Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana w 1867 roku). Świadoma rosyjska ekspansja państwowa szła w czterech kierunkach:1. Azja Środkowa
2. Kaukaz
3. Syberia
4. Pacyfik a z nim Władywostok i Port Arthur 

 

 

Azja Środkowa

Azję środkową zamieszkiwały ludy koczownicze (Kazachowie) oraz osiadłe (Uzbecy i Tadżykowie) zależne od trzech państw feudalnych: Chiwy, Kokandy i Buchary. Ustawiczne walki plemienne i rodowe ora wojny między tymi państwami sprawiły, iż terytoria te musiały stać się przedmiotem agresji ze strony Rosji, Chin i Wielkiej Brytanii. Najbardziej zainteresowana tymi terenami była jednak Rosja, zarówno pod względem ekonomicznym jak i politycznym. Eksportowała tutaj swoje wyroby przemysłowe (sukno, wyroby bawełniane ), a także rolnicze (tytoń). Sprowadzała głównie bawełnę. Jednak ze względów handlowych zaczęli się Azją Śr. od 1830 r. interesować również Anglicy , przeto Rosjanie aby ich uprzedzić zaczęli ekspansję zbrojną i stopniowo w pierwszej połowie XIX wieku opanowali ziemie zamieszkałe przez Kazachów tworząc tu natychmiast liczne osiedla zamieszkałe przez Kozaków i chłopów rosyjskich. Podjęli także parę wypraw wojskowych przeciwko Kokandzie.
Bliskość Indii powodowała wzmożone zainteresowanie się tymi terenami Brytyjczyków. Zagarnięcie przez rosjan Azji Środkowej byłoby dla interesów angielskich niekorzystne. Strefą buforową pozostawały zatem: Afganistan i Persja (gdzie wpływy obu mocarstw zostały określone dokładnie dopiero w 1907 r. gdy budowano politykę wspólnych interesów - wtedy Afganistan pozostawał pod wpływami brytyjskimi, a płn. Persja rosyjskimi, jednakże w XIX w. obszar ten był ciągle kością niezgody.)

 

Kaukaz 

Ekspansja na Kaukaz zaczęła się już w końcu XVIII wieku podczas wojen z Turcją. Wówczas granica posiadłości rosyjskich przebiegała wzdłuż rzek Kubania i górnego Tereku. Od 1801 r. zaczął się systematyczny podbój Kaukazu. Rosja chce zabezpieczyć swoje zdobycze przed zakusami Turcji i Persji, zachęcanych przez Anglików. Wykorzystując niezgodę ludów kaukaskich , posługując się często terrorem lub przekupstwem, ale przeważnie dzięki walce prowadzonej w ciężkich warunkach górskich, rząd carski stopniowo opanował Kaukaz już przed 1830 r. Turcja musiała się z tym pogodzić w Adrianopolskim traktacie z 1829r. Niezależnie od surowych rządów wojskowych, górale kaukascy stale organizowali powstania zbrojne. Przyczyną była stale zagrożona tożsamość religijna (muzułmańska). Dopiero w 1864 r. ostatecznie złamano ruch powstańczy na Kaukazie. Zaprowadzono wszędzie surowe rządy wojskowe, wysiedlając przy tym na Syberię steki tysięcy górali kaukaskich sprowadzając na ich miejsce chłopów rosyjskich. (Teraz zarówno w Kazachstanie jak i w niepodległych i autonomicznych państwach kaukaskich ludność rosyjska jest dyskryminowana, jest to odwet za lata wcześniejsze ).

 

Daleki Wschód - Syberia.

Cele: budowa szlaków komunikacyjnych, interesy ekonomiczne (głównie futra i skóry), interesy imperialne - Rosja dąży do zdobycia coraz większego terytorium, chce dowieść tanim kosztem - swojej siły (Obszar ten w ogóle praktycznie nie był zamieszkały, za wyjątkiem nielicznych osad - wysp , a mimo to zajęcie go podkreślało mocarstwowość Rosji). Zamieszkałe tereny tylko przez koczowników, nie były nikomu potrzebne toteż zachodnie państwa nie przeciwstawiały się.

 

Daleki Wschód - Pacyfik

Ważne punkty strategiczne.
Dlaczego: handel z krajami Azji Płd. - Wsch. (Chiny, Japonia). W Japonii jedyny otwarty na świat port Nagasaki Chiny jako obszar wpływów handlowych - zatem intratne umowy handlowe

Poza tym port Kanton w Chinach gdzie kraje eksportowały opium z Indii, Afganistanu i Turcji. Kontrolę nad tym handlem miała Anglia i Francję. Z Chin importowano jedwab, porcelanę, herbatę, kauczuk. Dostarczały także taniej siły roboczej. Te dwa porty to też punkty strategiczne militarnie siedziba floty Pacyfiku. A także posiadanie ich umożliwiało kontrolować Mandżurię, która ważna była dla Rosji ze względów strategicznych, bo:

blisko Japonii dzięki niej porty Port Arthur i Władywostok były bezpośrednio połączone z Rosją była krajem bogatym.


Rosjanie gwarantowali swą pozycję poprzez:

zawieranie korzystnych umów ekonomicznych wykorzystując spory plemienne przesiedlanie chłopów rosyjskich na zdobyte tereny by zmienić skład etniczny (łatwiej podporządkować rdzennych Rosjan, z drugiej strony zasiedlano Syberię tymi którzy buntowali się lub mogliby się buntować.)

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!