Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

W 2003 r. Rosja weszła w cykl wyborczy. Na grudzień zaplanowane zostały wybory do Dumy Państwowej, zaś wiosną następnego roku miała się odbyć elekcja prezydenta. W przeciwieństwie do poprzednich wyborów, te nie wywoływały już takich emocji. Można śmiało powiedzieć, ze wynik i tak był przesądzony, a niewiadomą pozostawały tylko rozmiary faworyzowanej "Jednej Rosji". Wprawdzie nie wiadomo było, czy partii władzy uda się uzyskać bezwzględną większość w izbie niższej parlamentu, jednak wszyscy analitycy przewidywali, że Kreml i tak będzie posiadał wystarczająco silne poparcie w Dumie. Do samego końca nie było też pewne, czy dwóm partiom z obozu demokratycznego oraz liberalnego, tj. Sojuszowi Sił Prawicowych i "Jabłoku" uda się przekroczyć próg wyborczy.

Wprawdzie w czasie trwania poprzedniej kadencji parlamentu w kwestiach ekonomicznych partie te, a w szczególności Sojusz Sił Prawicowych aktywnie wspierał prokremlowską większość w parlamencie, to jednak krytyka poczynań politycznych, dotyczących zwłaszcza ataku Kremla na wpływowych oligarchów, sprawiła, że partie te zaczęto ignorować, przez co zmniejszyło się poparcie  dla tych ugrupowań ze strony społeczeństwa.     

Przed wyborami nie doszło do istotnych zmian na scenie politycznej. Do najważniejszych można zaliczyć powołanie latem 2003 r., bloku "Ojczyzna". Powstał on w oparciu o 17 mniejszych partii i bloków politycznych. "Ojczyzna" głosiła idee lewicowo-narodowe, przez co mogła liczyć na poparcie stosunkowo szerokiego kręgu wyborców. W programie partii, domagającej się m.in. równego podziału środków uzyskiwanych z wydobycia surowców mineralnych, można było znaleźć wiele elementów populistycznych. We władzach partii zasiadali: były minister w rządzie Gajdara Siergiej Głaziew, umiarkowany nacjonalista mający poparcie Kremla Dymitr Rogozin oraz generał w stanie spoczynku, deputowany z ramienia KPRF Balentin Wariennikow. Pomimo różniącego "Ojczyznę" od "Jednej Rosji" programu, wiadomo było, że partie te będą ściśle współpracowały w przyszłym parlamencie.

Pozostałe partie posiadające realne szanse przekroczenia progu wyborczego były bardzo dobrze znane wyborcom. Władze faworyzowanej "Jednej Rosji", która była spadkobierczynią "Jedności" i "Ojczyzny - Całej Rosji" Łużkowa, doszły nawet do wniosku, że ich założenia programowe są na tyle znane, że potrzebne jest ich ponowne ogłaszanie. Co więcej, przedstawiciele "Jednej Rosji" nie wzięli udziału w debatach telewizyjnych, co zdaniem obserwatorów potwierdza fakt braku programu. Natomiast hasłami wyborczym partii władzy były zamierzenia podwojenia PKB do 2010 r., dorównania poziomu życia w Rosji do europejskich standardów w 2008 r. oraz rozwiązania problemu czeczeńskiego.  W swoich publicznych wypowiedziach liderzy partii twierdzili, że ich działania będą podporządkowane potrzebom prezydenta Putina. Zresztą sam prezydent wykorzystał swoją niegasnącą popularność i w wypowiedział wspierał "Jedną Rosję".  

