Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

Gospodarka Federacji Rosyjskiej w ciągu kilkunastu ostatnich lat uległa znacznym przeobrażeniom. Jeszcze w 1995 r. w Federacji Rosyjskiej odnotowano 3% spadek PKB, krótko potem w 1998r. miał miejsce kryzys gospodarczy, który doprowadził do skokowej dewaluacji rubla. Niewielu ekonomistów w owym czasie przewidywało, że w ciągu dość krótkiego czasu (do 2004r.) państwo to zdoła osiągnąć dobre wyniki gospodarcze (7% wzrost PKB w 2004r.). Jednym z wyzwań stojącym po 1999 r. przed Rosją było tworzenie prawnych oraz instytucjonalnych warunków do funkcjonowania gospodarki rynkowej.

Po kryzysie finansowym, który miał miejsce w 1998 roku, Rosji udało się do 2004r. ustabilizować sytuację finansową, zarówno dzięki zmianom w polityce gospodarczej, jak i zwyżce cen ropy. Po wyborach prezydenckich w 2000r., w których zwyciężył W. Putin, grupa liberalnych ekonomistów przygotowała bardzo obiecujący program reform prorynkowych. Najważniejsze założenia programu gospodarczego Rosji na 2000r. stanowiły: reforma podatkowa, reforma sektora bankowego, wdrażanie zachęt dla inwestorów zagranicznych. Przewidywano m.in. obniżenie podatków oraz uchwalenie prawa, które usprawniłoby kontrolę i regulację gospodarki przez władze Federacji. Jedną z pierwszych reform wprowadzonych przez W. Putina było wprowadzenie liniowego podatku od dochodów osób fizycznych na poziomie 13%. Wprowadzenie tego podatku wpłynęło pozytywnie na wzrost PKB Federacji Rosyjskiej. Według ocen moskiewskiego biura maklerskiego Aton w okresie od 1998 r. do 2002 r. udział czarnego rynku w wytwarzanym PKB zmalał z 45% do 37%. Wysoka dynamika gospodarki rosyjskiej (Rys. 1) była wynikiem ożywienia inwestycji, które zwiększyły się w 2000r. w porównaniu z 1999r. o 18%. Nastąpiły pozytywne zmiany strukturalne w gospodarce rosyjskiej. W produkcji przemysłowej zwiększył się udział branż produkujących artykuły konsumpcyjne, w tym przede wszystkim przemysłu lekkiego
i przemysłu wytwarzającego dobra użytkowe. Zwiększyła się również produkcja na eksport. Funkcjonowanie gospodarki rosyjskiej mogła usprawnić liberalizacja gospodarki kraju, jednakże niewiele zrobiono, aby ułatwić działanie firm na tamtejszym rynku. Wręcz przeciwnie, Kreml zachował, a nawet zwiększył kontrolę nad takimi przedsiębiorstwami, jak: Gazprom, Sbierbank i JES, a ludzie biznesu poczuli się zastraszeni kampanią przeciwko Jukosowi.

11 lipca 2001 roku urzędujący premier Michail Kasjanow podjął decyzję o reformie rosyjskiego systemu energetycznego. Wynikiem tej decyzji było powstanie spółki Połączone Systemy Energetyczne Rosji (RAO JES Rossii), która stała się monopolistą w dystrybucji (miała również duże udziały w produkcji) energii elektrycznej. Jako plan reformy zatwierdzono projekt przedłożony przez ówczesnego szefa RAO JES Anatolia Czubajsa. Plan ten składał się z trzech etapów, które według ustaleń miały zostać zrealizowane w ciągu 9-10 lat. Reforma ta miała doprowadzić do: stworzenia rynku energetycznego, podziału systemu energetycznego na dwie części- sieci przesyłowe i system dyspozytorski (kontrolowany przez państwo).

W 2002r. rozwój ekonomiczny Federacji Rosyjskiej oceniono jaka obiecujący (wzrost PKB o 5,1% w stosunku do 2001r.). W 2004. wiadomo było, że wzrost gospodarczy, który następował w latach 2000-2004, był wynikową konsekwentnej polityki prowadzonej przez prezydenta Putina.

