Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

Wraz z upadkiem Związku Radzieckiego światło dzienne ujrzało wiele interesujących faktów. Ze względu na obowiązującą w mrocznych czasach ZSRR cenzurę, o wielu rzeczach się po prostu nie mówiło. Dzisiaj mamy ten komfort by przypomnieć o niektórych mniej znanych wydarzeniach z historii.

 

Beria, a Cieśnina Beringa

Nie raz słyszeliśmy o wymazywaniu niektórych osób z kart historii ZSRR. Najbardziej jaskrawym przykładem jest zniknięcie Ławrientija Berii z piątego tomu Wielkiej Radzieckiej Encyklopedii. Otóż w wydrukowanym tomie zamieszczony został artykuł o vice premierze ZSRR okraszony jego portretem. Po rozstrzelaniu Berii w 1953 roku nakazano wycięcie feralnej strony i wklejenie w jej miejsce nowej ze znacznie rozszerzonym opisem Cieśniny Beringa...

Innym przykładem zmian w encyklopedii było zniknięcie po wydarzeniach 1968 roku znanych jako "Praska Wiosna" w Wielkiej Radzieckiej Encyklopedii hasła "Praska Wiosna" opisującego... festiwal muzyki klasycznej odbywający się regularnie w Pradze. 

 

Leniwy Leniniec? Nie może być!

W jednym z kolejnych wydań uznanego słownika języka rosyjskiego pod redakcją Ożegowa wbrew przyjętej regule wprowadzono hasło Leningradczyk. Innych haseł oznaczających mieszkańca danego miasta nie wprowadzano do słownika by nie rozszerzać nazbyt jego objętości. W przypadku Leningradczyka zrobiono jednak wyjątek gdyż nie wypadało by hasło Leniniec (czyli ten, który podąża za ideami Lenina) sąsiadowało z hasłem leniwy.

 

Jak Kakałow stał się Iwanowem, a Żydow Żadowem...

W czasach ZSRR wielu osobom nie tylko nadawano przedziwne imiona na cześć Lenina i spółki. Niektórym znanym postaciom celowo zmieniano ich nazwiska i imiona. Tak było m.in. w przypadku jedynego, jak dotąd polskiego kosmonauty, Mirosława Hermaszewskiego. Otóż po rosyjsku, prikazem władz stał się on Mirosławem Giermaszewskim. Rzecz w tym, że słowo "Hier" w powszechnym znaczeniu jest eufemizmem słowa "chuj". O ile zmianę tłumaczenia nazwiska Hermaszewskiego można traktować jako drobną korektę, którą można byłoby nawet wytłumaczyć, o tyle przypadek innego kosmonauty, tym razem z Bułgarii - Georgia Iwanowa jest bardziej znaczący. Iwanow w rzeczywistości nazywał się Kakałow i dopiero podczas przygotowań do lotu kosmicznego nazwisko kojarzące się po rosyjsku z robieniem kupy pomimo protestów rodziny zmieniono na Iwanow. Gdy szykowano do lotu reprezentanta kolejnego zaprzyjaźnionego kraju - Mongolii na wszelki wypadek zmieniono nazwisko rezerwowego kosmonauty z Ghanzorchujak (co oznacza pancerz) na Ghanzorik.

Nie tylko kosmonauci żegnali się ze swoimi nazwiskami pod groźbą końca kariery. Znany jest także przykład dowódcy 66-tej Armii Dońskiego frontu Aleksieja Żydowa, który stał Aleksiejem Żadowem. Według wspomnień Rokossowskiego to ponoć sam Stalin wpłynął na zmianę nazwiska generała, najpierw kpiąc, że w związku z niewystarczającymi postępami kierowanej przez niego Armii powinien nazywać się Zadow (zad to po rosyjsku tył, dupa). Później, rzekomo Stalin polecił Rokossowskiemu namówienie Żydowa na zmianę nazwiska.

Zmiany dotknęły także bohatera pracy socjalistycznej Stachanowa. Otóż znany jest on pod imieniem Aleksiej, natomiast było to imię opublikowane w prasie omyłkowo. Wprawdzie nikt dzisiaj nie pamięta jak naprawdę miał na imię Stachanow to z całą pewnością nie było to imię Aleksiej.

 

Pies w płaszczu Stalina?

Dżulbars był specjalnie szkolonym psem saperskim. W ostatnim roku wojny ponoć pomógł rozminować kilka tysięcy min. W wielkiej paradzie zwycięstwa, która odbyła się 25 czerwca 1945 w Moskwie pies ten defilował przez Plac Czerwony niesiony na płaszczu. Legenda głosi, że był to stary płaszcz Stalina. Ponoć sam Generalissimus dowiedziawszy się o kontuzji Dżulbarsa polecił przygotować mu godne warunki do obchodów końca wojny. Ile jest prawdy w tej legendzie - tego się nie dowiemy. Wiadomo jednak, że pies został odznaczony medalem "Za zasługi bojowe". 

 

Jak Żyguli stało się Ładą...

Marka samochodów znana w wielu krajach jako Łada w krajach byłego ZSRR występuje jako Żyguli. Oficjalnym powodem wymyślenia nowej nazwy na rynki eksportowe było skojarzenie nazwy Żyguli z żigolakiem. Dobrze, że nie badano znaczenia słowa Żyguli w Polsce :)

 

Jak Churchill uratował smak armeńskich koniaków...

