Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

Wybory do Dumy zostały rozpisane 9 sierpnia 1999 roku, czyli w dniu mianowania Putina na stanowisko premiera. Od następnego dnia rozpoczęła się rejestracja ugrupowań politycznych zamierzających wziąć udział w wyborach. Tym razem obowiązywały bardziej restrykcyjne zasady rejestracji partii. Był to rezultat ustawy o podstawowych gwarancjach praw wyborczych z 1997 roku. Dzięki temu uniknięto powtórki z 1995 roku, kiedy doszło do zbytniego rozdrobnienia sceny politycznej. Tym razem startować w wyborach mogły jedynie te ugrupowania, które powstały przynajmniej rok wcześniej. W dodatku kontrola przeprowadzana przez Centralną Komisję Wyborczą utrudniała zadanie niemal wszystkim partiom ubiegającym się o mandaty w Dumie. Data wyborów ustalona została na 19 grudnia 1999 r..

Faworytem wyborów ponownie była Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej. Jej elektorat ciągle utrzymywał się na wysokim poziomie przekraczającym 20%. Nawet wzmożona kampania wyborcza jesienią 1999 roku zmieniła poparcie dla tej partii zaledwie o 0,2%. Natomiast pozostałe partie notowały ogromne wahania. O ile wynik komunistów był przewidywalny i nie oznaczał osiągnięcia bezwzględnej większości w parlamencie uwaga obserwatorów skupiła się wokół walki dwóch ugrupowań pretendujących do miana partii władzy. Jednym z nich był blok "Ojczyzna - Cała Rosja", którą kierowali dwaj najpopularniejsi do lata 1999 r. politycy: mer Moskwy Jurij Łużkow i eks-premier Jewgienij Primakow. Partia ta była często nazywana "gubernatorską", a w jej skład wchodzili politycy, którzy zostali odsunięci od najwyższych szczebli władzy ale wciąż przejawiali polityczne aspiracje. "Ojczyzna" składała się z długiej listy pomniejszych partii i stowarzyszeń. Początkowo ten blok wyborczy cieszył się poparciem Kremla i miał być godnym następcą chylącej się ku upadkowi partii "Nasz Dom - Rosja". Gdy jednak Jelcyn zdymisjonował rząd Primakowa partia ta przeszła do opozycji w stosunku do poczynań Kremla. Było to wyraźnie widoczne już w czasie kampanii przedwyborczej. Wówczas aktywność partii "Ojczyzna" koncentrowała się przede wszystkim na dyskredytowaniu działań Kremla, w szczególności prezydenta Jelcyna oraz premiera Putina. Blok kierowany przez Łużkowa groził także, że odsunie od władzy rząd Putina. Co ciekawe, gdy w mediach "Ojczyzna" pojawiała się coraz częściej, jej ranking systematycznie spadał. W przeciągu zaledwie dwóch miesięcy, od października do grudnia 1999 r. poparcie dla tej partii spadło z 30 do 12%. Sytuacja ta była w dużej części pochodną wzrostu poparcia dla Putina i jego ekipy.

Zapleczem politycznym dla premiera Putina podczas wyborów parlamentarnych miał zostać Ruch Międzyregionalny "Jedność". Powstał on w październiku 1999 r., czyli zaledwie dwa miesiące przed wyborami. Składał się on z wielu nieznanych ugrupowań, które istniały już wcześniej, dzięki czemu spełnione zostały wymogi stawiane przez CKW. W pośpiechu nie zdołano nawet ustalić jednej nazwy, przez co funkcjonowały dwie: "Jedność" oraz "Niedźwiedź". Na czele nowego ugrupowania stanął popularny wówczas minister do spraw nadzwyczajnych - Siergiej Szojgu. Partia posiadała podobne do putinowskich poglądy na najważniejsze kwestie w państwie, dzięki czemu postrzegana była jako przyszła partia władzy. "Jedność", podobnie jak "Ojczyzna", była częstokroć nazywana partią gubernatorską, jednak w przypadku tej pierwszej dawało się odczuć wyraźną więź z włodarzami Kremla. Swoją popularność w dużej mierze zawdzięczała osobie Putina, czego przykładem mogą być plakaty wyborcze, na których liderzy "Jedności" pozowali do zdjęć w towarzystwie premiera. Choć "Niedźwiedź" powstał na krótko przed wyborami, to jednak udało mu się zdobyć w błyskawicznym tempie duże poparcie. Większość głosów partia ta odebrała "Ojczyźnie", przez co typowano, że zajmie w wyborach drugie miejsce, zaraz za komunistami.