 

Rys. 1. Dynamika PKB w Rosji oraz na świecie i UE w latach 2000-2004.

dynamika PKB Rosji

2004 rok, to szósty rok wzrostu gospodarczego od czasu finansowego kryzysu w 1998 roku. Ekonomiści niemal co kwartał zmuszeni byli do korygowania prognoz gospodarczych w górę. Dynamika PKB w 2004 r. (rys. 1.) tylko nieznacznie odbiegała od wyniku z roku poprzedniego. Tak wysokie tempo rozwoju gospodarczego w dużym stopniu zależało od wysokich cen ropy naftowej. To właśnie dzięki wpływom z eksportu ropy naftowej na bieżącym rachunku płatniczym występowała znaczna nadwyżka (rys. 2.), która pozwalała na terminowe i konsekwentne spłaty zadłużenia zagranicznego.

Rys. 2. Stan rezerw walutowych Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2004

 

stan rezerw walutowych

.

 

Dobre relacje z krajami Zachodu (Niemcy, Francja, USA) zapewniały FR dopływ inwestycji oraz umożliwiały pozyskanie nowoczesnych technologii, które wspierają rozwój państwa. Inwestycje zagraniczne napływały przede wszystkim do sektora energetycznego, co znacznie utrudniało stopniowe uwolnienie się Rosji od uzależnienia, jakim jest eksport ropy oraz gazu. Wzrost ekonomiczny Rosji bazował w dużym stopniu na wysokich, światowych cenach ropy i gazu. Według ocen analityków sektor energetyczny zapewniał w latach 2002-2004 40% wzrostu PKB. Jedną z osób, które zdawała się zauważać ten problem był prezydent FR, który podczas swojego urzędowania starał się polepszyć wizerunek FR na zachodzie. Zamiast wzajemnych pretensji, które pojawiały się ciągle podczas okresu zimnej wojny pomiędzy Rosją i Zachodem, po 2000 r. można było zauważyć powolne, ale konsekwentne próby budowania dobrych relacji, czego przykładem było powołanie Rady NATO-Rosja.

Polityka zagraniczna oraz zagraniczna polityka gospodarcza W.Putina ukierunkowane były na integrację Rosji z systemem norm i umów tzw. framework, w celu zmuszenia Federacji do funkcjonowania zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej. W 2000 roku Prezydent oraz rząd opracowali program realizacji polityki społeczno-gospodarczej na lata 2000-2010 (tzw. „program Greffa”), w którym zaproponowano strategię rozwoju przewidującą realizację reform społeczno-gospodarczych zmierzających do stworzenia liberalnej gospodarki rynkowej. Powyższy dokument był podstawą do uchwalenia dokumentu „Główne działania rządu FR w sferze polityki społecznej i modernizacji gospodarki na lata 2000-2001”. W końcu marca 2001 r. rząd uchwalił nową wersję programu średnioterminowego oraz programu krótkoterminowego na lata 2001-2004. Strategicznym celem głębokich przemian wg wspomnianego programu było zapewnienie warunków dla swobodnego rozwoju ludzi oraz przedsiębiorczości. Warunkiem podstawowym miało być umocnienie systemu demokratycznego, w tym gwarancje praw i swobód osobistych, ochrona przed bezprawną działalnością zarówno państwa jak i grup przestępczych, a także zapewnienie warunków swobodnej konkurencji. Do tej pory zrealizowano w sferze gospodarczej, jak i społecznej tylko nieliczne spośród deklarowanych reform.

Koniunktura ekonomiczna w latach 2000-2004 sprzyjała W. Putinowi. Od kilku lat obserwowano w Rosji wysoki i stabilny wzrostem gospodarczy (rys. 1). Zmieniały się jednak źródła tego wzrostu. W roku 2003 podstawą rozwoju ekonomicznego Rosji, obok cen ropy, był szybko rosnący popyt wewnętrzny (inwestycyjny i konsumpcyjny) oraz 75% dewaluacja rubla, która nastąpiła po krachu finansowym w 1998r. Istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego w 2003 r. były również inwestycje. Wzrosły one o 12,5%, podczas gdy w 2002 r. wzrost ten wyniósł jedynie 2,6%. Wśród inwestycji znaczący udział miał kapitał zagraniczny. Jego zaangażowanie osiągnęło w 2003 r. poziom ponad 29,7 mld USD, pomimo że z Rosji odpłynęło około 2 mld USD w związku z atmosferą wokół Jukosu. W 2003 r. Rosja przyjęła o przeszło 50% więcej inwestycji zagranicznych niż w 2002 roku (inwestycje bezpośrednie wzrosły przy tym o prawie 70%).

