Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

Zmiany wprowadzane przez ekipę Putina dotknęły także służb specjalnych. Należy jednak zaznaczyć, iż reforma Federalnej Służby Bezpieczeństwa jest jedną z najmniej dynamicznie przeprowadzanych w Rosji Putina. Ma to związek m.in. ze szczególnym charakterem tego resortu, a także z osobistymi powiązaniami samego prezydenta ze służbami specjalnymi. O konserwatyzmie w ramach FSB najlepiej świadczy fakt, iż stanowisko szefa specsłużb od 1999 r. niezmiennie zajmuje Nikołaj Patruszew.

Warto zaznaczyć, iż rola służb specjalnych w Rosji jest wyjątkowo duża - kraj regularnie staje się celem ataków terrorystycznych, region północnego Kaukazu od lat jest ogarnięty w lokalnych konfliktach, a sama Rosja stanowi trasę przerzutową dla handlarzy narkotyków i bronią. Niemal każde głośne niepowodzenie służb specjalnych pociąga za sobą w konsekwencji śmierć obywateli. Z tego powodu wciąż aktualny pozostaje temat reformy specsłużb. Należy dodać, iż analiza zmian w FSB jest mocno utrudniona ze względu na ograniczoną ilość oficjalnych informacji na temat bieżących wydarzeń w resorcie. Dochodzi nawet do sytuacji, gdy po publicznie ogłoszonych projektach reform trudno jest zweryfikować postęp tych zmian. W związku z powyższym poniższy opis przemian w FSB za kadencji Putina może okazać się niepełny.

Pierwsze za kadencji Putina poważne zmiany dotknęły FSB dopiero na wiosnę 2003 r. Były one poprzedzone negatywnymi wypowiedziami prezydenta na temat efektywności prac resortów siłowych. 11 marca 2003 r. prezydent podpisał szereg istotnych dekretów, z których jeden bezpośrednio dotyczył częściowej reorganizacji specsłużb. Na mocy dekretu służba graniczna przestała istnieć jako niezależny organ i stała się częścią FSB. Zlikwidowano także Federalną Agencję Rządowej Łączności i Informacji, której kompetencje zostały podzielone pomiędzy FSB i Ministerstwo Obrony. Zmiany te zostały odebrane jako wzmocnienie Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Komentatorzy zauważyli, że oba organy przyłączone do resortu specsłużb na początku 2003 r. zostały na początku istnienia nowej Rosji oddzielone z przyczyn politycznych od ówczesnych służb specjalnych. Z tego powodu według obserwatorów datę 11 marca 2003 r. można uważać za dzień odrodzenia się radzieckiego KGB.

Kolejne zmiany w ustawodawstwie dotyczącym funkcjonowania FSB nastąpiły dopiero w lipcu 2004 r. Wówczas to prezydent Putin podpisał dekret, który restrukturyzował organizację służb specjalnych. Jednak zdaniem analityków zapowiadane przemiany były jedynie kosmetyczne i zostały niemalże zapomniane po serii tragicznych w skutkach ataków terrorystycznych, które dotknęły Rosję w sierpniu i wrześniu 2004 r. Po wnikliwej analizie można stwierdzić, iż w rzeczywistości reforma ta została zakończona, a wszystkie jej cele wypełnione. Najwięcej zmian zaszło w departamencie FSB ds. ochrony ustroju konstytucyjnego i walki z korupcją. Oprócz pojawienia się nowego szefa tego oddziału, którym mianowany został Aleksander Bragin, powołany został nowy pododdział zajmujący się zwalczaniem międzynarodowego terroryzmu. Restrukturyzowano także system kontroli wewnątrz FSB. Dzięki wspomnianemu już wchłonięciu przez resort służb specjalnych Federalnej Agencji Rządowej Łączności i Informacji w ramach FSB powstały dwa centra naukowo-techniczne: bezpieczeństwa łączności oraz bezpieczeństwa informacji. To ostatnie centrum zajmuje się przede wszystkim walką z przestępstwami komputerowymi. Dekret regulował także podział najwyższych stanowisk w specsłużbach. Szef FSB od tego czasu posiada pierwszego zastępcę, kierownika służby granicznej w randze pierwszego zastępcy oraz dwóch zastępców. Wśród powyższych zmian wbrew oczekiwaniom nie znalazły się zapisy dotyczące reformowania taktyki działania służb specjalnych na terenie północnego Kaukazu. Temat ten został poruszony dopiero po fali krytyki na temat funkcjonowania FSB jaka ogarnęła Rosję po zamachu w Biesłanie. We wrześniu 2004 r. powołano we wszystkich 13 podmiotach Federacji północno-kaukaskiego regionu grupy zarządzania operacyjnego, mające koordynować działalność na tym terenie wszystkich resortów siłowych. Według pomysłodawców grupy te powinny przeciwdziałać możliwości nastąpienia ataków terrorystycznych oraz inwazji nielegalnych grup zbrojnych na tereny Federacji Rosyjskiej. Jak się później okazało, grupy te zostały powołane do życia jeszcze w sierpniu jednak dopiero tragedia biesłańska przyczyniła się przyspieszenia realizacji reformy.

Podsumowując omawianie reformy służb specjalnych należy stwierdzić, iż w zmianach jakie zaszły w ostatnich latach nie sposób nie zauważyć tendencji reformatorów do wzmacniania pozycji Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Po przeprowadzonych reformach FSB odzyskała kontrolę nad organami, które zostały od niej odłączone na początku lat 90-tych. Ponadto, należy stwierdzić, iż mimo ogromnych potrzeb reorganizacyjnych wewnątrz służb specjalnych nie następują przeobrażenia tego resortu odpowiadające aktualnym wymaganiom. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że reforma FSB jest obecnie najwolniej postępującą, co z pewnością odbije się w przyszłości na jakości działań tych służb.

 


UWAGA! Kopiowanie tego tekstu w całości lub w fragmentach bez zgody autora jest kategorycznie zabronione. Powyższe działanie narusza ustawę o prawie autorskim i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto przepisywanie tekstu do swoich prac jest nie tylko nieuczciwe, ale także łatwo wykrywalne (systemy typu plagiat). Nie akceptujemy oszustów. W uzasadnionych przypadkach może zostać wyrażona zgoda na przedruk niniejszego tekstu. W tym celu proszę zwracać się do autora.

Aby ograniczyć nieuczciwe wykorzystywanie tego tekstu wszelkie przypisy zostały celowo usunięte.

Jeśli chcesz się powołać w swojej pracy na poniższy tekst - pamiętaj by umieścić odpowiednie przypisy.

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!