Poza trzema wspomnianymi powyżej partiami na osiągnięcie większego sukcesu wyborczego nie dawano szans żadnemu z pozostałych ugrupowań.Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji choć wciąż cieszyła się poparciem wystarczającym na wejście do parlamentu nie mogła wystartować w wyborach, gdyż CKW zakwestionowała deklaracje majątkowe kilku liderów partii. W odpowiedzi na decyzję komisji zarejestrowany został "Blok Żyrynowskiego" powstały na bazie dwóch nieznanych ugrupowań. Jeszcze przed wyborami Sąd Najwyższy uchylił decyzję CKW skreślającą LDPR z listy partii, co spowodowało faktyczne kandydowanie dwóch partii Żyrynowskiego. Ostatecznie do wyborów przystąpił jedynie "Blok Żyrynowskiego", natomiast w związku z powstałym zamieszaniem, partii tej nie udało się wystawić ani jednego kandydata w okręgach jednomandatowych. Do ważniejszych zmian na scenie politycznej należy zaliczyć powołanie przez obóz demokratyczno-liberalny koalicji Sojuszu Sił Prawicowych. Na jego czele stanęli tacy politycy jak B. Niemcow, S. Kirijenko, J. Gajdar czy A. Czubajs. Przed wyborami szanse tego ugrupowania były trudne do oszacowania, każdy więc wynik zostałby potraktowany jako zaskoczenie.

Wyniki wyborów 19 grudnia 1999 roku nie przyniosły większych sensacji. Jedynie wysoką frekwencję wynoszącą prawie 62% można uznać za niespodziankę, zwłaszcza, że według sondaży miała ona kształtować się tuż za progiem ważności wynoszącym 50%. Szczegółowe wyniki przedstawia tabela.

 

Ugrupowanie wyborcze

Poparcie list w %

Liczba uzyskanych mandatów

z list

w okręgach

w sumie

KPRF

24,29

67

46

113

Jedność

23,32

64

13

77

Ojczyzna - Cała Rosja

13,33

37

29

66

Sojusz Sił Prawicowych

8,52

24

5

29

Blok Żyrynowskiego

5,98

17

0

17

Jabłoko

5,93

16

5

21

pozostałe partie

 

0

12

12

kandydaci niezależni

 

 

106

106

 

Jak wynika z powyższych danych w głosowaniu proporcjonalnym dwie najpopularniejsze partie uzyskały podobny wynik. Były to KPRF i "Jedność". Z tym, że komunistom udało się wprowadzić do parlamentu znacznie więcej deputowanych z okręgów wyborczych. Ciekawostką jest fakt, że KPRF w wyborach w 1999 roku uzyskała najlepszy rezultat w swej historii (poprzednio było to 22,30%), to jednak dzięki większej liczbie partii, którym udało się przekroczyć próg wyborczy zdobyli oni znacznie mniej mandatów. Należy także uwzględnić fakt, iż w wyborach pod sztandarem KPRF startowało wielu kandydatów należących do innych partii. W parlamencie wielu z nich utworzyło tzw. Grupę Agroprzemysłową, liczącą w sumie ponad 40 deputowanych. W czasie wyborów zanotowano znaczną utratę popularności przez partie, które regularnie zasiadały w Dumie Państwowej. Zarówno "Jabłoko", jak i partia Żyrynowskiego nieznacznie tylko przekroczyły próg wyborczy.

Dla Kremla rezultaty wyborów parlamentarnych były najbardziej korzystnymi w post-radzieckiej historii Rosji. Obóz władzy zyskał silne polityczne zaplecze w Dumie Państwowej i tym samym pozbywał się wielu przeszkód politycznych. Opozycja wobec działań władzy mogła liczyć głównie na głosy deputowanych z KPRF, Grupy Agroprzemysłowej i niekiedy na posłów "Ojczyzny". W sumie dawało to około 170 mandatów. Kreml z reguły mógł liczyć nie tylko na "Jedność", ale także na Sojusz Sił Prawicowych, LDPR i Związek Niezależnych Deputowanych "Regiony Rosji". Ogólna liczebność powyższych ugrupowań wynosiła 174 mandaty. Poza tym zbalansowanym układem dwubiegunowym znajdowała się jeszcze partia "Jabłoko", która dysponowała 19 głosami. Jednak wewnątrz jej szeregów trudno było mówić o dyscyplinie partyjnej. W dodatku wielu członków tego ugrupowania za sprawą byłego premiera Stiepaszyna skłaniało się w stronę obozu władzy. Należy także zaznaczyć, że o ile partie pro-kremlowskie łatwo było zmobilizować w czasie głosowań, to po stronie opozycyjnej częstokroć dochodziło do starć i braku jednogłośności ze względu na dużą różnicę poglądów.

 

 


UWAGA! Kopiowanie tego tekstu w całości lub w fragmentach bez zgody autora jest kategorycznie zabronione. Powyższe działanie narusza ustawę o prawie autorskim i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto przepisywanie tekstu do swoich prac jest nie tylko nieuczciwe, ale także łatwo wykrywalne (systemy typu plagiat). Nie akceptujemy oszustów. W uzasadnionych przypadkach może zostać wyrażona zgoda na przedruk niniejszego tekstu. W tym celu proszę zwracać się do autora.

Aby ograniczyć nieuczciwe wykorzystywanie tego tekstu wszelkie przypisy zostały celowo usunięte.

Jeśli chcesz się powołać w swojej pracy na poniższy tekst - pamiętaj by umieścić odpowiednie przypisy.

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!