Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

Niewielkie emocje budziły mające się odbyć 14 marca 2004 r. wybory prezydenckie. Wszyscy zgodnie obstawiali urzędującego prezydenta jako bezwzględnego faworyta z zbliżających się wyborach. Mało kto twierdził, że Putinowi do reelekcji potrzebne będą dwie tury wyborów.  Przyczyną takiego myślenia był nie tylko utrzymujący się wciąż wysoki ranking prezydenta, który od początku 2000 r. tylko na krótkie chwile spadał poniżej poziomu 50%, ale także brak kontrkandydatów, posiadających realne poparcie społeczeństwa. Jedynie W. Żyrynowski mógłby liczyć na poparcie ok. 20% społeczeństwa ale nie zdecydował się na udział w wyborach.

Do niedawna liczącą się siłą byli komuniści lecz wewnętrzny kryzys tej partii odbił się wyraźnie na notowaniach KPRF już podczas grudniowych wyborów parlamentarnych. W związku z powyższą sytuacją udziału w wyborach nie wziął dotychczasowy lider komunistów G. Zjuganow. Spośród 6 zgłoszonych do wyborów kandydatów tylko dwóch było liderami poważnych partii politycznych: I. Hakamada z Sojuszu Sił Prawicowych i S. Głaziew z "Ojczyzny". Majac za przeciwników niezbyt popularnych polityków prezydent Putin mógł być pewny swojej reelekcji. Stąd też kampania przedwyborcza była raczej spokojna, a do kreowania pozytywnego wizerunku Putina wykorzystano tzw. zasoby administracyjne. Jedyną niespodzianką w wyborach była frekwencja. W przypadku, gdyby nie osiągnęła ona wymaganych 50% wybory uznane zostałyby za nieważne. Byłaby to nie tylko ogromna skaza na autorytecie Putina, ale także utrata możliwości kandydowania w powtórzonych wyborach. W związku z tym, śmiało można stwierdzić, że największym przeciwnikiem Putina była frekwencja.

Najciekawszym wydarzeniem kampanii przedwyborczej było zdymisjonowanie w dniu 24 lutego 2004 r. rządu Michaiła Kasjanowa. Był to nieoczekiwany manewr, który zdaniem rywali Putina miał zapewnić rozgłos i jednocześnie wpłynąć pozytywnie na frekwencję. W oficjalnym wystąpieniu Putin stwierdził, iż jego działanie było podyktowane chęcią przedstawienia kierunków dalszego rozwoju państwa po 14 marca 2004 r. Prezydent zaznaczył, że jego ocena gabinetu Kasjanowa jest pozytywna lecz sytuacja w Rosji wymaga zmian. Dymisja rządu była na tyle nieoczekiwana, że nikt z obserwatorów sceny politycznej nie był w stanie nazwać głównego kandydata na stanowisko szefa rządu. Ostatecznie, w dniu 5 marca 2003 r. prezydent mianował na premiera mało znanego Michaiła Fradkowa. Według sondaży o osobie nowego premiera nie słyszało wcześniej aż 89% respondentów. Do czasu powołania na urząd premiera Fradkow pełnił funkcję przedstawiciela, w randze ministra Federacji Rosyjskiej przy różnych komisjach Unii Europejskiej. We wcześniejszych latach zasłynął także jako uczestnik skandali. Był m.in. podejrzany o malwersacje finansowe.  

Wybory, które odbyły się 14 marca 2004 r. nie przyniosły niespodzianek. Prezydent Putin osiągnął ponad 70% poparcia społeczeństwa, zaś drugi na liście komunista Charitonow uzyskał zaledwie 13,7%. Nie sprawdziły się także pesymistyczne wizje dotyczące frekwencji. Wyniosła ona ostatecznie ponad 64%. Szczegółowe rezultaty przedstawia tabela:


Kandydat

Uzyskane poparcie w %

W. Putin

71,3%

N. Charitonow

13,7%

S. Głaziew

4,1%

I. Hakamada

3,8%

O. Małyszkin

2,0%

S. Mironow

0,7%

Przeciw wszystkim

3,4%

 

            Zgodnie z oczekiwaniami wybory, zarówno parlamentarne, jak i prezydenckie umocniły pozycję i autorytet włodarzy Kremla. Wprawdzie opozycja i politycy zachodni zarzucili Putinowi wprowadzanie rządów autorytarnych, to jednak ten twardo bronił się, twierdząc, że postępuje zgodnie z wolą narodu. Nie ulega wątpliwości, że wybory stały się kolejnym elementem umacniającym władzę centralną w Rosji. Należy również zaznaczyć, że tak silna pozycja ekipy rządzącej pozwala na przeprowadzanie kolejnych reform, również tych najbardziej niepopularnych. Przykładem może być decyzja o monetaryzacji ulg socjalnych, która wyzwała falę protestów na początku 2005 r.  Z drugiej jednak strony prawie całkowity monopol Kremla w podejmowaniu kluczowych decyzji może spowodować obniżenie jakości sprawowanej władzy. Niedopuszczani do głosu opozycyjni politycy mogliby przecież wnieść nowe pomysły, ulepszając tym samym stanowione prawo. Istnieje również zagrożenie, że obecni włodarze Kremla będą się starali w następnych latach utrzymać władzę za wszelką cenę, nawet gdyby miało to oznaczać przeciwstawienie się woli narodu.      

 


UWAGA! Kopiowanie tego tekstu w całości lub w fragmentach bez zgody autora jest kategorycznie zabronione. Powyższe działanie narusza ustawę o prawie autorskim i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto przepisywanie tekstu do swoich prac jest nie tylko nieuczciwe, ale także łatwo wykrywalne (systemy typu plagiat). Nie akceptujemy oszustów. W uzasadnionych przypadkach może zostać wyrażona zgoda na przedruk niniejszego tekstu. W tym celu proszę zwracać się do autora.

Aby ograniczyć nieuczciwe wykorzystywanie tego tekstu wszelkie przypisy zostały celowo usunięte.

Jeśli chcesz się powołać w swojej pracy na poniższy tekst - pamiętaj by umieścić odpowiednie przypisy.

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!