Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić poniższe dane, statystyki pochodzą z różnych źródeł.

Produkt Krajowy Brutto

Rok 2000 2001 2002 2003 2004
Wartość w bilionach $ 1,15 1,21 1,27 1,35 1,45
Dynamika 10% 5,1% 4,7% 7,3% 7,5%
PKB per capita w $ 7700 8200 8800 9300 10000

Pod względem wskażnika PKB, który wynosi ok. 1.45 biliona USD Rosja zajmuje 9 miejsce na świecie.

W roku 2004 PKB per capita w Rosji wynosiło mniej więcej tyle ile w Polsce.

Struktura PKB wg podziału na sektopry gospodarki. Dane za rok 2004

Rolnictwo 5,2%
Przemysł 35,1%
Usługi 59,8%

 


Inwestycje

W roku 2004 Inwestycje w Rosji wyniosły 18.2% PKB.

Od roku 2003 notuje się gwałtowny wzrost napływu inwestycji zagranicznych.

Według A.T. Kearney, Rosja była w 2003 r. ósmym najbardziej atrakcyjnym państwem dla inwestycji zagranicznych na świecie. Obecnie zajmuje ona miejsce 11.

 


Inflacja

Rok 2000 2001 2002 2003 2004
Poziom inflacji 21% 19% 15% 12% 11,7%

Według prognoz poziom inflacji w 2005 roku ma wynieść około 8%

 


Bezrobocie

Rok 2000 2001 2002 2003 2004
Rzeczywista stopa bezrobocia 10% 9% 8,8% 8% 7,6%
Oficjalna stopa bezrobocia 1,8% 1,9% 2% 1,9% 1,8%

 

Sytuacja bezrobocia w Rosji jest niezwykle zróżnicowana, na północnym Kaukazie, Dalekim Wschodzie odsetek bezrobotnych jest o wiele większy, natomiast w europejskiej części Rosji, południowej Azji wynosi on o wiele mniej.

Dla porównania w Polsce liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosi niemal 20%

 


Struktura zatrudnienia

(udział w % do ludności zawodowo czynnej)

sektor początek lat 90-tych obecnie
Przemysł 43,3% 30,9%
Usługi 43,1% 56,9%
Rolnictwo 13,6% 12,2%

 


Sytuacja materialna ludności

rok 2000 2001 2002 2003 2004
średnia nominalna płaca 
w przeliczeniu na jedenostkę (w rublach)
2300 3362 4522 5590 6832
Realny wzrost dochodów   18% 17% 13% 14%
Odsetek ludności żyjących poniżej 
minimum socjalnego
33,7% 27% 25% 20,3% 18,7%
Wysokość minimum socjalnego (w rublach) 990 1590 1804 2112 2396

 

W okresie 1993-2003 realne płace Rosjan wzrosły o 87%, ale w ciągu samego okresu 2000-2003, czyli tylko przez 4 lata rządów Putina dochody Rosjan wzrosły o 53%, w efekcie już w 2001 roku przekroczyły poziom przed załamaniem gospodarki w 1998 roku.

W roku 2004 zanotowano w Rosji największy wzrost realnych płac na Europie i na świecie (w krajach, w których Worldwide Pay Survey wykonała statystyk), wyniósł on 14,4%.

Dla porównania w 2004 r. prawie 60%. Polaków (24mln) żyło poniżej minimum socjalnego.

 


Handel zagraniczny

rok 2000 2001 2002 2003 2004
Import (w mld $ ) 85 523 61 76 130
Eksport (w mld $) 116 103 107 136 204

 

Rosyjski handel zagraniczny zanotował w ostatnich 5 latach gigantyczny wzrost eksportu i dynamiczny wzrost importu, który jednak nadal pozostaje około 2 razy mniejszy od eksportu, co stanowi silny czynnik w rozwoju rosyjskiej gospodarki. Już na początku 2003 roku wymiana zagraniczna Rosji osiągnęła poziom przewyższający sytuację przedkryzysową.

 


Budżet federalny

Budżet Federalny w pierwszych pięciu miesiącach 2004 roku:

Dochody: 1231,1 mld rubli (2003: 1029,1 mld rubli)

Wydatki: 1004,3 mld robli (2003: 855,5 mld rubli)

Amplituda:226,8 mld rubli (2003:173,6 mld rubli)

Rezerwy

Rezerwy w złocie w ciągu okresu 2000-2003 zwiększyły się sześciokrotnie i wyniosły 76,9 mld USD, natomiast rezerwy walutowe w roku 2004 wyniosły aż 128 mld USD(!). Natomiast w roku 2005 zwiększą się aż o 47 mld USD i przekroczą 175 mld USD.

 


Rolnictwo

Wartość wytworzonych dóbr przez rolnictwo rosyjskie w roku 2003 wyniosła 1135 mld RUR i była o 1,5% wyższa niż w roku poprzednim. Pierwszy raz od kilkunastu lat Rosja stała się znaczącym eksporterem zbóż (8mln ton rocznie) podczas, gdy Związek Radziecki i Rosja Jelcyna importowały zboża w wysokości nawet 30 mln ton rocznie.

Produkcja roślinna w mln ton(2003): 
Pszenica: 34,0 
Jęczmień: 17,9 
Żyto: 4,2 
Owies: 5,2 
Kukurydza: 2,1 
Proso: 1,0 
Gryka: 0,5 
Ryż: 0,5 
Buraki cukrowe: 19,3 
Słoneczniki: 4,9 
Len: 0,6 
Ziemniaki: 36,6 
Warzywa: 14,8

 


 

Podstawowe źródła, z których pochodzą dane:
http://www.unido.pl (poradnik dla przedsiębiorców, ratyfikowane przez ONZ), 
http://www.cbr.ru, 
Goskomstat, 
Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu FR, 
MFW

 

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!