Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

3. Aktywność na posiedzeniach parlamentarnych

Przedstawiciele społeczności ukraińskiej w Sejmie II kadencji należeli do grupy posłów najbardziej aktywnych jeżeli uwzględnić ilość złożonych interpelacji. Wśród 961 interpelacji złożonych w tym Sejmie, 479 było autorstwa Ukraińców87. Na wartość tą złożyło się 308 interpelacji Ukraińskiego Klubu Sejmowego, 123 Klubu Ukraińskiej Socjalistyczno-Radykalnej Parlamentarnej Reprezentacji, 48 Klubu Ukraińsko Włościańsko-Robotniczego Socjalistycznego Zjednoczenia (Sel-Rob)88. Również pod względem ilości złożonych wniosków posłowie ukraińscy należeli do czołówki. Na 513 wniosków złożonych w Sejmie II kadencji 62 przypadły na Ukraiński Klub Sejmowy, 20 Klub Ukraińskiej Socjalistyczno-Radykalnej Parlamentarnej Reprezentacji, 3 Klub Ukraińsko Włościańsko-Robotniczego Socjalistycznego Zjednoczenia (Sel-Rob). W tej formie prac Sejmu aktywniejsze od Ukraińskiego Klubu Sejmowego były jedynie Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego-„Wyzwolenie”, który złożył 73 wnioski i Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów z 64 wnioskami89. Najwięcej wniosków złożyli Ukraińcy w sprawach dotyczących gospodarki-29, administracji-22, politycznych-9, szkolnictwa-7, samorządowych- 4. Oprócz tego złożono 17 wniosków dotyczących innych spraw90. Pierwszy wniosek złożony przez Ukraińców został zgłoszony przez przedstawiciela Klubu Ukraińsko-Białoruskiego już na drugim posiedzeniu Sejmu 28 marca 1928 r. W imieniu Klubu poseł Chrucki prosił o uchwalenie nagłości wniosku, który dotyczył nadużyć wyborczych. W wyniku głosowania (187 posłów głosowało za nagłością a 195 przeciw) wniosek został uznany za zwyczajny i przesłany do mającej zebrać się komisji administracyjnej91.

 

Przypisy i odsyłacze:

1

 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń Sejmu II kadencji (dalej: SSS), posiedzenie 2 z 28 III 1928, łam 4-5.

2 M. Feliński, Ukraińcy w Izbach Ustawodawczych Polski Odrodzonej, „Sprawy Narodowościowe”, R. V, 1931, nr 6, s. 585.; Tenże, Ukraińcy w Polsce Odrodzonej, Warszawa 1931, s. 69-70.

3 Tamże, s. 69-70.

4 M. Feliński, Ukraińcy w Izbach ..., s. 587.

5 „Sprawy Narodowościowe”, R. II, 1928, nr 2, s. 208.

6 Tamże, s. 208-209.

7 „Robotnik”, 156, 6 VI 1928 , s. 3.

8 „Robotnik”, 160, 10 VI 1928, s. 2.

9 „Robotnik”, 166, 16 VI 1928, s. 2.

10 „Głos Polski”, 309, 7 XI 1928, s. 3.

11 „Robotnik”, 336, 28 XI 1928, s. 2.

12 „Robotnik”, 337, 29 XI 1928, s. 4.

13 „Robotnik”, 23, 23 I 1929, s. 2.

14 „Robotnik”, 24 , 24 I 1929, s. 3.

15 „Robotnik”, 51, 21 III 1929, s. 2.

16 „Robotnik”, 26, 26 I 1929, s. 2.

17 „Robotnik”, 30, 30 I 1929, s. 3.

18 „Robotnik”, 50, 20 II 1929, s. 2.

19 „Robotnik”, 60, 2 III 1929, s. 2.

20 Druki Sejmu II kadencji (dalej: DS), nr 777 z 28 I 1930 r., s. 60-61.

21 Tamże, s. 63.

22 „Robotnik”, 71, 13 III 1929, s. 2.

23 „Głos Polski”, 274, 2 X 1928, s. 3.

24 „Sprawy Narodowościowe”, R. II, 1928, nr 2, s. 200.

25 Tamże, s. 200.

26 Tamże, s. 200-201.

27 Tamże, s. 201.

28 „Sprawy Narodowościowe”, R. II, 1928, nr 5, s. 534.