W okresie 2000 - 2004 podstawowym źródłem wzrostu gospodarczego w Rosji pozostawały bardzo wysokie światowe ceny ropy (przekraczające pod koniec 2004 r. 50 dolarów za baryłkę ropy Urals). Średnia cena ropy marki Urals eksportowanej przez Rosję wyniosła w 2004r. 34,4 USD za baryłkę, tj. o 26,7% więcej niż w 2003 roku. Niektórzy ekonomiści twierdzą, że bez wpływów ze sprzedaży surowców Rosja odnotowałaby ujemny wzrost gospodarczy. Zależność rosyjskiej gospodarki od ropy naftowej i gazu naturalnego zamiast spadać, ciągle rosła. Oficjalnie na sektor ten przypadało 25 procent wszystkich inwestycji, jednakże według Michaiła Zadronowa, ekonomisty i członka komisji budżetowej, nakłady te sięgały niemalże dwóch trzecich inwestycji w rosyjską gospodarkę. Szacuje się, że spadek cen ropy naftowej do poziomu 20-22 dolarów za baryłkę, spowodowałoby zmniejszenie dynamiki PKB o ok. 3 – 3,5 procent. Zapewne czynnikami, hamującymi rozwój prywatnej przedsiębiorczości, która mogłaby zdywersyfikować źródła przychodów budżetu państwa, były: niesprawne sądownictwo, korupcja oraz rozbudowana biurokracja. Zagraniczne firmy uzależnione były częściowo od lokalnych relacji politycznych, opowiedzenie się po odpowiedniej stronie zapewnia w miarę stabilną egzystencję. Wprawdzie wprowadzono szereg rozwiązań prawnych, jednakże znaczna ich część pozostała tylko teorią. W 2002 roku przyjęto ustawę „O funduszach inwestycyjnych” oraz znowelizowano ustawę „O rynku papierów wartościowych”, z uwzględnieniem praktycznego doświadczenia funkcjonowania tego rynku. Te innowacje radykalnie zawężały możliwość naruszenia praw inwestorów i zwiększały efektywność kontroli państwowej nad działalnością profesjonalnych uczestników rynku papierów wartościowych.

Podatki i opłaty celne stanowiły w Rosji w 2004 r. niemal jedną trzecią dochodowej części budżetu. Na obroty w handlu zagranicznym wpływały następujące czynniki:

  • z 14 głównych grup towarowych światowego eksportu globalna zdolność konkurencyjna Rosji była dość wysoka tylko w zakresie surowców mineralnych (4 miejsce na świecie), średnia w zakresie bazowej produkcji przemysłu przetwórczego (11 miejsce), środków transportu i produktów chemicznych (15 miejsce). Dane te potwierdza struktura towarów eksportowanych przez Rosje (tab.1). Przeszło 55% towarów wywożonych za granicę stanowiły surowce mineralne;

 

Tab. 1. Główne pozycje eksportowe Rosji w 2001 roku

 

Opis pozycji

Wartość eksportu

(mln USD)

Udział (%) w całości eksportu

Produkty mineralne

52913,22

55,16

Metale i wyroby metalowe

13983,13

14,58

Maszyny, urządzenia i środki transportu

9622,72

10,03

Produkty chemiczne, kauczuk

6878,84

7,17

Produkty spożywcze

1467,99

1,53

 

  • nierównomierność terytorialna i branżowa zaangażowania kraju w zagranicznych stosunkach gospodarczych. Jedynie 60 z 89 regionów i 25 z 120 głównych gałęzi gospodarki Rosji utrzymywało wzmożone kontakty z rynkiem zagranicznym. Niemal 50% eksportu przypadało na Moskwę i Obwód Tiumeński, a około 50% importu na Moskwę i Petersburg;

  • główna część inwestycji zagranicznych kierowana była do branż z sektora energetycznego oraz do handlu lub na organizowanie przez firmy zagraniczne produkcji towarów konsumpcyjnych, wcześniej dostarczanych przez nie do Rosji;

  • wywóz kapitału w latach 2000-2002 szacowany był na 18-24 mld USD rocznie, co świadczy o niedostatecznym zaufaniu do gospodarki Rosji.

