Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

Przemysłowa gałąź energii elektrycznej wywołuje w Rosji sporo kontrowersji. Z jednej strony Rosja jest jednym z największych producentów energii, posiadając przy tym ogromne zasoby surowców, dzięki którym możliwe jest tanie wytwarzanie elektryczności. Z drugiej strony, cały sektor energetyczny jest silnie zmonopolizowany, infrastruktura jest w złym stanie, zaś istniejące przedsiębiorstwa energetyczne nie funkcjonują na zasadach rynkowych. Ceny na elektryczność są regulowane przez państwo, zarówno na szczeblu federalnym, jak i regionalnym. Należy dodać, że sektor energetyczny w Rosji posiada szczególne znaczenie dla gospodarki, gdyż wspiera on finansowo, w sposób pośredni lub bezpośredni, wiele nierentownych gałęzi przemysłu. Wprawdzie dzięki pracy byłego vice-premiera A. Czubajsa w rosyjskim gigancie energetycznym RAO-JES wprowadzono w latach 90-tych podstawy do rynkowych rozliczeń i zlikwidowano wymianę barterową, to jednak wpływowe lobby energetyczne skutecznie przez lata blokowało bardziej radykalne próby reform.

Holding RAO-JES powstał dzięki pierwszemu etapowi prywatyzacji. Jego głównym udziałowcem jest państwo, które rozdzieliło posiadane akcję pomiędzy władze federalne i podmioty Federacji. Holding skupił większość państwowych elektrowni, oprócz atomowych, które nie podlegały prywatyzacji. Ponadto, RAO-JES posiada udziały w wielu elektrowniach, również wodnych, oraz dysponuje ponad 2 mln km dróg przesyłowych i magistrali wysokiego napięcia. Przed reformą ten monopolista produkował ponad 70% energii elektrycznej w Rosji.

Pierwsze próby reformy sektora energetycznego podjęto jeszcze za czasów Borysa Jelcyna. W 1997 r. wszedł w życie dekret mający być początkiem strukturalnych przemian w tej gałęzi przemysłu. Za główny cel zmian wyznaczono uatrakcyjnienie  rosyjskiej elektroenergetyki, tak aby przyciągnąć potencjalnych inwestorów. Kolejnym zadaniem miało być zapewnienie stałych dostaw energii do wszystkich użytkowników sieci. Reformie miała ulec struktura całej energetyki: RAO-JES miał zostać podzielony na kilka mniejszych firm, przez co zwiększeniu powinna ulec konkurencyjność sektora.

Dyskusje na temat przyszłego kształtu sektora energetycznego w Rosji odżyły po wstąpieniu na urząd prezydencki Władimira Putina. Należy jednak zaznaczyć, że to nie rząd ani prezydent byli inicjatorami debat i projektów ustaw dotyczących energetyki. Rola ta przypadła głównym zainteresowanym, czyli holdingowi RAO-JES, reprezentowanym wciąż przez A. Czubajsa. To właśnie on przyczynił się do intensyfikacji prac nad reformą, głosząc często apokaliptyczne wizje rosyjskiej energetyki. W lipcu 2001 r. na posiedzeniu rządu przyjęto wstępny projekt programu reformy. Warto zaznaczyć, że cele planowanych zmian były niemalże identyczne do tych, z 1997 r. Potwierdzać to może tezę Czubajsa o poważnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Powyższy projekt reformy był kompromisem pomiędzy oczekiwaniami szeroko rozumianego lobby przemysłowego i planami władz centralnych. Porozumienie udało się osiągnąć na większości płaszczyzn, jednak dwie najważniejsze kwestie pozostały sporne. Pierwsza z nich dotyczyła kształtu struktury całego sektora. Władze regionalne oraz lobby przemysłowe forsowały wertykalną strukturę, dzięki której podmioty Federacji zapewniłyby sobie kontrolę nad swoim bezpieczeństwem energetycznym. Rząd nie zgodził się na taką propozycję i przyjął  poziomą restrukturyzację rosyjskiej energetyki, zakładającą utworzenie trzech głównych dziedzin: sieciowej, produkcyjnej oraz handlowej. Pierwsza z nich miała być monopolem państwowym, zaś pozostałe działy miałyby funkcjonować na zasadach rynkowych. Według założeń projektu obsługą sieci zajmować się miała specjalnie do tego zadania powołana Federalna Kompania Sieciowa, która skupiać będzie większość linii przesyłowych, należących dotychczas do regionalnych przedsiębiorstw energetycznych. Drugim spornym punktem była struktura własności Kompanii Sieciowej. Lobby przemysłowe domagało się zachowania lustrzanego podziału akcji, w którym 52% należałoby do państwa (czyli tyle ile przed reformą państwo posiadało akcji RAO-JES). Rząd z kolei dążył do znacznego zwiększenia swojego udziału w Kompanii, który miał ostatecznie wynieść 100%. Ostatecznie ustalono, iż pozyskiwanie akcji przez władze centralne odbywało się będzie na zasadach rynkowych poprzez wykup lub wymianę.

