Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

Rosja i Unia Europejska

Rosja i Unia Europejska, foto: President of European Council photostream

Wzajemne stosunki pomiędzy Rosją i Unią Europejską dla obu stron stanowią jeden z najważniejszych priorytetów polityki zagranicznej. Nie może być inaczej skoro około połowy wymiany handlowej Rosji jest związane z eksportem i importem z krajami UE. Dla zjednoczonej Europy Rosji stanowi nie tylko ważne zaplecze surowców naturalnych, ale także coraz częściej staje się partnerem politycznym, o którego względy ubiegają się najbogatsze państwa europejskie. Rosja dla członków Unii Europejskiej jest dobrym i perspektywicznym rynkiem zbytu, dlatego też chyba żadne państwo świadomie nie zamierza zrywać dobrych kontaktów z Moskwą.

Wraz z demokratyzacją Rosji i odejściem od państwa totalitarnego na początku lat 90-tych bardzo szybko zaczęły rozwijać się wzajemne stosunki pomiędzy UE i Rosją. Warto dodać, że Europa Zachodnia była jednym z największych zwolenników obranego przez Jelcyna kursu reformatorskiego. Nawet niedemokratyczne sposoby walki z politycznymi konkurentami jesienią 1993 roku nie zostały powszechnie skrytykowane przez zachodnich obserwatorów. Charakterystyczny jest fakt, iż wraz z zacieśnianiem się kontaktów między Rosją i UE, równolegle narastały także spory pomiędzy obiema stronami. Rozszerzenie Unii Europejskiej o nowych członków z byłego obozu radzieckiego, a nawet samego ZSRR, wywołało sprzeciw Rosji. Dodatkowym problemem stała się rosyjska enklawa kaliningradzka, która po 1 maja 2004 r. stała się wyspą na terenie Unii Europejskiej. Po zmianach na najwyższych szczeblach władzy w Rosji i korekcji kursu politycznego Unia Europejska zaczęła coraz głośniej wypominać Moskwie jej politykę wewnętrzną, zwłaszcza w Czeczenii. Tym samym doszło do sytuacji, w której obie strony na polu ekonomicznym wydają się bliskimi sojusznikami, a w kwestii politycznej stali się zaciętymi rywalami.

W 2003 roku pomiędzy Rosją i Unią Europejską podpisano Porozumienie o współpracy i partnerstwie. Porozumienie ma dotyczyć partnerstwa strategicznego na 4 głównych polach:

- ekonomii,
- wewnętrznego bezpieczeństwa i praworządności,
- zewnętrznego bezpieczeństwa,
- nauki i szkolnictwa.

Generalnie chodziło o zbliżenie systemów gospodarczych Rosji i Unii Europejskiej, zacieśnienie współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, terroryzmu, nielegalnych migracji. W bliżej nieokreślonej przyszłości obie strony wyraziły chęć zniesienia reżimu wizowego.

Jak już wspomniano powyżej do największych spięć na linii Bruksela - Moskwa doszło wraz z planami rozszerzenia Unii o państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Przyjęcie do UE Polski i Litwy wywołało konflikt o tranzyt obywateli Rosji mieszkających w Kaliningradzie przez terytorium państw-członków UE. Rosja przez długie miesiące upierała się przy idei wprowadzenia bezwizowego korytarza transgranicznego łączącego Kaliningrad z Białorusią. Bruksela na taki układ się nie zgodziła. Wypracowany kompromis polega na wydawaniu bezpłatnych wiz tranzytowych na pociągi jadące z Kaliningradu przez terytorium Litwy do Rosji. Wizy te wydawane są wraz z zakupem biletu.

Wśród pozostałych problemów, o których prowokowanie Rosja oskarża UE wymienić należy:

- wprowadzenie nowych zasad polityki zagranicznej po rozszerzeniu UE w 2004 roku. Wówczas to Unia Europejska po raz pierwszy zaliczyła Rosję do grupy tzw. państw niebezpośredniego sąsiedztwa. Tym samym Rosja znalazła się w hierarchii wśród krajów północnej Afryki, Gruzji, Ukrainy, czy Mołdawii.