Ostatecznie w wyborach do Dumy Państwowej, które odbyły się w dniu 7 grudnia 2003 r. do urn poszło ponad 55% uprawnionych do głosowania Rosjan. Podobnie jak osiem lat wcześniej tylko czterem ugrupowaniom politycznym udało się przekroczyć próg wyborczy w  wyborach z list partyjnych. Zgonie z przewidywaniami "Jedna Rosja" obsadziła niemalże 50% stanowisk w parlamencie, a mając na uwadze przychylnych jej z reguły kandydatów niezależnych i członków "Ojczyzny" sprawia, że to właśnie partia kremlowska uzyskała bezwzględną większość. Dzięki temu możliwe stało się przeforsowanie praktycznie każdej ustawy w Dumie. Co więcej, "Jedna Rosja" może sobie pozwolić nawet na poprawki do konstytucji, gdyż uzyskanie 2/3 głosów nie stanowi dla niej większych problemów. Ostatecznie okazało się także, że ani Sojusz Sił Prawicowych, ani "Jabłoko" nie przekroczyło progu wyborczego i ugrupowania te posiadają swoich przedstawicieli wyłącznie dzięki zwycięstwom kilku ich reprezentantów w jednomandatowych okręgach wyborczych. Mimo dobrego wyniku LDPR, partii Żyrynowskiego jak zwykle nie udało się wprowadzić do parlamentu ani jednego deputowanego wyłonionego z jednomandatowych list. Największymi przegranymi wyborów z grudnia 2003, oprócz partii demokratycznych i liberalnych, byli komuniści. Ich wynik był najsłabszy w historii KPRF. Szczegółowe wyniki przedstawione zostały tabeli poniżej.

 

 

Ugrupowanie wyborcze

 

Poparcie list w %

Liczba uzyskanych mandatów

z list

w okręgach

w sumie

Jedna Rosja

37,57

120

102

222

KPRF

12,61

40

12

52

LDPR

11,45

36

0

36

Ojczyzna

9,02

29

8

37

Jabłoko

4,30

-

4

4

Sojusz Sił Prawicowych

3,97

-

3

3

pozostałe partie

 

-

25

12

kandydaci niezależni

 

 

68

68

 

Po ogłoszeniu wyników najwięcej zastrzeżeń do przebiegu wyborów mieli komuniści. Co więcej przeprowadzili oni po raz kolejny alternatywne liczenie głosów. Według wyników uzyskanych podczas tego liczenia komuniści o dziwo uzyskali podobną liczbę głosów, natomiast "Ojczyzna" miała rzekomo dostać aż o 2 % głosów więcej. Co ciekawe zarówno "Jabłoko", jak i Sojusz Sił Prawicowych według tych rezultatów powinny przekroczyć próg wyborczy. Warto zaznaczyć, że w 3 podmiotach federacji nie wyłoniono zwycięzców z list jednomandatowych. Zdarzyło się tak na wskutek nie uzyskania przez żadnego z kandydatów liczby głosów przewyższającej sumę głosów oddanych przeciwko wszystkim kandydatom. W związku z tym wybory w tych regionach, m.in. w Petersburgu, przeprowadzono jeszcze raz, wraz z pierwszą turą prezydenckiej elekcji - wiosną 2004 r.

Ciekawa rzecz zdarzyła się także w związku ze zmianą przynależności partyjnej. Zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów. w okresie pomiędzy 19 grudnia 2003 r, kiedy to opublikowano ostateczne wyniki, a 29 grudnia 2003 r., czyli datą pierwszego posiedzenia parlamentu, aż 78 niezrzeszonych deputowanych weszło w skład "Jednej Rosji". Dzięki temu ogólna liczebność prokremlowskiej partii wzrosła do 300 członków i w następnych miesiącach jeszcze minimalnie się zwiększyła.

 


UWAGA! Kopiowanie tego tekstu w całości lub w fragmentach bez zgody autora jest kategorycznie zabronione. Powyższe działanie narusza ustawę o prawie autorskim i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto przepisywanie tekstu do swoich prac jest nie tylko nieuczciwe, ale także łatwo wykrywalne (systemy typu plagiat). Nie akceptujemy oszustów. W uzasadnionych przypadkach może zostać wyrażona zgoda na przedruk niniejszego tekstu. W tym celu proszę zwracać się do autora.

Aby ograniczyć nieuczciwe wykorzystywanie tego tekstu wszelkie przypisy zostały celowo usunięte.

Jeśli chcesz się powołać w swojej pracy na poniższy tekst - pamiętaj by umieścić odpowiednie przypisy.

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!