3. Aktywność na posiedzeniach parlamentarnych

Przedstawiciele społeczności ukraińskiej w Sejmie II kadencji należeli do grupy posłów najbardziej aktywnych jeżeli uwzględnić ilość złożonych interpelacji. Wśród 961 interpelacji złożonych w tym Sejmie, 479 było autorstwa Ukraińców87. Na wartość tą złożyło się 308 interpelacji Ukraińskiego Klubu Sejmowego, 123 Klubu Ukraińskiej Socjalistyczno-Radykalnej Parlamentarnej Reprezentacji, 48 Klubu Ukraińsko Włościańsko-Robotniczego Socjalistycznego Zjednoczenia (Sel-Rob)88. Również pod względem ilości złożonych wniosków posłowie ukraińscy należeli do czołówki. Na 513 wniosków złożonych w Sejmie II kadencji 62 przypadły na Ukraiński Klub Sejmowy, 20 Klub Ukraińskiej Socjalistyczno-Radykalnej Parlamentarnej Reprezentacji, 3 Klub Ukraińsko Włościańsko-Robotniczego Socjalistycznego Zjednoczenia (Sel-Rob). W tej formie prac Sejmu aktywniejsze od Ukraińskiego Klubu Sejmowego były jedynie Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego-„Wyzwolenie”, który złożył 73 wnioski i Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów z 64 wnioskami89. Najwięcej wniosków złożyli Ukraińcy w sprawach dotyczących gospodarki-29, administracji-22, politycznych-9, szkolnictwa-7, samorządowych- 4. Oprócz tego złożono 17 wniosków dotyczących innych spraw90. Pierwszy wniosek złożony przez Ukraińców został zgłoszony przez przedstawiciela Klubu Ukraińsko-Białoruskiego już na drugim posiedzeniu Sejmu 28 marca 1928 r. W imieniu Klubu poseł Chrucki prosił o uchwalenie nagłości wniosku, który dotyczył nadużyć wyborczych. W wyniku głosowania (187 posłów głosowało za nagłością a 195 przeciw) wniosek został uznany za zwyczajny i przesłany do mającej zebrać się komisji administracyjnej91.

 

Przypisy i odsyłacze:

1

 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń Sejmu II kadencji (dalej: SSS), posiedzenie 2 z 28 III 1928, łam 4-5.

2 M. Feliński, Ukraińcy w Izbach Ustawodawczych Polski Odrodzonej, „Sprawy Narodowościowe”, R. V, 1931, nr 6, s. 585.; Tenże, Ukraińcy w Polsce Odrodzonej, Warszawa 1931, s. 69-70.

3 Tamże, s. 69-70.

4 M. Feliński, Ukraińcy w Izbach ..., s. 587.

5 „Sprawy Narodowościowe”, R. II, 1928, nr 2, s. 208.

6 Tamże, s. 208-209.

7 „Robotnik”, 156, 6 VI 1928 , s. 3.

8 „Robotnik”, 160, 10 VI 1928, s. 2.

9 „Robotnik”, 166, 16 VI 1928, s. 2.

10 „Głos Polski”, 309, 7 XI 1928, s. 3.

11 „Robotnik”, 336, 28 XI 1928, s. 2.

12 „Robotnik”, 337, 29 XI 1928, s. 4.

13 „Robotnik”, 23, 23 I 1929, s. 2.

14 „Robotnik”, 24 , 24 I 1929, s. 3.

15 „Robotnik”, 51, 21 III 1929, s. 2.

16 „Robotnik”, 26, 26 I 1929, s. 2.

17 „Robotnik”, 30, 30 I 1929, s. 3.

18 „Robotnik”, 50, 20 II 1929, s. 2.

19 „Robotnik”, 60, 2 III 1929, s. 2.

20 Druki Sejmu II kadencji (dalej: DS), nr 777 z 28 I 1930 r., s. 60-61.

21 Tamże, s. 63.

22 „Robotnik”, 71, 13 III 1929, s. 2.

23 „Głos Polski”, 274, 2 X 1928, s. 3.

24 „Sprawy Narodowościowe”, R. II, 1928, nr 2, s. 200.

25 Tamże, s. 200.

26 Tamże, s. 200-201.

27 Tamże, s. 201.

28 „Sprawy Narodowościowe”, R. II, 1928, nr 5, s. 534.

29 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń Sejmu II kadencji (dalej: SSS), posiedzenie 1 z 27 III 1928 r., łam 27.

