Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Jak podaje Transparency International w 2000 r. Rosja znajdowała się w gronie najbardziej skorumpowanych państw, zajmując z Ekwadorem ex-quo niechlubną 82 pozycję pod względem przejrzystości urzędów. Najgorzej sytuacja sytuacja przedstawia się w następujących dziedzinach życia: milicji, sądownictwie, administracji i szkolnictwie. W najmniejszym stopniu korupcją w Rosji skażone są instytucje religijne. Najlepiej skalę zjawiska korupcji w Rosji obrazują wyniki przeprowadzonych badań, w których stwierdzono, że rocznie wręcza się około 37 mld dolarów łapówek co jest kwotą porównywalną do wysokości rocznych dochodów budżetu federalnego. W przypadku nie podjęcia odpowiednich kroków w celu usprawnienia i uleczenia systemu służby państwowej Rosji groziłby paraliż całej administracji, utrata zaufania do instytucji publicznych zarówno ze strony obywateli jak i partnerów zagranicznych, co w nieodległej perspektywie mogło by się negatywnie odbić na całej gospodarce rosyjskiej. Dlatego też po przyjściu do władzy Władimira Putina problem reformy służby państwowej stał się jednym z priorytetów dla rządzącej ekipy. Zmiany w systemie biurokratycznym były i nadal są prowadzone nieodłącznie z pracami nad opisywaną już wcześniej reformą administracyjną. W sierpniu 2001 r. na mocy rozporządzenia prezydent Putin powołał specjalną komisję ds. reformy systemu służby państwowej. W jej skład weszli m.in. ówczesny premier M. Kasjanow, uznawany za głównego reformatora pierwszy zastępca szefa Administracji Prezydenta D. Miedwiediew, a także minister gospodarki i rozwoju handlu H. Graf. Do najważniejszych celów komisji należało opracowanie głównych kierunków planowanych zmian w funkcjonowaniu systemu urzędniczego. Oprócz komisji funkcjonowała także międzyresortowa grupa robocza pod kierownictwem D. Miedwiediewa, która miała zajmować się przede wszystkim przygotowaniem konkretnych aktów prawnych niezbędnych do przeprowadzenia reformy. Prace komisji i wspomnianej grupy koncentrowały się na przygotowywaniu zmian w celu skutecznego przeciwdziałania korupcji, zmniejszenia udziału państwa w gospodarce oraz usprawnienia funkcjonowania aparatu państwowego. Reforma ta ma również za zadanie podniesienie atrakcyjności służby państwowej.

Na efekty prac komisji i grupy roboczej nie trzeba było długo czekać. W listopadzie 2002 r. prezydent Putin podpisał dekret formułujący podstawowe założenia reformy na lata 2003-2005. Dzięki wprowadzeniu pilotażowych programów określony powinien zostać optymalny poziom pensji urzędniczych, co z jednej strony ma być środkiem antykorupcyjnym, z drugiej zaś, ma poprawić jakość pracy w urzędach. Szacowany koszt reformy wynosi ponad 500 mld rubli, jednak zdaniem reformatorów dopiero czas pokaże ile kosztować będzie państwo proces ulepszania systemu służby państwowej. Oprócz powyższego dekretu w tym samym czasie do parlamentu został skierowany projekt ustawy O sistiemie gossłużby RF , który wszedł w życie w maju 2003 r. Zmian dokonano w podziale służby urzędniczej nie tylko na szczeble (federalna i regionalna), ale także na jej rodzaje. Obecnie obowiązują 3 typy służby: cywilny,wojskowy oraz ochrony prawa. Po reformie urzędnik zmuszony jest do zawarcia kontraktu z państwem lub podmiotem Federacji, na mocy którego zostaną uregulowane wszystkie aspekty jego służby. Rozszerzono także krąg oficjalnej służby państwowej. Do grupy urzędników należą obecnie również wszyscy pracownicy instytucji i organizacji państwowych, które są finansowane z budżetu federalnego bądź regionalnego. Innowacją jest także wprowadzenie oficjalnej rezerwy kadr. W przypadku zwolnienia się jakiegokolwiek stanowiska każdy urząd posiadać będzie listę kandydatów gotowych natychmiast do podjęcia pracy na określonym wakacie. Szczegółowe regulacje mają zostać wprowadzone na poziomie ustaw federalnych i regionalnych aktów prawnych. Projekt tej ustawy zyskał poparcie większości deputowanych. Jedynie frakcja KPRF sprzeciwiła się reformie.