W Rosji w latach 2000-2004 narastały niekorzystne uwarunkowania dla długofalowego rozwoju gospodarki: utrwalała się jej archaiczna struktura (rys. 3) (znaczna przewaga dużych przedsiębiorstw nad małymi w wytwarzaniu PKB) oraz surowcowy charakter, kosztem usług i technologii. Nawet rosyjscy politycy (German Gref- minister ds. rozwoju ekonomicznego i handlu (od 2000 r.) oraz Michail Fradkow – od maja 2003 r. przedstawiciel Rosji przy Uni Europejskiej) uważali, że tak wysokie tempo rozwoju gospodarczego, jakim szczyciła się FR można utrzymać jedynie w wypadku, gdyby wprowadzone zostały odpowiednie reformy gospodarcze.

 

Rys. 3. Struktura własnościowa rosyjskiego przemysłu

Struktura wlasnosciowa rosyjskiego przemyslu

 

Wynik wyborów prezydenckich z 14 marca 2004 r. nie powinien być dla nikogo niespodzianką – wpływ na to miała nie tyle popularność Putina wśród społeczeństwa, ale wybory do Dumy przeprowadzone w 2003r. Po grudniowych wyborach Duma Państwowa stała się całkowicie zależna od Kremla, bardziej przypominając Radę Najwyższą z czasów rozkwitu władzy sowieckiej niż normalny parlament. W ten sposób pokonany został kolejny próg w procesie sowietyzacji całego systemu władzy tworzonego przez Putina. Po zwycięstwie Putina w wyborach prezydenckich w 2004r., jego otoczenie podjęło wiele działań na rzecz dalszej koncentracji władzy w ręku Kremla. Działania te prowadzą do utrwalenia kształtującego się w Rosji systemu monocentrycznego, w ramach którego mamy do czynienia z wyraźną dominacją Kremla nad innymi podmiotami życia politycznego. Nieodłącznie wiąże się to z nasileniem tendencji autorytarnych w rosyjskiej polityce wewnętrznej – „ręcznym” sterowaniem polityką wewnętrzną przez Kreml.

Początek drugiej kadencji prezydenta Putina był okresem utrwalania
i poszerzania kontroli Kremla nad własnością państwową. Proces ten rozpoczął się już w okresie pierwszej kadencji Putina, kiedy władze zaczęły odzyskiwać kontrolę nad spółkami z udziałem państwa (m.in. nad gazowym monopolistą Gazpromem (w okresie tym władze kontrolowały 38% akcji Gazpromu), który w 1997 r., wytwarzając 95 proc. całej rosyjskiej produkcji gazu, kontrolował ok. 80 proc. krajowych rezerw tego surowca). Strategiczne przedsiębiorstwa z udziałem państwa (Gazprom, Rosnieft, Transnieft, Koleje Rosyjskie) uważane były za element finansowego zaplecza ekipy rządzącej i instrument polityki Kremla na arenie wewnętrznej i zagranicznej. Za pośrednictwem Gazpromu Kreml przejął kontrolę nad opozycyjną telewizją NTW. Państwowe i półpaństwowe przedsiębiorstwa wykorzystywane były również do finansowania wyborów, m.in. parlamentarnych. Trwał proces umacniania i powiększania przedsiębiorstw kontrolowanych przez państwo. Odbywało się to m.in. poprzez fuzje przedsiębiorstw państwowych lub wchłanianie mniejszych spółek przez większe. Jako przykład może posłużyć wchłonięcie przez Gazprom państwowego koncernu naftowego Rosnieft oraz aktywów bankrutującego koncernu Jukos. W efekcie powstało gigantyczne przedsiębiorstwo naftowo-gazowe kontrolowane przez państwo i dominujące na rosyjskim rynku surowcowym. W ocenie analityków był to krok w kierunku przejęcia całkowitej kontroli nad zasobami gazowymi oraz naftowymi kraju.