30 SSS, posiedzenie 3 z 29 III 1928 r., łam 10.

31 Tamże, łam 11.

32 „Sprawy Narodowościowe”, R. II, 1928, nr 2, s. 204-205.

33 SSS, posiedzenie 11 z 29 V 1928 r., łam 4.

34 SSS, posiedzenie 12 z 30 V 1928 r., łam 64.

35 Tamże, łam 65.

36 Tamże, łam 67-68.

37 „Sprawy Narodowościowe”, R. II, 1928, nr 3/4, s. 409.

38 „Sprawy Narodowościowe”, R. II, 1928, nr 5, s. 534.

39 SSS, posiedzenie 42 z 31 I 1929 r., łam 41-42.

40 „Sprawy Narodowościowe”, R. III, 1929, nr 1, s. 76-77.

41 SSS, posiedzenie 42 z 31 I 1929 r., łam 46.

42 Tamże, łam 47.

43 Tamże, łam 85-86.

44 Tamże, łam 87-93.

45 „Sprawy Narodowościowe”, R. III, 1929, nr 1, s. 79.

46 Tamże, s. 79.

47 SSS, posiedzenie 62 z 5 XII 1929 r., łam 75.

48 Tamże, łam 76-77.

49 Tamże, łam 78-79.

50 Tamże, łam 82.

51 SSS, posiedzenie 67 z 15 I 1930 r., łam 44.

52 Tamże, łam 47.

53 SSS, posiedzenie 71 z 3 lutego 1930 r., łam 68.

54 Tamże, łam 69.

55 Z. Zaporowski, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Działalność posłów, parlamentarne koncepcje Józefa Piłsudskiego, mniejszości narodowe, Lublin 1992, s.132.

56 Tamże, s. 133.

57 DS, nr 161 z 10 VI 1928 r., łam 44.

58 SSS, posiedzenie 4 z 30 III 1928 r., łam 19-21.

59 SSS, posiedzenie 11 z 29 V 1928 r., łam 4.

60 „Sprawy Narodowościowe”, R. II, 1928, nr 3/4, s. 410.

61 Tamże, s. 410.

62 „Sprawy Narodowościowe”, R. III, 1929, nr 1, s. 78.

63 Tamże, s. 78.

64 SSS, posiedzenie 43 z 1 II 1929 r., łam 24.

65 Tamże, łam 25-26.

66 Tamże, łam 28.

67 SSS, posiedzenie 47 z II 1929 r., łam 48.

68 Tamże, łam 48.

69 Tamże, łam 49.

70 Tamże, łam 56.

71 SSS, posiedzenie 62 z 5 XII 1929 r., łam 112.

72 Tamże, łam 113-114.

73 Tamże, łam 115.

74 SSS, posiedzenie 5 z 31 III 1928 r., łam 3.

75 Tamże, łam 5.

76 Tamże, łam 5-8.

77 SSS, posiedzenie 11 z 29 V 1928 r., łam 4.

78 „Sprawy Narodowościowe”, R. II, 1928, nr 5, s. 534.

79 SSS, posiedzenie 42 z 31 I 1929 r., łam 77-78.

80 Tamże, łam 79.

81 Tamże, łam 80-81.

82 Tamże, łam 84.

83 SSS, posiedzenie 71 z 3 II 1930 r., łam 83.

84 Tamże, łam 86.

85 Tamże, łam 95-97.

86 Tamże, łam 97.

87 A. Ajnenkiel, Historia Sejmu polskiego, t. II, cz. II, Aneks 70, s. 340.

88 Tamże, s. 340; Inne wartości podaje Feliński: Ukraiński Klub Sejmowy 283, Klub Ukraińskiej Socjalistyczno-Radykalnej Parlamentarnej Reprezentacji 116, Klub Ukraińsko Włościańsko-Robotniczego Socjalistycznego Zjednoczenia (Sel-Rob) 42, por:( M. Feliński, Ukraińcy w Polsce ..., s.71).

89 A. Ajnenkiel, Historia ..., Aneks 70, s. 340.

90 M. Feliński, Ukraińcy w Polsce ..., s.71.

91 SSS, posiedzenie 2 z 28 III 1928 , łam 6.

 

Kopiowanie surowo zabronione!

 

 
 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? - Zapraszamy na FORUM!!! 
Tam zadasz pytanie, na które na pewno ktoś odpowie!

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!