Kolejnym etapem prac nad reformą była tzw. inwentaryzacja funkcji aparatu państwowego. Polegać ona miała na przeanalizowaniu wszystkich stanowisk urzędniczych i określeniu, które z nich są zbędne, a które można połączyć z innymi. Ponadto ograniczeniu ma ulec liczba resortów. Zdaniem analityków zadanie to jest szczególnie złożone, gdyż to aparat państwowy ma ograniczyć sam siebie. Powyższy proces rozpoczął się jeszcze w 2003 r., jednak w następnym roku został wyraźnie zahamowany. Miało to związek m.in. z powołaniem nowego gabinetu ministrów premiera Fradkowa. Według oficjalnych danych, do 1 kwietnia 2004 r. poddano analizie około 4 tys. stanowisk państwowych, z czego 1,6 tys. uznano za niepotrzebne. Według prognoz, likwidacja tak dużej ilości funkcji państwowych pociągnie za sobą zmniejszenie liczby urzędników o prawie 600 tys. osób. Taka redukcja musi być poprzedzona krokami państwa mającymi na celu stymulowanie wzrostu miejsc pracy. Inwentaryzacja nie została zakończona w 2004 r. głównie ze względu na wybory prezydenckie.

Pod koniec 2003 r. prezydent Putin powołał to życia radę ds. zwalczania korupcji. W jej skład wchodzą: premier rządu, przewodniczący Dumy Państwowej, Rady Federacji, Sądu Najwyższego, Sądu Konstytucyjnego oraz Sądu Arbitrażowego. Co prawda sama rada nie posiada zbyt dużych prerogatyw to jednak podległa jej komisja ds. rozwiązywania konfliktów interesu powinna odgrywać istotną rolę. Jej zadaniem ma być regulowanie sytuacji, gdy dany urzędnik mający podejmować decyzje w sprawie podmiotu prawa gospodarczego jest, bądź był, związany z tym podmiotem. Dodatkową funkcją komisji ma być przedstawianie corocznych raportów o dochodach i majątku urzędników. Równolegle powołana została także komisja do walki z korupcją. Jednak jej funkcjonowanie sprowadza się do analizy prawodawstwa i powiązań urzędników najwyższego szczebla ze światowym biznesem.

Oprócz powyższych organów również inne instytucje obecnie zajmują się przygotowaniem reformy. Od 2002 r. trwają prace w ramach Rosyjskiego Związku Producentów i Przedsiębiorców. W lutym 2003 związek ten przedstawił swój projekt zmian. U jego podstaw leży założenie, że państwo musi jak najszybciej odejść od ingerencji w sferę gospodarczą. Wraz z tym znacznie ograniczona powinna zostać liczba resortów. Aby poprawić jakość pracy urzędów nieuniknione wydaje się być zwiększenie pensji dla pracowników. Następnym krokiem mogłaby być przeprowadzona na szeroką skalę rewizja kwalifikacji urzędników. W odróżnieniu od projektów około-rządowych związek postuluje radykalną zmianę całego systemu administracji. W chwili obecnej, zdaniem niezależnych ekspertów nie jest realizowana żadna długofalowa koncepcja omawianej reformy. Natomiast na podsumowanie dotychczasowych efektów przemian w sferze systemu służby państwowej jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Tendencje zmian można jedynie szacować na podstawie wyników ośrodków badania opinii publicznej. Problem w tym, że o ile społeczeństwo rosyjskie ocenia pozytywnie osiągnięcia w walce z korupcją, to już zdania na temat przemian w biurokracji są negatywne. Nie ulega wątpliwości, że reforma systemu służby państwowej będzie trwała jeszcze wiele lat, zaś proces dostosowania rosyjskiej biurokracji do norm europejskich potrwa całe dziesięciolecia.

 


UWAGA! Kopiowanie tego tekstu w całości lub w fragmentach bez zgody autora jest kategorycznie zabronione. Powyższe działanie narusza ustawę o prawie autorskim i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto przepisywanie tekstu do swoich prac jest nie tylko nieuczciwe, ale także łatwo wykrywalne (systemy typu plagiat). Nie akceptujemy oszustów. W uzasadnionych przypadkach może zostać wyrażona zgoda na przedruk niniejszego tekstu. W tym celu proszę zwracać się do autora.

Aby ograniczyć nieuczciwe wykorzystywanie tego tekstu wszelkie przypisy zostały celowo usunięte.

Jeśli chcesz się powołać w swojej pracy na poniższy tekst - pamiętaj by umieścić odpowiednie przypisy.

 

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!