Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

Jedną z pierwszych putinowskich reform gospodarczych była zmiana w systemie podatkowym. Podstawy dla tej reformy zostały stworzone jeszcze 1998 r., gdy na mocy ustawy federalnej przyjęto część pierwszą kodeksu podatkowego.  Zmieniała ona poprzedni kodeks, uchwalony jeszcze za czasów istnienia Związku Radzieckiego. Przyczyną reformy podatkowej za czasów prezydentury Putina była chęć ustabilizowania wpływów budżetowych oraz równomierne stymulowanie wzrostu gospodarczego w okresie średnio i długoterminowym. Aby osiągnąć te cele postanowiono m.in. uprościć system podatkowy, zredukować stawki oraz odejść od podatków fiskalnych, których ściąganie było bardzo trudne. Dzięki ogólnemu obniżeniu obciążeń podatkowych na gospodarkę liczono na wyraźne zmniejszenie tzw. szarej strefy. 

Najważniejsze zmiany w przyjętej w sierpniu 2000 r. drugiej części kodeksu podatkowego znalazły się w czterech rozdziałach dotyczących poszczególnych typów podatków: akcyzy, podatku od osób fizycznych, podatku VAT oraz podatku socjalnego rozumianego jako składka ubezpieczeniowa. Najgłośniejsza i najszerszej komentowana zmiana dotyczyła wprowadzenia zamiast dotychczasowego 3-stopniowego progresywnego systemu naliczania podatku, ujednoliconej stawki podatku od osób fizycznych. Wysokość podatku liniowego została ustalona na poziomie 13%. Jednak od tej reguły obowiązywały pewne wyjątki. Dochody uzyskane np. od hazardu, ponadnormatywnych odszkodowań oraz zysków bankowych były opodatkowane 35% stawką. W znacznym stopniu zmniejszono ewentualność podwójnego opodatkowania dywidend oraz zwiększono kwotę wolną od podatku. Dzięki powyższym zapisom Rosja stała się pierwszym krajem, w którym niemal w całości wprowadzono opracowaną w pierwszej połowie lat 80-tych przez R. Halla i A. Rabushkę strategię podatku liniowego. Efekty zmian w podatku PIT w pierwszych latach jego obowiązywania są zadowalające. Już w 2001 r. odnotowano realny przyrost wpływów z tytułu podatku od osób fizycznych o ponad 25%, zaś udział tego podatku w ogólnych wpływach budżetowych wzrósł z 12,1% do 12,7%. W kolejnych latach wyniki były jeszcze bardziej imponujące, dzięki czemu po czterech latach od wprowadzenia ujednoliconej stawki podatkowej realny wzrost przychodów budżetu federalnego wyniósł aż 105,6%. Nie można jednak zapomnieć, że powyższe liczby są pochodną wielu czynników i sama zmiana w ustawodawstwie podatkowym nie stanowi jedynej przyczyny pozytywnych wskaźników. Mimo to, konsekwencje tej części reformy podatkowej odbiły się szerokim echem po całym świecie, a w szczególności, co zrozumiałe,  w krajach byłego obozu socjalistycznego. Wnet śladem Rosji podążyły inne państwa: Ukraina, Serbia, czy Słowacja. Wprowadziły one tę formę opodatkowania ludności w latach 2003-2004. Z kolei w Gruzji, Polsce oraz Czechach podatek liniowy stał się tematem ożywionych dyskusji i pozostaje elementem programów niektórych partii politycznych.

Kolejną zmianą wprowadzoną przez kodeks podatkowy z 2000 r. było wprowadzenie podatku socjalnego. Zastąpił on wcześniejsze składki ubezpieczeniowe pobierane przez pozabudżetowe fundusze państwowe. Po reformie pobrany podatek dzielony jest na kilka części i rozdzielany pomiędzy fundusz emerytalny, fundusz zdrowotnych ubezpieczeń obowiązkowych oraz fundusz ubezpieczeń społecznych. Ponadto ustalono regresywną skalę podatku socjalnego. Dla zarabiających do 100 tys. rubli rocznie wynosi ona 35,6%, kolejne stopy wynoszą 20%, 10% oraz 5%, zamienione w 2003 r. na 2% dla najzamożniejszych. Powyższa skala została ustalona w oparciu o przeciętną płacę w sektorze przemysłowym. Ważne zmiany nastąpiły także w regulacjach dotyczących podatku od wartości dodanej - VAT. Do płatników VAT zaliczono indywidualnych przedsiębiorców. Zredukowano listę usług zwolnionych od podatku VAT, czym poszerzono bazę podatkową. Aby obniżyć koszty funkcjonowania systemu poboru podatków zdecydowano się na zwolnienie od obowiązku płacenia VAT firmy, których kwartalny obrót nie przekracza 1 mln rubli. Reforma kodeksu podatkowego dotyczyła także zmian w akcyzie. Obowiązek płacenia akcyzy od napojów alkoholowych podzielono pomiędzy producentów i głównych dystrybutorów. Ponadto wprowadzono akcyzę na olej napędowy oraz oleje silnikowe. Trzykrotnie podniesiono stawkę akcyzy na benzynę lecz miało to związek z obniżeniem opodatkowania transportu kołowego i zapowiedzią likwidacji podatku drogowego.