Do zdominowywania rodzimego biznesu przez władze doszedł wzrastający wpływ Kremla na inwestycje zagraniczne. Świadczyć o tym mogły osobiste spotkania prezydenta Putina z większymi inwestorami, zamierzającymi wejść na rynek rosyjski oraz narzucenie zagranicznym inwestorom warunków dotyczących prowadzenia działalności w Rosji (Gazprom wymusił dopuszczenie go do projektu Sachalin-2, realizowanego przez Royal Dutch/Shell).

W okresie 2000-2004 udział Rosji w handlu światowym był niski. Na początku lat dziewięćdziesiątych zmniejszał się, a po 2000 r. ukształtował się na poziomie 1,6% 
w eksporcie i 1,1% w imporcie. Zmieniła się struktura geograficzna handlu zagranicznego Rosji. Najważniejszymi partnerami były kraje Unii Europejskiej, a przede wszystkim Niemcy i Włochy, na które łącznie przypadało w 2001 roku 16,71% rosyjskiego eksportu i 18,39% importu.

W 2003 roku zaistniała korzystna sytuacja w obrotach handlu zagranicznego. Sprzyjająca koniunktura cenowa i wzrost popytu na rosyjskie towary na rynkach międzynarodowych stworzyły możliwości wzrostu eksportu, zarówno w aspekcie wartościowym, jak i ilościowym, a to w efekcie przekładało się na stymulowanie produkcji, szczególnie w działach gospodarki zorientowanych na eksport. Wiodącym czynnikiem wzrostu eksportu były wysokie ceny na podstawowe towary surowcowe, 
w tym w szczególności surowce energetyczne (ropę i gaz). Eksport ropy w 2003 roku (223 mln ton) był o 19,3% większy niż w 2002 roku, jednocześnie zanotowano wzrost produkcji do 421 mln ton, tj. o 11%. Przyrost importu wynikał w głównej mierze z dwóch czynników. Z jednej strony silny popyt importowy związany był z szybkim tempem rozwoju gospodarczego i wzrostem płac realnych, natomiast z drugiej strony z silnym, postępującym umocnieniem się kursu rubla.

 

Tab. 2. Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarki Federacji Rosyjskiej (w % do poprzedniego roku)

 

2000

2001

2002

2003

Produkcja przemysłowa

111,9

104,9

103,7

107,0

Nakłady inwestycyjne

117,4

108,7

102,6

112,5

Realne dochody ludności

111,9

108,5

109,9

114,6

Obroty handlu detalicznego

108,8

110,7

109,2

108,0

Eksport towarów

139,0

96,7

105,3

126,2

Import towarów

113,5

119,8

113,4

123,7

 

W 2003 r. obroty towarowe z zagranicą rozwijały się bardzo dynamicznie. Według statystyki bankowej (z uwzględnieniem obrotów nierejestrowanych) eksport wyniósł 135,4 mld USD, tj. o 26,2% więcej niż w 2002 r. (tab. 2), import natomiast 75,4 mld USD, tj. o 23,6% więcej niż w 2002 r.. Saldo obrotów handlu zagranicznego było dodatnie i wyniosło 60,0 mld USD, podczas gdy rok wcześniej wyniosło 46,3 mld USD. Wysoki wzrost eksportu wynikał zarówno ze wzrostu cen eksportowanych towarów (o 12,0%), jak i wolumenu (o 11,9%). Po stronie importu decydujący był natomiast wzrost wolumenu (o 22,2%), podczas gdy ceny wzrosły tylko nieznacznie (o 1,8%). Wskaźnik terms of trade w 2003 r. był dla Rosji (z pominięciem roku 2000) najkorzystniejszy w całym okresie realizacji reform. W 2003 r. 84,2% swojego eksportu Rosja kierowała do krajów dalszej zagranicy (tab. 3). Eksport ten osiągnął 114 mld USD i był wyższy o 25,3% niż w 2002 r.. Dominowały w nim surowce energetyczne (ropa, gaz - rys. 4 i 5) oraz metale kolorowe i wyroby metalurgiczne.

