Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

W oparciu o to drugie piętro polityki istniała międzynarodowa struktura partii komunistycznych. Ta międzynarodówka była wynikiem decyzji 36 delegatów partii komunistycznych z zachodu. Oczywiście powyższe zdanie należało by napisać w cudzysłowie. Otóż 32 z tych delegatów mieszkało na stałe w Moskwie, więc nigdzie nie musieli przyjeżdżać na zjazd. Przyjechało rzeczywiście 4 delegatów: dwóch z Norwegii i ze Szwecji a dwóch z Niemiec. Owi mieszkańcy Moskwy tak na prawdę reprezentowali siebie, a fakt że byli obcokrajowcami usprawiedliwiał myślenie iż są oddelegowani z zachodu. Skandynawowie mieli reprezentować Szwedzką i Norweską partię komunistyczną, tylko że takie partie nie istniały. Co do delegatów niemieckich, jednym z nich był Hugo Eberstein - reprezentował partię Róży Luksemburg, przyjechali i powiedzieli że się nie zgadzają.

Czyli rzeczywistym celem było wykonanie odgórnych nakazów WKP(b). Na czele stał Zinowiew. Aby partia komunistyczna mogła przystąpić do Kominternu musiała spełnić 21 warunków przyjęcia. Między innymi partia musiała przestać być partia a stać się sekcją Międzynarodówki, głównym celem do którego trzeba się było zobowiązać to obalenie legalnego rządu w swoim kraju. Zadeklarować musiały wspieranie interesów Związku Radzieckiego. Walka ze swoimi rządami to budowa pozaprawnych organizacji we własnym państwie. Miało to na celu przygotowanie kadr rewolucyjnych, by te w odpowiednich warunkach mogły wzniecić rewolucję komunistyczną, gdyż wpływy polityczne partii komunistycznych na zachodzie były znikome.

ZSRR wobec Niemiec.

Od 1922 po rok 38 kontakty z Niemcami są kluczową osią polityki zagranicznej w stosunkach z Europą. 1922 Rappallo koło Genui, byli tam wszyscy Rosjanie i Niemcy też , ale oni byli poza systemem Wersalskim (Liga Narodów).

Intencją brytyjską było by Niemcy mieli znośne sposoby spłaty a dla Rosji by ta mogła spłacić zobowiązania Rosji Carskiej. Nic z tego nie wyszło, a przy okazji oba państwa się porozumiały w układzie w Rapallo - układ dwustronny regulował wszelkie zobowiązania Rosji wobec Niemiec a Niemcy nie rościli odszkodowań za wojnę. Podpisały cały szereg umów gospodarczych i tajny układ wojskowy. Były zagrożeniem dla ładu paryskiego.

W 1923 stosunki radziecko - niemieckie były doskonałe (gosp. polit.) A jak zatem zachowywał się Komintern - głównie w Moskwie ludzie produkowali ulotki, prasę propagandową, szykowali pomoc dla proletariatu niemieckiego by ten obalił legalny rząd (W 1923 roku zajęcie zagłębia Ruhry). Powszechny bierny opór przeciwko Francji i Belgii, wobec tego komuniści uważali ten okres za najlepszy do rewolucji (błąd !)

Polityka wobec Wielkiej Brytanii.

ZSRR i Wielka Brytania szukają sposobu porozumienia się by handlować przy założeniu że nie będzie oficjalnego porozumienia - zbliżenia. ZSRR potrzebował nowoczesnych technologii, przemysłu, żywności (!), Wielka Brytania chętnie to sprzeda, a jak Rosja będzie syta i bogata to obali bolszewizm. Skoro obie strony chcą to mają miejsce kontakty, jak w życiu. I za pomocą państw trzecich rozwijają się kontakty gospodarcze. Tymczasem Zinowiew nie próżnuje, nawołuje do robotników Afganistanu, Persji i Turcji do walki z imperialistami brytyjskimi i klasą burżuazji. W 1924 r. w Anglii do władzy dochodzi Partia Pracy. Wydaje się że musi się ocieplić w stosunkach z ZSRR. I rzeczywiście następuje nawiązanie oficjalnych stosunków z ZSRR. W tym roku szereg państw zaczyna rozmawiać ze Związkiem Radzieckim (m.in. Francja, Belgia). Ale nie Stany Zjednoczone.

W czasie rządów Partii Pracy w Anglii następuje kryzys gospodarczy, górnicy strajkują, następują żądania natury socjalnej. Na to reaguje oczywiście Międzynarodówka i Zinowiew wysyła list otwarty do robotników brytyjskich. Przedmiotem tego listu jest dyrektywa Zinowiewa nawołująca komunistów brytyjskich do obalenia rządu socjaldemokratycznego. I w 1926 znowu przygotowane ulotki, znów organizowana pomoc dla robotników. Reakcją na list Zinowiewa nie były jedynie noty protestacyjne, lecz zerwanie stosunków dyplomatycznych - 1927 rok. Od tego czasu a Rosji alarm wojenny, bo powstanie koalicja imperialistów zachodnich, która zaatakuje - to służyło Stalinowi do umocnienia pozycji i usprawiedliwiania ostrzejszych środków.