Kolejne prace nad reformą energetyki w Rosji toczyły się w oparciu o powyższy projekt. Już w 2002 r. zarejestrowano nowe przedsiębiorstwa energetyczne, które z czasem mają przejąć aktywa RAO-JES. W tym samym czasie rząd, a zwłaszcza odpowiedzialny za reformę minister H. Gref przygotowywali pakiet ustaw mających stworzyć podstawy dla realizacji przyjętej strategii rozwoju sektora energetycznego. W marcu 2003 r. uchwalono szereg aktów prawnych regulujących przyszłość reformy. Dzięki temu projekt z 2001 r., w połączeniu z późniejszymi ustawami i poprawkami przyjął ostateczny kształt, który od 2003 r. oficjalnie został nazwany: "5+5". Realizacja tej reformy została przewidziana na lata 2003-2008 i podzielona na 3 etapy. W pierwszych dwóch latach planowano wprowadzić szereg pilotażowych programów kontrolnych w sferze formowania się rynku hurtowego sprzedaży energii. Ponadto przewidziano początek restrukturyzacji sieci przesyłowych. Na lata 2005-2006 przewidziano zakończenie zmian w strukturze sektora, zaś do roku 2008 hurtowa oraz detaliczna sprzedaż energii powinna odbywać się w pełni na liberalnych zasadach rynkowych, państwo wg planu ma wycofać swoje udziały ze struktur handlowych i produkcyjnych, ma je zaś zwiększyć w dziale operatorskim i przesyłowym. 

Realizacja reformy sektora energetycznego idzie bardzo wolnymi krokami. Strona rządowa z jednej strony zapewnia o zamiarze liberalizacji rynku i cen energii, z drugiej zaś wykorzystuje reformę do zwiększenia kontroli nad regionami. Jeśli rzeczywiście uda się restrukturyzować cały sektor energetyczny do 2008 r. na zasadach zawartych w planie "5+5", to będzie można uznać to za sukces. Terminy początku zmian były już kilkakrotnie przekładane, więc można się spodziewać kolejnych opóźnień. Z pewnością taka przejściowa sytuacja najbardziej służy lobby przemysłowemu, które reprezentuje m.in. fabryki działające na nierynkowych zasadach i utrzymujące się tylko dzięki darmowej lub prawie bezpłatnej energii. Z kolei przeprowadzenie reformy z powodzeniem powinno zagwarantować Rosji bezpieczeństwo energetyczne i podniesienie konkurencyjności tego segmentu rynku.

 


UWAGA! Kopiowanie tego tekstu w całości lub w fragmentach bez zgody autora jest kategorycznie zabronione. Powyższe działanie narusza ustawę o prawie autorskim i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto przepisywanie tekstu do swoich prac jest nie tylko nieuczciwe, ale także łatwo wykrywalne (systemy typu plagiat). Nie akceptujemy oszustów. W uzasadnionych przypadkach może zostać wyrażona zgoda na przedruk niniejszego tekstu. W tym celu proszę zwracać się do autora.

Aby ograniczyć nieuczciwe wykorzystywanie tego tekstu wszelkie przypisy zostały celowo usunięte.

Jeśli chcesz się powołać w swojej pracy na poniższy tekst - pamiętaj by umieścić odpowiednie przypisy.

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!