Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym i niepodzielnym władcą Rosji, któremu lud winien był bezwzględne poddanie.

Anarchiczna była nie tylko struktura władzy, także stosunki społeczne. Mimo ze szlachta nie cieszyła się wielką niezależnością, to dalej istniała przepaść między nią a niższymi warstwami. Szlachta dalej była stanem uprzywilejowanym, miała łatwiejszy dostęp do urzędów cywilnych jak i wojskowych, zdecydowanie łatwiej zostać było oficerem szlachcicowi, a ich dzieci miały większą możliwość zdobycia wykształcenia. 
W wyniku takiego układu nastrój społeczny był niedobry, choć lud szanował cara i tradycję, był prawosławny i swojej religii był wierny, ale żądał od władzy chociaż minimum zrozumienia, zainteresowania, by ta poprawiła jego los. 
Wybuchały bunty. Występowali uciskani chłopi, fatalnie traktowani robotnicy (ich sytuacja była gorsza niż w Europie zachodniej), do tłumienia zamieszek używano ogromnej ilości wojska, padało wielu zabitych. Nawet wśród szlachty dominowały nastroje niezadowolenia, która domagała się reform administracji i wydzielenia władz legislacyjnych. Jednak car był nieugięty, a raczej nie pojmował sytuacji, oglądał świat tylko zza murów własnego pałacu, czytając sprawozdania potwierdzające słuszność jego rządów. Padł ofiarą własnej cenzury. Bo przeciw władzy pisać nie było wolno, nawet uczyć się należało zgodnie z linią państwową - szkoły już dawno poddane były nadzorowi policyjnemu. Specjalni komisarze sprawdzali prawomyślność uczniów i nauczycieli. Dodatkowo gospodarka była w kiepskim stanie, inwestycje były niewystarczające, kraj był zacofany i to mocno. W zasadzie tylko Kongresówka miała potencjał przemysłowy. 
Car tłumił bunty siłą, jednak wiedział, że lepiej zjednoczyć lud we wspólnej sprawie, toteż potrzebna mu była "mała zwycięska wojna". Prosty mechanizm, przy kłopotach wewnętrznych, należy stworzyć sobie "kłopoty zewnętrzne" i nimi zaprzątnąć umysły społeczeństwa.

Rosja w tym okresie chciała zaznaczyć swoją obecność w Chinach i na Oceanie Spokojnym. Budowała w tym czasie mandżurską odnogę linii transsyberyjskiej, snuła plany o podporządkowaniu Korei. Ale w tym czasie również Japonia zainteresowana była umocnieniem swojej pozycji na kontynencie azjatyckim, a Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, niechętnie patrzyły na wzrost znaczenia Rosji na tych szerokościach geograficznych. 
Tokio w 1903r. wysunęło propozycję podziału wpływów na tych terenach. Moskwa odrzuciła, ufając w swoją siłę, zwłaszcza w przewagę na morzu. 
Obie strony chciały wojny, która by rozstrzygnęła kwestie sporne. Rosjanie jednak poprzestawali na pewności siebie, uznając, że Japonia - mały kraj - nie może wygrać. Tymczasem właśnie ten mały kraj bardzo dobrze się do wojny przygotował, jego przemysł był już wstanie budować duże okręty wojenne, chociaż wiele z nich zamawiane było w stoczniach angielskich i amerykańskich, armia lądowa szkolona była przez niemieckich instruktorów i wypróbowana była już w kampanii chińskiej. Również dyplomacja japońska zbierała owoce pracy. Anglicy zapewnili swą neutralność w razie wojny z Rosją, a w razie gdyby i Francja (lub inny sojusznik Rosji) walczyć chciała z Japonią, Brytyjczycy zobligowali się przystąpić do wojny po stronie Japonii. Do tego waszyngtońska polityka była na jej korzyść.

8 lutego flota japońska zaatakowała bez wypowiedzenia wojny Port Artur (nie ostatni raz w historii wykorzystała zaskoczenie), zadając Rosjanom dotkliwe straty. Tymczasem port we Władywostoku był zamarznięty i więził znaczną część floty rosyjskiej. 
Japończycy wylądowali w Korei, zajmując ją. Rozpoczęli kampanię w Mandżurii a październiku 1904 zadali klęskę Rosjanom na rzeką Sha-ho. W styczniu 1905r. upadł Port Artur. Zaopatrzenie rosyjskie było w opłakanym stanie, do miejsc walk prowadziła tylko jedna linia kolejowa. Odległość siedmiu tysięcy kilometrów była znacząca, potrzebne środki dochodziły opóźnione, poza tym były niewystarczające. Rosja wdała się w wojnę na którą nie było jej stać.
Szansę na zwycięstwo stratedzy rosyjscy widzieli jeszcze w przerzuceniu Floty Bałtyckiej na Pacyfik. Ale Brytyjczycy odmówili przepuszczenia okrętów przez Kanał Sueski i ów rajd wydłużył się o kilka miesięcy, gdyż należało opłynąć Afrykę. I cała ta flota została rozbita, praktycznie unicestwiona, w bitwie pod Cuszimą 27 maja 1905r. Japończycy stracili kilka statków, natomiast Rosjanie tylko kilka uratowali - schroniły się we Władywostoku, bądź zostały internowane w portach chińskich. Ciężko ranny został rosyjski dowodzący admirał Zenobiusz Rożestwieński.

Rosja przeżyła ciężki szok, otóż okazało się że jest imperium ale chorym, źle rządzonym, nie potrafiącym wygrać wojny peryferyjnej. Uaktywniły się z całą siłą społeczne problemy, wojna na olbrzymią skale nadszarpnęła i tak słabą kondycję gospodarki. Królestwo Polskie traciło wschodnie rynki zbytu, to na Azję daleką szła jego produkcja, a i odbiorcy rosyjscy nie bardzo mogli sobie pozwolić na normalne zakupy. Przegrana uszykowała grunt pod rewolucję.
Obie strony konfliktu były wyczerpane wojną. Japonia wykorzystała już praktycznie cały zapas mobilizacyjny, sprzętowy i finansowy. Rosjanie mieli wprawdzie możliwość powołanie większej liczby wojska, ale nastroje społeczne były całkowicie nieprzychylne takim decyzjom i w ogóle dalszemu prowadzeniu wojny. Dlatego też obie strony zgodziły się na rozmowy pokojowe, przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych.

Waszyngton pilnie obserwował wydarzenia tej wojny. Po licznych zwycięstwach Japończyków, wysunęła się możliwość opanowania przez nich Mandżurii, która według prezydenta Roosevelta powinna pozostać przy Chinach. Widząc rosnącą przewagę Japonii postanowił nawiązać bezpośrednie kontakty z obiema stronami w celu skłonienia ich do podjęcia rozmów pokojowych. Tuż przed konferencją odbyło się tajne porozumienie amerykańsko - japońskie z 29 lipca 1905 r. Zapewniało ono Japonii specjalne prawa w Korei. Wydawało się więc, że delegacja japońska narzuci stronie rosyjskiej swoje warunki. Jednak niezupełnie. Roosevelt wielokrotnie musiał wykorzystywać swój autorytet by odżegnać stronę japońską od wygórowanych żądań. W końcu - 5 września podpisano pokój gdzie Rosjanie zgodzili się na: dominację Japonii w Korei, przejęcie płd. części wyspy Sachalin, a także półwyspu Liaotung. Był to osobisty sukces Roosevelta, otrzymał za to pokojową Nagrodę Nobla (1906).

 
 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!