Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

W czasie kryzysu finansowego w 1998 r. największe straty poniósł sektor bankowy. W efekcie załamania zbankrutowało kilkaset banków, a te, którym udało się przetrwać poniosły znaczne straty. I chociaż cała gospodarka rosyjska w 1999 r. zanotowała wyraźne ożywienie, sektor bankowy wciąż znajdował się w głębokiej recesji i w pewnym momencie stał się głównym hamulcem w  dalszym rozwoju ekonomicznym Rosji. Banki nie były w stanie sprostać potrzebom przedsiębiorców, przez co poziom inwestycji rósł zdecydowanie wolniej niż można było oczekiwać.

Sytuacja taka sprawiała, że w planowaniu reform strukturalnych nie było możliwości oparcia się o krajowe banki. Dlatego też reforma systemu bankowego była konieczna dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju całej gospodarki. Początki prób pokryzysowej odbudowy banków podjęto jeszcze w drugiej połowie 1999 r. Prace nad zmianami w ustawodawstwie prowadzono konsultując się z ekspertami MFW i Banku Światowego. Projekty zmian zostały kardynalnie zmienione na wiosnę 2000 r. gdyż nie odpowiadały one ówczesnym normom prawnym. Nad nowym programem reformy od 2000 r. zaczął pracować rząd M. Kasjanowa, a w szczególności minister finansów A. Kudrin, oraz ówczesny prezes Centralnego Banku Rosji W. Gieraszczenko. Efektem tych prac było opublikowanie 30 grudnia 2001 r. dokumentu O strategii razwitia bankovskovo siektora Rossijskoj Fiederacji . De facto był to nowy program reformy systemu bankowego opracowany na podstawie wcześniejszego planu prezesa W. Gieraszczenki. Realizacja powyższej strategii miała przebiegać w przeciągu pięciu następnych lat. Głównym celami reformy stało się umocnienie całego systemu bankowego, przez co oddalona miała zostać groźba ponownego kryzysu, odbudowanie zaufania do rosyjskich banków, likwidacja nieuczciwych instytucji kredytowych oraz ogólne podniesienie jakości oferowanych usług. Aby to osiągnąć strategia zakładała m.in. następujące działania:

 • zapewnienie większych praw wierzycielom;
 • zdelegalizowanie instytucji, które niezgodnie z prawem zajmują się operacjami bankowymi;
 • zwiększenie efektywności procedur bankructwa;
 • przejście rosyjskiego systemu bankowego na międzynarodowe standardy rozliczeń;
 • zmniejszenie udziałów banku centralnego w największych bankach rosyjskich;
 • restrukturyzacja instytucji kredytowych, w których państwo posiadało udziały;
 • powiększenie wymaganego minimum kapitału dla banków;
 • rozwinięcie systemu nadzoru bankowego;
 • rozwój systemu obligacji hipotecznych.

            Na podstawie powyższego programu od 2002 r. przystąpiono do realizacji reformy. Okolicznością sprzyjającą przyspieszeniu zmian było powołanie w marcu 2002 r. na stanowisko prezesa Centralnego Banku Rosji Siergieja Ignatiewa, pozytywnie ocenianego przez rynki finansowe. Pierwszym etapem reformy było wycofanie udziału banku centralnego w Wniesztorgbanku. W zamian za sprzedaż 99,9% swoich akcji bank centralny uzyskał od rządu obligacje o wartości ponad 42 mld rubli. W tym samym roku wprowadzono przepisy umożliwiające bankom zwiększenie udziału kapitałów zagranicznych likwidując dotychczasową 12% barierę. Zatwierdzone zostały poprawki do ustawy o bankructwie organizacji kredytowych przez co proces upadłości banków stał się szybszy oraz bardziej przejrzysty.

W kolejnym, 2003 roku, podjęto się kolejnych etapów reformy systemu bankowego. Do najważniejszych zmian zaliczyć można wprowadzenie w życie ustawy o ubezpieczeniu wkładów bankowych. Wbrew oczekiwaniom środowisk finansowych powyższa ustawa sprzyja utrzymywaniu się monopolu banków państwowych, gdyż ubezpieczeniem objęte są wkłady w bankach z udziałem skarbu państwa. Ponadto pod koniec 2003 r. zostały stworzone podstawy prawne do przejścia rosyjskich banków na międzynarodowe standardy rozliczeń. Zmiana ta, obowiązuje dopiero od III kwartału 2004 r. gdyż proces reformy sposobu rozliczeń jest żmudny i długotrwały. Powyższe zmiany nie były wystarczające. W dalszym ciągu nie stworzono warunków do choćby częściowej prywatyzacji największych banków, takich jak Sbierbank. Według analityków brak denacjonalizacji sektora bankowego jest jednym z najpoważniejszych hamulców rozwoju tej branży. Należy jednak zaznaczyć, iż reformatorzy zdawali sobie sprawę z nieudolności reformy. Gdy w 2003 r. okazało się, że nie wszystkie punkty programu reformy bankowej uda się zrealizować w terminie, zarówno Bank Centralny, jak i Ministerstwo Finansów zaczęły pracować nad nowym planem. Ma on obowiązywać w latach 2004-2008. Został on zatwierdzony na posiedzeniu rządu w lutym 2004 r. Do głównych założeń nowego, zmienionego programu strategicznego należy dążenie do systematycznego powiększania się kapitałów banków tak aby wszystkie banki zaczęły spełniać europejskie standardy (minimalny kapitał banku w Unii Europejskiej wynosi 5 mld euro), rozwój nadzoru bankowego oraz zwiększenie udziału krajowych banków w kredytowaniu inwestycji z 13,6% PKB w 2004 r. do 20% w  2007 r.   

Wszyscy obserwatorzy zgodnie stwierdzają, że reforma systemu bankowego jest w toku i potrwa jeszcze kilka, lub nawet kilkanaście lat. Największym problemem jest obecnie wolny postęp zmian. Założenia programowe są prawidłowe i ich kompleksowe wprowadzenie w życie z pewnością unowocześni rosyjski system bankowy, tak by ten odpowiadał międzynarodowym standardom i był narzędziem rozwoju gospodarczego Rosji.

 


UWAGA! Kopiowanie tego tekstu w całości lub w fragmentach bez zgody autora jest kategorycznie zabronione. Powyższe działanie narusza ustawę o prawie autorskim i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto przepisywanie tekstu do swoich prac jest nie tylko nieuczciwe, ale także łatwo wykrywalne (systemy typu plagiat). Nie akceptujemy oszustów. W uzasadnionych przypadkach może zostać wyrażona zgoda na przedruk niniejszego tekstu. W tym celu proszę zwracać się do autora.

Aby ograniczyć nieuczciwe wykorzystywanie tego tekstu wszelkie przypisy zostały celowo usunięte.

Jeśli chcesz się powołać w swojej pracy na poniższy tekst - pamiętaj by umieścić odpowiednie przypisy.

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

 • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
 • Możesz uzupełnić treść artykułów?
 • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!