Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

 

1917

marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowie
czerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)
grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad1918

styczeń: Centralna Rada ogłasza niepodległość Ukrainy
styczeń, luty: opanowanie Ukrainy przez bolszewików
luty: delegaci Centralnej Rady w Brześciu podpisują układ pokojowy z Niemcami i Austro-Węgrami; następuje ofensywa Niemiec i początek okupacji niemieckiej na terenie Ukrainy
kwiecień: obalenie Centralnej Rady i początek rządów hetmana Pawła Skoropadśkiego
listopad: koniec rządów Skoropadśkiego; utworzenie dyrektoriatu Ukraińskiej Republiki Ludowej; powstanie ukraińskie we Lwowie i początek wojny polsko-ukrińskiej na terenie Galicji; utworzenie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej

1919

styczeń: zjednoczenie Ukraińskiej Republiki Ludowej z Zachodnioukraińską Republiką Ludową
kwiecień: opanowanie Ukrainy przez bolszewików
czerwiec: ofensywa wojsk Antona Denikina na Ukrainie
lipiec: opanowanie Galicji Wschodniej przez wojska polskie
grudzień: przywrócenie rządów bolszewickich na Ukrainie

1920

kwiecień: układ polityczno-wojskowy między Ukraińską Republiką Ludową, a Polską; ofensywa wojsk polskich i ukraińskich na Kijów
maj: kontrofensywa Armii Czerwonej
sierpień: "bitwa warszawska" - kontratak wojsk polskich
październik: koniec polskiej ofensywy i podpisanie układu rozejmowego między polską, a bolszewikami

1921

marzec: układ pokojowy między Polską, a Rosją i Ukrainą Radziecką w Rydze; Proklamowanie przez Lenina Nowej Polityki Ekonomicznej (NEP)
lato: głód
październik: włączenie Krymu do Rosyjskiej Republiki Radzieckiej
listopad: koniec wojny domowej na Ukrainie; Armia Czerwona rozbija wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej

1922

26 wrzesnia przyjęto ustawę o "zasadach powszechnego samorządu wojewódzkiego, a w szczególności województw: lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego".
grudzień: utworzenie ZSRR

1923

grudzień: państwa zachodnie uznają wschodnią granicę Polski


1926

kwiecień: list Stalina do Biura Politycznego KC KP(b)U - początek kampanii przeciw nacjonalizmowi ukraińskiemu

1929/1930

kolektywizacja rolnictwa ukraińskiego, początek masowego terroru wobec ukraińskiego chłopstwa
lato 1930: sabotażowa akcja OUN-UWO w Galicji Wschodniej i odwetowa akcja pacyfikacyjna władz polskich


1932

październik: zakończenie budowy tamy i elektrowni wodnej na Dnieprze

1932/1933

fala głodu

1935-1938

"Wielki terror"

1939

marzec: wcielenie Rusi Zakarpackiej do Węgier
wrzesień: wcielenie obszarów ukraińskich Rzeczypospolitej do ZSRR

1940

czerwiec: wcielenie Besarabii i płn. Bukowiny do ZSRR

1941

czerwiec: wybuch wojny niemiecko-radzieckiej; przywódcy OUN podejmują nieudaną próbę utworzenia niepodległego państwa ukraińskiego
sierpień: przyłączenie Galicji Wschodniej do Generalnego Gubernatorstwa; przekazanie Bukowiny i rejonu Odessy Rumunii; utworzenie Komisariatu Rzeszy Ukraina

1942

październik: utworzenie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA)

1944

lato: zajęcie ziem ukraińskich przez Armię Czerwoną
listopad: wcielenie Rusi Zakarpackiej do ZSRR

1945-1950

Wojna partyzancka UPA na terenach Polski i ZSRR


1953-1956

Częściowa rehabilitacja ofiar stalinowskiego reżimu


1954

luty: włączenie Krymu w skład USRR

1961-1972

Rządy Petra Szełesta

1976

Listopad: utworzenie ukraińskiej sekcji Komitetu Helskińskiego - początek zorganizowanej opozycji antykomunistycznej na Ukrainie

1986

kwiecień: awaria elektrowni w Czarnobylu

1990

lipiec: Rada Najwyższa USRR podejmuje uchwałę o suwerenności Ukrainy (wraz z zapowiedzią pozostania w składzie ZSRR)

1991

sierpień: Rada Najwyższa Ukrainy uchwala Akt Niepodległości
grudzień: pierwsze wybory prezydenckie (zwycięstwo Leonida Krawczuka)


Na podstawie: Andrzej Chojnowski "Ukraina", Warszawa 1997 

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!