Winston Churchill był znanym miłośnikiem armeńskiego koniaku Dwin. W okresie wojny Churchill poskarzył się Stalinowi, że smak jego ulubionego trunku w ostatnim czasie się pogorszył. Okazało się, że główny technolog zakładu produkcji koniaków, niejaki Markar Serdakajan został zesłany do obozu. Szybko przywrócono mistrzowi koniaków nie tylko wolność ale także przywrócono go do pracy, a następnie wielokrotnie nagradzano. 

 

Hitler w Armii Czerwonej!

Okazuje się, że Hitler służył w czasie II wojny światowej w Armii Czerwonej! I to walczył przeciwko Niemcom! Był to jednak nie Adolf, a Siemion. Żołnierz żydowskiego pochodzenia. Został nawet odznaczony "za odwagę" i "za bojowe zasługi". Wprawdzie w bazie danych bohaterów wojny widnieje on pod nazwiskiem Siemion Hitlew to jednak zachował się oryginał jednego z dokumentów, w którym wyraźnie widnieje jego nazwisko jako Hitler.

 

Język rosyjski pisany łacińskim alfabetem?

W pewnym momencie istnienia ZSRR było to całkiem realne! W latach 20-tych XXw. w radzieckiej Rosji odrzucano wszystko co wiązało się z poprzednią epoką. W przypadku języka nie poprzestano na dużej reformie. Ponad 60 języków ludów zamieszkujących ZSRR "skonwertowano" na łaciński alfabet. I to nawet takich, które miały już swoją pisownię cyrylicą (np. jakucki język). W tym czasie przygotowano także kilka wariantów przejścia języka rosyjskiego na łaciński alfabet. W latach 30-tych nastąpiła zmiana kursu w kwestii pisowni i większosc języków ZSRR przerobiono na cyrylicę. Więcej do tematu pisowni nie powrócono. 

 

O krok od wojny jądrowej...

Każdy słyszał o kryzysie Kubańskim, podczas którego rzekomo świat stał nad przepaścią wojny jądrowej między USA i ZSRR. mało kto wie jednak o wydarzeniu z 1983 roku gdy awarii uległ system wczesnego ostrzegania ZSRR. Podpułkownik Stanisław Pietrow ujrzał na ekranie sygnały o wystrzelonych przez USA kilku rakietach z głowicami jądrowymi. Uznał jednak, że to niemożliwe by Amerykanie przeprowadzili pierwszy atak tak małą ilością sił. Podjął on samodzielną decyzję by ni nie informować kierownictwa partii i ZSRR o incydencie. Pietrow doczekał się później wielu nagród, łącznie z tą wręczoną przez ONZ z dedykacją "człowiekowi, który zapobiegł wojnie jądrowej". 

 

O tym jak ZSRR zaatakował Belgię w 1989 roku.

Tych planów nie sprzedał na Zachód nawet Kukliński! Atak ZSRR na Belgię nastąpił 4 lipca 1989 roku. Mig-23M pilotowany przez pułkownika Skuridina wystartował z lotniska Bagicz pod Kołobrzegiem. Chwilę po starcie w związku ze spadkiem obrotów silnika pilot katapultował się a samolot zamiast spaść do morza wyrównał obroty silnika i dzięki systemowi stabilizacji utrzymał kurs. Przeleciał samolot nad NRD, RFN, Holandią i ostatecznie spadł na farmę w pobliżu belgijskiego miasteczka Kortrijk zabijając jedną osobę. Po przekroczeniu granicy RFN MIg był pilotowany przez amerykańskie myśliwce, jednak widząc, że samolot nie jest przez nikogo pilotowany Amerykanie pozwolili samolotowi lecieć dalej. Dopiero francuskie mysliwce dostały rozkaz zestrzelenia intruza gdyby wkroczył w ich przestrzeń powietrzną. Do tego jednak nie doszło gdyż nad Belgią skończyło się paliwo. Niewielkim pocieszeniem dla rodziny ofiary incydentu były oficjalne przeprosiny ZSRR (w tym pilota) za wypadek.

 

Dziękujemy Stalinowi za nasze szczęśliwe dzieciństwo!

dziekujemy stalinowi za szczesliwe dziecinstwo

Tych słów nie może powiedzieć dziewczynka z plakatu, Giela Markizowa, której ojciec został w ramach stalinowskich czystek uznany za winnego pomoru bydła i następnie rozstrzelany, a matka wraz z Gielą zesłana do Turkiestanu.

W tym miejscu można przytoczyć dowcip o tym jak maszeruje starszy człowiek z wspomnianym hasłem: "Dziękujemy Stalinowi za szczęśliwe dzieciństwo!". Podchodzi do niego facet i pyta:

- Czy wy się naśmiewacie towarzyszu?! Przecież jak wy byliście dzieckiem to tow. Stalin jeszcze się nie urodził!

- No właśnie za to mu dziękuję! 

 

  

 


 Zobacz także stronę z ciekawostkami dotyczącymi współczesnej Rosji

 

Podczas pisania artykułu korzystałem z wikipedii i strony muzey-factov.ru

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!