29 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń Sejmu II kadencji (dalej: SSS), posiedzenie 1 z 27 III 1928 r., łam 27.

30 SSS, posiedzenie 3 z 29 III 1928 r., łam 10.

31 Tamże, łam 11.

32 „Sprawy Narodowościowe”, R. II, 1928, nr 2, s. 204-205.

33 SSS, posiedzenie 11 z 29 V 1928 r., łam 4.

34 SSS, posiedzenie 12 z 30 V 1928 r., łam 64.

35 Tamże, łam 65.

36 Tamże, łam 67-68.

37 „Sprawy Narodowościowe”, R. II, 1928, nr 3/4, s. 409.

38 „Sprawy Narodowościowe”, R. II, 1928, nr 5, s. 534.

39 SSS, posiedzenie 42 z 31 I 1929 r., łam 41-42.

40 „Sprawy Narodowościowe”, R. III, 1929, nr 1, s. 76-77.

41 SSS, posiedzenie 42 z 31 I 1929 r., łam 46.

42 Tamże, łam 47.

43 Tamże, łam 85-86.

44 Tamże, łam 87-93.

45 „Sprawy Narodowościowe”, R. III, 1929, nr 1, s. 79.

46 Tamże, s. 79.

47 SSS, posiedzenie 62 z 5 XII 1929 r., łam 75.

48 Tamże, łam 76-77.

49 Tamże, łam 78-79.

50 Tamże, łam 82.

51 SSS, posiedzenie 67 z 15 I 1930 r., łam 44.

52 Tamże, łam 47.

53 SSS, posiedzenie 71 z 3 lutego 1930 r., łam 68.

54 Tamże, łam 69.

55 Z. Zaporowski, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Działalność posłów, parlamentarne koncepcje Józefa Piłsudskiego, mniejszości narodowe, Lublin 1992, s.132.

56 Tamże, s. 133.

57 DS, nr 161 z 10 VI 1928 r., łam 44.

58 SSS, posiedzenie 4 z 30 III 1928 r., łam 19-21.

59 SSS, posiedzenie 11 z 29 V 1928 r., łam 4.

60 „Sprawy Narodowościowe”, R. II, 1928, nr 3/4, s. 410.

61 Tamże, s. 410.

62 „Sprawy Narodowościowe”, R. III, 1929, nr 1, s. 78.

63 Tamże, s. 78.

64 SSS, posiedzenie 43 z 1 II 1929 r., łam 24.

65 Tamże, łam 25-26.

66 Tamże, łam 28.

67 SSS, posiedzenie 47 z II 1929 r., łam 48.

68 Tamże, łam 48.

69 Tamże, łam 49.

70 Tamże, łam 56.

71 SSS, posiedzenie 62 z 5 XII 1929 r., łam 112.

72 Tamże, łam 113-114.

73 Tamże, łam 115.

74 SSS, posiedzenie 5 z 31 III 1928 r., łam 3.

75 Tamże, łam 5.

76 Tamże, łam 5-8.

77 SSS, posiedzenie 11 z 29 V 1928 r., łam 4.

78 „Sprawy Narodowościowe”, R. II, 1928, nr 5, s. 534.

79 SSS, posiedzenie 42 z 31 I 1929 r., łam 77-78.

80 Tamże, łam 79.

81 Tamże, łam 80-81.

82 Tamże, łam 84.

83 SSS, posiedzenie 71 z 3 II 1930 r., łam 83.

84 Tamże, łam 86.

85 Tamże, łam 95-97.

86 Tamże, łam 97.

87 A. Ajnenkiel, Historia Sejmu polskiego, t. II, cz. II, Aneks 70, s. 340.

88 Tamże, s. 340; Inne wartości podaje Feliński: Ukraiński Klub Sejmowy 283, Klub Ukraińskiej Socjalistyczno-Radykalnej Parlamentarnej Reprezentacji 116, Klub Ukraińsko Włościańsko-Robotniczego Socjalistycznego Zjednoczenia (Sel-Rob) 42, por:( M. Feliński, Ukraińcy w Polsce ..., s.71).

89 A. Ajnenkiel, Historia ..., Aneks 70, s. 340.

90 M. Feliński, Ukraińcy w Polsce ..., s.71.

91 SSS, posiedzenie 2 z 28 III 1928 , łam 6.

 

Kopiowanie surowo zabronione!

 

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!