Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do udziału w międzynarodowej konferencji gospodarczej, która odbyła się w Genui w dniach 10 kwietnia – 19 maja 1922r. Ku zaskoczeniu mocarstw zachodnich niemiecki minister

spraw zagranicznych Walter Rathenau i radziecki komisarz spraw zagranicznych Gieorgij Cziczerin podpisali 16 kwietnia 1922r. w pobliskim Rapallo układ o anulowaniu roszczeń radzieckich do niemieckich odszkodowań wojennych oraz roszczeń niemieckich do odszkodowania za dobra uspołecznione w ZSRR, o normalizacji stosunków dyplomatycznych i rozszerzeniu wzajemnego handlu. Poprzednio już 19 kwietnia 1920r. Niemcy i Rosja Radziecka (Nazwa Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich pojawiła się dopiero w 1922r.) zawarły układ w sprawie repatriacji jeńców wojennych i ustanowiły swoich pełnomocników wzajemnie w obu stolicach. Dnia 6 maja 1921r. Niemcy i Rosja Radziecka zawarły układ handlowy.

Umowa w Rapallo otworzyła nowy okres wielopłaszczyznowej współpracy między ZSRR a Republiką Weimarską. Jako pierwszy niemiecki ambasador udał się do Moskwy Urlich von Brockdorff Rantzau. Już wkrótce rozpoczął on oparte na wzajemnym zaufaniu, wszechstronne pertraktacje z komisarzem spraw zagranicznych Cziczerinem. Ustalono rozbudowę wymiany gospodarczej i handlowej, która miała rozszerzyć się niebawem także w ścisłą współpracę w dziedzinie wojskowości.

Wzajemne zbliżenie podyktowane było interesem obu stron. Lenin nie ukrywał, że Rosję Radziecką łączy wspólna niechęć do traktatu wersalskiego. Swoich niemieckich rozmówców przekonywał, że jedyną dla nich drogą ocalenia przed Ententą jest sojusz z Moskwą. Dla Niemców ominięcie twardych warunków traktatu wersalskiego: demilitaryzacja Nadrenii i zniesienie powszechnej służby wojskowej; możliwe było tylko przy ścisłym sojuszu z ZSRR. Także problem pozytywnego rozwiązania w przyszłości niemieckiej granicy wschodniej, zwłaszcza z Polską, widziano w Berlinie jedynie we współdziałaniu z Moskwą. Przyczyniło się to do podpisania 29 lipca 1922r. tajnej umowy o radziecko – niemieckiej współpracy wojskowej. Niemcy pozbawione, wynikiem ustaleń wersalskich, możliwości posiadania ciężkiego sprzętu wojskowego, licznej armii, lotnictwa, praktycznie skazane były na wojskowe upośledzenie. Znalazły zatem sobie partnera, takiego jak one odseparowanego od elity europejskiej, u którego mogły prowadzić badania naukowe pod kontem militarnym, szkolić oficerów z użyciem broni pancernej, uczyć fachu pilotów wojskowych etc.

Następowały wprawdzie również okresy znacznego oziębienia wzajemnych stosunków między innymi z powodu roli Moskwy w przygotowaniu komunistycznej rebelii w Niemczech w 1923r. oraz aresztowań w ZSRR niemieckich specjalistów podejrzanych o sabotaż, to jednak konflikty te nie miały wpływu na osłabienie współpracy wojskowej. Wręcz przeciwnie 24 kwietnia 1926r. w Berlinie podpisany został niemiecko - radziecki układ o przyjaźni i neutralności. Dobrej współpracy nie zakłóciło też przystąpienie Niemiec do Ligi Narodów we wrześniu 1926r.

Przerwanie ścisłego współdziałania w dziedzinie wojskowej nastąpiło dopiero w roku 1933 z winy Hitlera, który wydał rozkaz likwidacji wszystkich niemieckich powiązań wojskowych z Rosją. Stalin nie zamierzał jednak zrywać tajnego związku berlińsko - moskiewskiego i w następnych latach czynił wszystko co możliwe by pozyskać niemieckiego dyktatora.

Hitler, który planował rewizję wschodnich granic Niemiec kosztem Polski i Czechosłowacji potrzebował, jeśli nie poparcia to przynajmniej przyzwolenia państw zachodnich. Zatem nie chciał się narażać na podejrzenia o współpracę ze Stalinem. Nadal trwały jednak, choć ograniczone, kontakty handlowe, a w kwietniu 1935 roku doszło do zawarcia układu kredytowego, zgodnie z którym w ciągu najbliższych 2 lat ZSRR miał otrzymać z Berlina kredyt w wysokości 200 mln marek. Pewne oznaki ocieplenia wzajemnych stosunków pojawiły się na przełomie 1938 i 1939 roku a więc po przyłączeniu Austrii i układzie monachijskim, sankcjonującym niemieckie roszczenia w stosunku do Czechosłowacji. Hitler nie musiał już dbać o zachodnią opinię.

Z Polską mógł rozprawić się sam, ale dla pewności wolał ułożyć się ze Stalinem w tej kwestii. (Inną sprawą jest że agresja na RP nie była wpisana w program Hitlera, decyzja o tym zapadła dopiero w 1939, lecz nie jest zadaniem tego tekstu rozliczanie tej kwestii. ) Układ Ribbentrop – Mołotow, pięknie przypieczętował 20 lat współpracy obu krajów. Fakt, że obie strony zdawały sobie sprawę z iluzoryczności przyjaźni, to jednak na ów moment było to scementowanie dwóch europejskich potęg.

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!