Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% sumy wydatków budżetu federalnego. Na samą obronę narodową każdego roku przeznacza się w Rosji ponad 2,5% PKB, co jest wskaźnikiem znacznie przewyższającym standardy NATO. Pomimo ponoszonych ogromnych kosztów na utrzymanie służb mundurowych, sytuacja w rosyjskiej armii i resortach siłowych wygląda źle.

Z roku na rok zwiększa się stopień demoralizacji wojska, co uwidacznia się poprzez notoryczne dezercje i przestępstwa dokonywane w jednostkach. Kolejnym negatywnym zjawiskiem jest powszechna niechęć młodych ludzi do odbywania zasadniczej służby wojskowej. Ma to bardzo poważne skutki ze względu na zbliżający się okres niżu demograficznego, który może doprowadzić do całkowitego paraliżu systemu poboru wojskowego. Trudno oprzeć się wrażeniu, iż wpływ na sytuację w wojsku ma przede wszystkim niekończąca się wojna w Czeczenii, w czasie której życie tracą również poborowi. W związku z nagromadzeniem się poważnych problemów w armii kolejne ekipy rządowe wspominały o konieczności gruntownej reformy wojska. W latach 90-tych nastała swoista moda na proponowanie zmian w wojsku mających doprowadzić do powołania armii zawodowej. Co ciekawe już w 1996 r. prezydent Jelcyn podpisał dekret dotyczący programu częściowej profesjonalizacji armii do roku 2000. Należy jednak zaznaczyć, iż nie poczyniono żadnych kroków mających przybliżyć realizację tego aktu prawnego. Tym samym reforma przebudowy wojska została odłożona w czasie. Kolejnym dekretem prezydenckim dotyczącym wojska był ten z lipca 1997 r. Przewidywał on przede wszystkim ograniczenie liczebności wojsk o 500 tys. i częściową reorganizację struktur wojskowych. Również ten krok ze strony Kremla nie przyczynił się od poprawy sytuacji w armii. Jednostki wojskowe i tak świeciły pustkami, szkoły oficerskie traciły wielu słuchaczy, którzy decydowali się na powrót do cywila, a w wojsku wciąż brakowało funduszy na bieżące wydatki.

Nadzieje na przeprowadzenie reformy rosyjskiego wojska zostały rozbudzone wraz z przyjściem do władzy prezydenta Putina. W dodatku kolejna eskalacja wydarzeń w Czeczenii przypomniała wszystkim o konieczności rychłych zmian w armii. Jednak pierwsze decyzje Putina w sprawach wojskowości dotyczyły nowych doktryn wojennych i dostosowania ich do zachodzących procesów globalnych. W styczniu 2001 roku prezydent zatwierdził opracowany przez Radę Bezpieczeństwa program budowy i rozwoju Sił Zbrojnych FR na lata 2001-2005. Plan ten był nieodłącznie powiązany i realizowany równolegle z programem dozbrojenia Sił Zbrojnych na lata 2001-2010. Reforma zakładała przede wszystkim utrzymanie potencjału jądrowego na poziomie wystarczającym do odparcia każdego ataku z zewnątrz, zachowanie odpowiedniej ilości i jakości stanu posiadania wojsk jądrowych, zwiększenie liczebności wojsk w strategicznych regionach południowo-zachodnim i centralno-azjatyckim, racjonalizację struktury kosztów ponoszonych na obronę narodową i zwiększenie udziału wydatków na modernizację infrastruktury. Zdaniem ministra obrony Siergieja Iwanowa podstawowe cele programu zostały zrealizowane do połowy 2004 r. i obecnie problemem w wojsku jest, nie jak dotychczas problem przetrwania, a kwestia jakościowej reformy systemu.

W ostatnich latach nasiliły się prace nad programami zmierzającymi do wprowadzenia w Rosji podstaw armii zawodowej. W listopadzie 2002 r. odbyło się posiedzenie rządu, na którym przyjęto program częściowej profesjonalizacji służby wojskowej w latach 2004-2007. W tym okresie zawodowe kontrakty z wojskiem powinno zawrzeć według pomysłodawców ponad 120 tys. żołnierzy. Chodziło tu jednak głównie o tych, którzy pełnią służbę w jednostkach stałej gotowości, zarówno lądowych, powietrznodesantowych, jak i piechoty morskiej. Programem tym objęci zostali także żołnierze biorący udział w akcjach antyterrorystycznych. Wraz z wprowadzeniem pierwszych jednostek zawodowej armii skróceniu mają ulec okresy zasadniczej służby wojskowej.

Decydującym momentem w procesie realizacji reformy wojska był sierpień 2003 r., kiedy na posiedzeniu rządu zaaprobowano federalny program na lata 2004-2007 dotyczący przejścia do etapu tworzenia armii kontraktowej. Podstawą tego planu było stworzenie podstaw dla wprowadzania systemu armii zawodowej oraz utworzenie profesjonalnych jednostek o gotowości bojowej. Na realizację programu wydzielono nawet środki finansowe w budżecie federalnym na rok 2004. W chwili obecnej program ten stanowi główny kierunek reformowania wojska rosyjskiego. Wraz z jego wprowadzaniem w życie w październiku 2003 r. korekcie uległa wojskowa doktryna wojskowa. Minister Iwanow w swoim wystąpieniu, którego treść nazywana jest potocznie "Białą księgą", ogłosił, że Rosja zachowuje sobie prawo do zbrojnego uderzenia w dowolnym miejscu na świecie, jeśli wymaga tego obrona kraju. Ta wypowiedź obiła się szerokim echem tak w Rosji jak i na całym świeci.

Zdania ekspertów na temat przyszłości reformy wojskowej są podzielone. Niektórzy uważają, że zmiany są niemożliwe gdyż cały system armii jest oparty na przestarzałych strukturach z czasów radzieckich. Dlatego też wyjściem z sytuacji miałoby być utworzenie od podstaw, nowych Sił Zbrojnych. Krytyka opiera się także na wskazywaniu nieefektywności przeprowadzanych zmian. Ponadto, reforma jest często odbierana jako niepotrzebne rotacje personalne.

 


UWAGA! Kopiowanie tego tekstu w całości lub w fragmentach bez zgody autora jest kategorycznie zabronione. Powyższe działanie narusza ustawę o prawie autorskim i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto przepisywanie tekstu do swoich prac jest nie tylko nieuczciwe, ale także łatwo wykrywalne (systemy typu plagiat). Nie akceptujemy oszustów. W uzasadnionych przypadkach może zostać wyrażona zgoda na przedruk niniejszego tekstu. W tym celu proszę zwracać się do autora.

Aby ograniczyć nieuczciwe wykorzystywanie tego tekstu wszelkie przypisy zostały celowo usunięte.

Jeśli chcesz się powołać w swojej pracy na poniższy tekst - pamiętaj by umieścić odpowiednie przypisy.

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!