- Rosja obawia się żądań nowych państw członkowskich, w tym Polski, by Unia Europejska zaostrzyła swe kontakty z Rosją i zwiększyła rolę "małych" państw w polityce zagranicznej UE. Zdaniem Moskwy obecne wśród nowych członków UE tendencje anty-rosyjskie mogą zniweczyć dobre stosunki między Rosją i Unią Europejską.

- Moskwa domaga się od UE przestrzegania praw licznej mniejszości rosyjskojęzycznej na Łotwie i w Estonii. Państwa te od wielu lat stosują politykę dyskryminacyjną wobec obywateli rosyjskojęzycznych. Spora część mieszkańców "rosyjskich" dzielnic tych państw nie posiada obywatelstwa. W 2004 r. głośnym echem odbiły się demonstracje przeciwko zmniejszenia roli języka rosyjskiego w rosyjskojęzycznych szkołach na Łotwie.

- Bardzo ważnym punktem nieporozumień jest kategoryczny sprzeciw Moskwy wobec planów zwiększenia wpływu UE na terenie post-radzieckim. Chodzi tutaj o Gruzję, Ukrainę, Azję Centralną i częściowo o Białoruś.

Z kolei Unia Europejska zarzuca Rosji następujące grzechy:

- naruszanie praw człowieka w Czeczenii
- ograniczanie swobód obywatelskich
- zachowywania baz wojskowych w Naddniestrzu, Gruzji, oraz zaangażowania w konflikty w Abchazji i Osetii Południowej
- zaniżanie cen na energię i paliwa na rosyjskim rynku wewnętrznym
- pobieranie opłat od europejskich przewoźników lotniczych dokonujących międzylądowania podczas przelotu do Azji.

Oprócz wymienionych powyżej wzajemnych pretensji istnieje jeszcze kilka płaszczyzn, na których porozumienie wydaje się być niemożliwe. Najważniejsza z nich dotyczy kwestii energetyki. Dla UE problem bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych, z kolei Moskwa daje do zrozumienie, że jest potentatem na polu energetyki i zamierza wykorzystywać tę gałąź do nacisków w swojej polityce zagranicznej.

Zdaniem wielu politologów trudne kontakty pomiędzy Moskwą i Brukselą wynikają z kilku powodów. Po pierwsze obie strony dzielą różne systemy polityczno-gospodarcze, których niełatwo jest zintegrować. Po drugie zaś każda ze stron posiada inne priorytety i zasady działania. Dlatego też dialog pomiędzy Rosją i UE pozostaje bardzo trudny. Przykładem kryzysu pomiędzy Rosją i UE był sprzeciw Moskwy wobec traktowania nowych państw członkowskich na równi ze "starą pietnastką". Do poważnego sporu, choć nie bezpośredniego doszło w czasie wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2004 r. Rosja uznała zaangażowanie Polski i reprezentacji UE jako ingerencję w wewnętrzne sprawy Ukrainy, nieformalnie pozostajacej wciąż w rosyjskiej strefie wpływów.

Warto dodać, że Kreml w ostatnich latach skoncentrował się na umacnianiu dobrych relacji z poszczególnymi, przeważnie najzamożniejszymi, członkami Wspólnoty, w ten sposób wpływając na kontakty Rosji z całą Unią Europejską. Szczególnie bliskie więzi łączą w chwili obecnej Rosję z Niemcami, Francją oraz Włochami.

Źródła: T. Bordaczow, A. Moshes Koniec europeizacji Rosji?; BBC, oraz inne artykuły prasowe.

 


UWAGA! Kopiowanie tego tekstu w całości lub w fragmentach bez zgody autora jest kategorycznie zabronione. Powyższe działanie narusza ustawę o prawie autorskim i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto przepisywanie tekstu do swoich prac jest nie tylko nieuczciwe, ale także łatwo wykrywalne (systemy typu plagiat). Nie akceptujemy oszustów. W uzasadnionych przypadkach może zostać wyrażona zgoda na przedruk niniejszego tekstu. W tym celu proszę zwracać się do autora.

Aby ograniczyć nieuczciwe wykorzystywanie tego tekstu wszelkie przypisy zostały celowo usunięte.

Jeśli chcesz się powołać w swojej pracy na poniższy tekst - pamiętaj by umieścić odpowiednie przypisy.

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!