W 2001 r., czyli pierwszym, w którym obowiązywały nowe stawki podatkowe dokonano niewielkich zmian w ustawodawstwie. Były to głównie korekty oraz uzupełnienia w indeksacji podatku akcyzowego. Poważne zmiany zaszły dopiero w lipcu 2002 r. Wówczas na mocy ustawy federalnej nr. 110 przyjęto pakiet poprawek do drugiej części kodeksu podatkowego. Zupełnie zreformowano podatek od osób prawnych (CIT). Zredukowano jego stawkę do 24% i wprowadzono nowe reguły podziału podatku pomiędzy poszczególne budżety różnych szczebli. Artykuł 284 kodeksu podatkowego mówi, iż 6% podatku od przedsiębiorstw przekazywane jest bezpośrednio do budżetu federalnego, 16% otrzymują budżety podmiotów Federacji, zaś pozostałe 2% przydzielana jest lokalnym budżetom. Pozostałe zmiany dotyczyły m.in. stawek podatkowych od dochodu z tytułu dywidend. Co istotne, w tego typu podatku obowiązują niskie stawki dla obywateli i instytucji rosyjskich, zaś znacznie wyższe dla obcokrajowców. Następnym etapem reformy były zmiany mające znacznie uprościć system podatkowy dla małych przedsiębiorstw. Od 1 stycznia 2003 r. dla większości tej kategorii podmiotów gospodarczych pięć dotychczasowych podatków (podatek VAT, dochodowy, socjalny, od sprzedaży, od majątku instytucji) zamieniono jednym, którego wysokość zależy od rezultatów uzyskiwanych przez dana firmę. Oprócz tego zlikwidowano podatek od sprzedaży walut obcych co miało ułatwić prowadzenie działalności zarówno importerom, jak i eksporterom, którzy wciąż zobowiązani są do płacenia podatku VAT. Powyższe zmiany miały nawet trzykrotnie zmniejszyć obciążenia podatkowe dla małych przedsiębiorstw.    

W trwających od 2003 r. pracach nad kolejnymi reformami prawa podatkowego można wyszczególnić kilka najważniejszych kierunków zmian. W pierwszej kolejności rosyjscy reformatorzy dążą do obniżenia stawek podatkowych, czego efektem jest redukcja wysokości podatku VAT od początku 2004 r. z 20% do 18%. W następnych latach planowane są kolejne obniżki tego podatku. Priorytetowym celem rządu jest stopniowe odchodzenie, a w końcu całkowita likwidacja podatku od sprzedaży. Zmianom również podlega wysokość, omówionego powyżej, podatku socjalnego. Od 2005 r. obniżono jego podstawową stawkę do wysokości 26%. Następną, ważną zmianą było zniesienie z początkiem 2004 r. akcyzy na gaz ziemny. Zastąpiono ją ujednoliconym podatkiem od surowców mineralnych, którego wysokość ustalono na poziomie 193 rubli za 1000 m3. Ponadto zwiększono stawki na cła wywozowe na gaz ziemny. Obecnie wynoszą one 20%. Warto jeszcze wspomnieć o zmianach w organach podatkowych. Od 2003 r. główne obowiązki policji podatkowej przejęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Należy zaznaczyć, iż redukcja lub likwidacja części podatków od osób fizycznych odbywała się niekiedy kosztem dużych przedsiębiorstw, zwłaszcza sektora paliwowo-energetycznego. Takie działanie ma jednak swoje uzasadnienie, gdyż w czasie przeprowadzania reform koniunktura na światowych rynkach surowców była bardzo dobra, przez co krajowi wydobywcy nie odczuwali negatywnych skutków zmian. Aby zapobiegać przed negatywnymi skutkami ewentualnych wahań cen na światowych rynkach oraz przeciwdziałać konsekwencjom zbyt dużej ilości pieniędzy w obrocie spowodowanych wysokimi cenami ropy naftowej rosyjski rząd postanowił na początku 2004 r. utworzyć specjalny fundusz stabilizacyjny, do którego przekazywane są nadwyżki finansowe. Inicjatywa jest bardzo kontrowersyjna i wywołuje rozbieżne opinie wśród ekonomistów.          

Podsumowując efekty przeprowadzonych w ostatnich latach zmian w rosyjskim ustawodawstwie podatkowym można stwierdzić, iż dzięki tej reformie rosyjski system fiskalny stał się bardziej przejrzysty i prosty. Wydaje się, że objęty kierunek reformowania, polegający w głównej mierze na obniżaniu stawek podatkowych od osób fizycznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw przyczynił się nie tylko do liberalizacji życia ekonomicznego w kraju, ale także stał się jednym z czynników stymulujących stabilny wzrost gospodarczy. Według oficjalnych danych dzięki reformie poprawiła się ściągalność podatków oraz wzrosły dochody budżetu federalnego. Dzięki temu możliwe było realne podniesienie płac w sektorze państwowym oraz spłata części zadłużenia wewnętrznego. Mimo usilnych starań nie osiągnięto wciąż założonego poziomu obciążenia podatkowego, oraz nie udało się zminimalizować udziału szarej strefy w gospodarce. Dlatego też plany rządu na najbliższe lata nadal zakładają m.in. dalsze obniżki stawek podatkowych. W 2005 r. prawdopodobnie Rosja odejdzie od idei podatku liniowego wprowadzając dla najuboższych preferencyjny 6% podatek dochodowy.

 


UWAGA! Kopiowanie tego tekstu w całości lub w fragmentach bez zgody autora jest kategorycznie zabronione. Powyższe działanie narusza ustawę o prawie autorskim i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto przepisywanie tekstu do swoich prac jest nie tylko nieuczciwe, ale także łatwo wykrywalne (systemy typu plagiat). Nie akceptujemy oszustów. W uzasadnionych przypadkach może zostać wyrażona zgoda na przedruk niniejszego tekstu. W tym celu proszę zwracać się do autora.

Aby ograniczyć nieuczciwe wykorzystywanie tego tekstu wszelkie przypisy zostały celowo usunięte.

Jeśli chcesz się powołać w swojej pracy na poniższy tekst - pamiętaj by umieścić odpowiednie przypisy.

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!