Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

Szkolnictwo w Rosji, zresztą podobnie jak i w innych krajach byłego obozu socjalistycznego, było dziedziną, która wyjątkowo dotkliwie odczuła zmiany ustrojowe. Największa bolączką pozostaje niedofinansowanie sektora edukacji. Według oficjalnych danych, w 2000 r. w szkołach miejskich brakowało aż 66% potrzebnych środków finansowych, zaś w wiejskich aż 72%. Pensje nauczycielskie nie były w należytym tempie rewaloryzowane, przez co wielu pracowników szkół i wyższych uczelni zmuszona była do poszukiwania innych form zarobkowania. Wielu wybitnych naukowców wyemigrowało za granicę, bądź podjęło pracę w innych, bardziej dochodowych sektorach gospodarki.

Oczywiście sytuacja ta miała bezpośrednie przełożenie na poziom edukacji w Rosji, który wyraźnie obniżył się w pierwszych latach transformacji. Na szeroką skalę rozwinęła się także korupcja, szczególnie na wyższych uczelniach. Spadek zainteresowania sektorem edukacyjnym ze strony nauczycieli i wykładowców zbiegł się w czasie z ogromnym wzrostem liczby studentów. Nowe warunki polityczno-ekonomiczne sprawiły, że wyraźnie zwiększyła się liczba uczących się. Prawdziwego oblężenia doświadczały wyższe uczelnie, a zwłaszcza kierunki związane z naukami ekonomicznymi. Problem polegał jednak na tym, iż w Rosji początkowo brakowało wyspecjalizowanych kadr, zdolnych do prowadzenia określonych kierunków. Zwiększony popyt na wyższe szkolnictwo wykorzystały także prywatne szkoły, które w błyskawicznym tempie zaczęły powstawać. Pierwszym istotnym aktem prawnym regulującym prywatne szkolnictwo była ustawa Ob obrazovanii, która weszła w życie w 1992 r. Dokument ten normował sposoby licencjonowania prywatnych szkół, a także ustalał zasady państwowych akredytacji. 

Rok 2000 był początkiem trwającej do dzisiaj reformy rosyjskiego szkolnictwa. Wówczas to, przygotowany przez Centrum Planów Strategicznych projekt celów reformy został zaakceptowany przez rząd. Plan ten stał się podstawą tzw. Nacionalnoj doktriny obrazovanija, która została zatwierdzona w październiku 2000 r. Określała ona priorytety państwa w sprawie reformy szkolnictwa do 2025 r. Były to ogólne założenia, które nie mogły być zmienione przez żadne późniejsze akty prawne. Celem reformy miało więc być m.in. przezwyciężenie kryzysu duchowego i zapewnienie godnego miejsca Rosji w światowej społeczności poprzez podwyższenie standardów kształcenia. Jak widać były to założenia bardzo szczytne. Jednak do realizacji tej doktryny wymagane były konkretne przepisy. Te zaś zostały zatwierdzone przez rząd 25 października 2001 r. Była to przede wszystkim Koncepcija modernizacji rossijskovo obrazovanija na pieriod do 2010 goda. Przewiduje ona szereg innowacji, mających zreformować rosyjskie szkolnictwo. Wśród nich znajdują się takie zmiany jak:

  • przekształcenie szkół na cykl 12-letniej edukacji,
  • wprowadzenie zunifikowanego egzaminu wstępnego do szkół wyższych,
  • zmiana sposobu finansowania uczelni wyższych,
  • ujednolicenie standardów nauczania; 

Od 2001 r. do chwili obecnej trwają w wielu regionach Federacji Rosyjskiej pilotażowe programy, mające przetestować poprawność reformy w tym kształcie. Z każdym rokiem zwiększa się liczba regionów biorących udział w eksperymencie. Należy jednak stwierdzić, iż pomimo pozytywnej oceny doktryny wystawionej przez wszystkie zainteresowane strony, sam szczegółowy plan reformy spotyka się z powszechnym sprzeciwem. Największym przeciwnikiem proponowanych zmian jest rektor MGU W. Sadowniczyj, który twierdzi, iż koncepcja jednolitych egzaminów doprowadzi do obniżenia się poziomu na wyższych uczelniach. To właśnie przyszły egzamin na studia wyższe wywołuje najwięcej kontrowersji. Przeciwni mu są także wykładowcy większości uniwersytetów, którzy stracą możliwość dodatkowego zarobkowania poprzez udzielanie korepetycji przygotowujących kandydata na konkretny kierunek studiów. Również rodzice chłopców wyrażają swoje niezadowolenie wobec reformy. Ich z kolei martwi wprowadzenie systemu 12-letnich szkół, po zakończeniu których uczniowie będą w wieku 18 lat i jeśli nie zdecydują się na kontynuację edukacji zostaną bezpośrednio po szkole powołani do odbycia służby wojskowej. Rodzice i uczniowie skarżą się także na brak przejrzystych kryteriów przeprowadzania egzaminu końcowego. Jak więc widać reforma przeprowadzana jest w bardzo trudnych warunkach co z pewnością będzie miało wpływ na jej rezultaty. Póki co, jest jeszcze za wcześnie by wyciągać wnioski z dotychczasowych działań ministerstwa edukacji.     

 


UWAGA! Kopiowanie tego tekstu w całości lub w fragmentach bez zgody autora jest kategorycznie zabronione. Powyższe działanie narusza ustawę o prawie autorskim i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto przepisywanie tekstu do swoich prac jest nie tylko nieuczciwe, ale także łatwo wykrywalne (systemy typu plagiat). Nie akceptujemy oszustów. W uzasadnionych przypadkach może zostać wyrażona zgoda na przedruk niniejszego tekstu. W tym celu proszę zwracać się do autora.

Aby ograniczyć nieuczciwe wykorzystywanie tego tekstu wszelkie przypisy zostały celowo usunięte.

Jeśli chcesz się powołać w swojej pracy na poniższy tekst - pamiętaj by umieścić odpowiednie przypisy.

 

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!