Układ w Rapallo miał wymiar praktyczny gospodarczy wojskowy i w oparciu o niego Niemcy mogły szkolić kadry w Rosji a Rosja mogła oczekiwać poprawienia swojego poziomu technicznego. Od 1923 zakłady Junkersa mogły otworzyć w filii pod Moskwą fabrykę samolotów. W Lipiecku (pod Moskwą) powstał ośrodek dla szkolenia pilotów niemieckich. Chemicy rosyjscy i niemieccy wspólnie pracowali nad bronią toksyczną. Krupp rozpoczął montaż i budowę przemysłu ciężkiego w Azji Środkowej - artyleria. W 1927r. kadra techniczna niemiecka to około 2 tys. ludzi i Stalin uważał, że to już wystarczy. Do teh pory współpraca z Niemcami, to teraz czas by z USA. W 1927 formalnie ZSRR współpracuje z 24 firmami niemieckimi i 14 z Ameryki. Na koniec roku układ jest inny 15 firm niemieckich i 40 amerykańskich. Czyli ograniczenie, ale nie zerwanie stosunków z Niemcami. Prawie wszystkie firmy radzieckie miały wspólne pole z firmami amerykanskimi czy zachodnimi (szkolenie, wymiana informacji, technologii) Ograniczenie współpracy z Niemcami na rzecz USA.

Armand Hammer – młody lekarz od 1921 roku w Moskwie przywiózł lekarstwa. Jego ojciec był człowiekiem zakładającym partię komunistyczną w USA i on sfotografował się z Leninem. Przez takie znajomości, w ciągu nocy Lenin załatwił mu koncesję na produkcje azbestu - monopol na Rosję. Prawo do tego by zyski realizować w dewizach. W ciągu roku zarobił milion dolarów, wobec czego mógł zainwestować sobie w dzieła sztuki, złoto, biżuterię w ZSRR. Od roku 1930 na stałe mieszkał w Moskwie, w willi. Otrzymał też druga koncesję od Stalina, na produkcję ołówków i piór. Nie byle jaki monopol, zważywszy na panującą w Rosji akcję walki z analfabetyzmem. Czyli było to kolejne niezłe źródło dochodów.

W ten sposób pozycja Hammera była na tyle silna, że w praktyce jego willa była nieoficjalnym przedstawicielstwem gospodarczym USA w ZSRR. Jego akcje wzrosły po 1929, a koniec takiej roli był w 1933, gdy nawiązano oficjalne stosunki Moskwa - Waszyngton. Hammer pomógł Fordowi przy załatwieniu dostaw ciężarówek a później przy zbudowaniu fabryki w ZSRR. Ze współpracy tej korzystały również firmy produkujące broń takie jak: Maxim i Colt - cekaemy oraz Renault produkujący czołgi.

Wielki Kryzys i jego wpływ na politykę ZSRR.

Ten Kryzys generuje określone nastawienie międzynarodowego społeczeństwa proradziecko, bo na zachodzie postępuje pauperyzacja społeczeństwa, a w Rosji: opieka zdrowotna, szkolnictwo, brak kolejek po chleb, elektryczność wszędzie. Oczywiście zachód widzi tylko obrazy a nie zna jakości tego. Społeczeństwo radzieckie jest odsłonięte od zachodu kurtyną i KGB (NKWD), cenzura, zakaz wyjazdu na zachód, selektywne pokazywanie kraju gościom z zachodu, propaganda - kształtują fałszywy obraz świata. Co pozwala widzieć pozytywne efekty działalności bolszewików. Nie widać na zachodzie głodu na Ukrainie - mimo iż zmarło 6 mln ludzi (!).

Bernard Show powiedział (był wtedy w ZSRR): "nigdy nie jadłem tak dobrze jak w Związku Radzieckim" - typowy wizerunek Rosji.Sztucznie stworzono wizję raju rosyjskiego . Nawet Biuro Podróży w USA namawiało do wycieczek do kraju Rad.

Od 1928 Komintern (z inicjatywy Stalina) decyduje się na zwrot, bo nastąpiła stabilizacja (nie znano przyszłości, że za rok będzie kryzys), a zatem widmo rewolucji bolszewickiej odeszło. Partie socjaldemokratyczne, które były przeciwne komunistycznym, nazywane są teraz socjalfaszysowskie. Tymczasem nazizm - ruch nacjonalistyczny był w Rosji dobrze postrzegany, nie przez treści jakie popierał, ale przez skutki jakie swoja obecnością mógł wywołać. Nazizm poprzez podważanie systemu wersalskiego, musiał walczyć, wprowadzić "zawieruchę", co mogliby komuniści wykorzystać od zrobienia rewolucji. Komuniści niemieccy tymczasem walczą i z nazistami i z socjaldemokratami.

Polityka Stalina wobec Niemiec tego okresu to: 1. nienawiść do SPD 2. uznanie nazistowskiej siły 3. obawa aby komuniści niemieccy nie doszli do władzy, aby nie doszli sami do władzy, gdyż mogliby wymknąć się spod kontroli bolszewizmu. Wolno im było przejąć władze ale z pomocą radziecką, z nadania Moskwy. Te wszystkie dążenia stalinowskie, o nadawaniu władzy komunistom zachodnim, o niemieckim burzeniu systemu i wykorzystaniu tego celów rewolucyjnych ziściły się może nie w formie jaką przewidywałby Stalin, ale właśnie II wojna światowa, była tym co pozwoliło ZSRR na rozszerzenie wpływów. W latach 30 – tych wydarzenia szły ku wojnie między mocarstwami. Remilitaryzacja Nadrenii i inne wydarzenie niemieckie. Włosi w Abisynii, Japonia w Mandżurii, Franco w Hiszpanii, Anschluß Austrii, Sudety, plebiscyt w zagł. Saary, polityka appeasement'u To ZSRR sobie przeczeka i przyłączy się do wygrywających, by czerpać korzyści.

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!