 

Tab. 3. Kraje, z których następuje największy import do Rosji i do których Rosja najwięcej eksportuje

 

Kierunki rosyjskiego importu w 2003r.

 

Kierunki rosyjskiego eksportu w 2003r.

Lp.

Kraj

Wartość (w mln USD)

Udział   (w %)

 

Lp.

Kraj

Wartość (w mln USD)

Udział   (w %)

1

Niemcy

7 531,06

14,48%

 

1

Niemcy

9 703,75

8,31%

2

Ukraina

4 332,72

8,33%

 

2

Holandia

8 458,08

7,24%

3

Chiny

3 251,19

6,25%

 

3

Włochy

7 805,50

6,68%

4

USA

2 846,62

5,47%

 

4

Ukraina

7 378,42

6,32%

5

Kazachstan

2 702,13

5,20%

 

5

Chiny

7 316,89

6,26%

6

Włochy

2 235,76

4,30%

 

6

Turcja

4 553,02

3,90%

7

Francja

2 229,46

4,29%

 

7

Polska

4 381,53

3,75%

 

Rys. 4. Kierunki eksportu ropy naftowej w 2003 roku (%)

kierunki eksportu ropy naftowejRys. 5. Kierunki eksportu rosyjskiego gazu ziemnego w 2003 roku (%)

kierunki eksportu gazu ziemnego

 

Import z krajów dalszej zagranicy wyniósł 50 mld USD (74,6% całego importu) i był wyższy o 23% w porównaniu z rokiem 2002. Dominowały w nim maszyny
i urządzenia (40,0%), żywność (21,2%), produkty chemiczne (18,5%).

Według statystyki celnej eksport Rosji w 2003 r. wyniósł 133,7 mld USD, import natomiast 57,4 mld USD. Dodatnie saldo wyniosło więc 76,3 mld USD, przy wzroście eksportu o 25,3% i importu o 24,3%.

Rosję w 2004 r. charakteryzowała popularność Putina, którego można określić jako silnego polityka. Najważniejsze stanowiska w państwie zajmowali zwolennicy Putina, większość z nich pochodziła ze środowiska tajnych służb. Rosja jako rynek ciągle się zmienia, staje się coraz bardziej konkurencyjna. Bank Światowy stwierdził w 2004r., że docenia postęp dokonany przez Rosję w systematycznym odchodzeniu od gospodarki planowanej i wprowadzeniu reform. Zwrócił jednak uwagę, że w gospodarce wciąż panuje pewien chaos. Bank wskazał, że po pięciu latach wzrostu gospodarki reformy zostały spowolnione. Christof Reuhl, główny ekonomista moskiewskiego działu Banku Światowego, który był koordynatorem badań (badania oceniające stan gospodarki Federacji Rosyjskiej przeprowadzone przez Bank Światowy w 2004 r.), powiedział, że Rosja powinna zrobić to, co Amerykanie uczynili sto lat temu, wprowadzić antykartelowe zasady, ustanowić reguły zwalczania monopolu, stworzyć podstawy zdrowej konkurencji.

 

Autor: Oliwia Sierant


UWAGA! Kopiowanie tego tekstu w całości lub w fragmentach bez zgody autora jest kategorycznie zabronione. Powyższe działanie narusza ustawę o prawie autorskim i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto przepisywanie tekstu do swoich prac jest nie tylko nieuczciwe, ale także łatwo wykrywalne (systemy typu plagiat). Nie akceptujemy oszustów. W uzasadnionych przypadkach może zostać wyrażona zgoda na przedruk niniejszego tekstu. W tym celu proszę zwracać się do autora.

Aby ograniczyć nieuczciwe wykorzystywanie tego tekstu wszelkie przypisy zostały celowo usunięte.

Jeśli chcesz się powołać w swojej pracy na poniższy tekst - pamiętaj by umieścić odpowiednie przypisy.

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!