Wybrane artykuły z działu Historia

Federacja Rosyjska zgodnie z Konstytucją z 1993 roku została podzielona na 89 podmiotów federacji, o zróżnicowanej randze. W wyniku późniejszych zmian (m.in. inkorporacja Krymu) liczba podmiotów federacji zmieniała się i w 2014 roku wynosi ...

Bardzo często w mediach można słyszeć o negatywnych zjawiskach demograficznych występujących na terenie Rosji. Mówi się, że Rosjan ubywa. Jak to naprawdę jest? Dlaczego tak się dzieje? Jakie są perspektywy dla rosyjskiego społeczeństwa? Ilu ...

Powierzchnia Rosji Powierzchnia Rosji wynosząca ponad 17mln km2 stanowi w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi. Natomiast pod względem ludności Rosji zajmuje dopiero 6 miejsce. Co ciekawe niemal 80% mieszkańców Rosji zamieszkuje część ...

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że znamy naszego wschodniego sąsiada lepiej niż własną kieszeń. "Znawców" Rosji jest w naszym kraju mniej więcej tylu co ekspertów od piłki nożnej, czy medycyny. A o rzeczywistej znajomości futbolu, czy ...

Każdy z nas słyszał o wielokrotnych zmianach nazw niektórych rosyjskich miast. Najbardziej znane przykłady to Petersburg będący kiedyś Leningadem i Piotrogrodem, czy też Wołgograd, który wszedł do historii jako Stalingrad. Takich przykładów jest w ...

Do wyborów prezydenckich w 2004 roku Ukraina szykowała się kilkanaście miesięcy. Gdy nad Dnieprem trwały decydujące przygotowania dwóch zwaśnionych obozów politycznych, w Polsce mało kto, łącznie z politykami i dziennikarzami interesował się ...

  1917 marzec: powstanie Centralnej Rady Ukraińskiej w Kijowieczerwiec: Centralna Rada powołuje ukraiński rząd tymczasowy (Generalny Sekretariat)grudzień: bolszewicy proklamują utworzenie Ukraińskiej Republiki Rad

Ukrainiec jako wróg w prasie toruńskiej 1920-1939. Toruń w okresie międzywojennym był najważniejszym ośrodkiem wydawniczym województwa pomorskiego. Wpłynęły na to przede wszystkim tradycje wydawnicze zaboru pruskiego (drukowano tutaj jedną z ...

Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, organizacje Wśród prac poruszających zagadnienie liczebności Ukraińców widoczne są rozbieżności. Wynika to z tego, iż jedyne źródła, które są wykorzystywane przy jej podawaniu obarczone są ...

1 Uczestnictwo w strukturach izby Posłowie ukraińscy niezwykle aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu II kadencji. Na drugim posiedzeniu w dniu 28 marca 1928 r. przeprowadzono wybór prezydium Izby Poselskiej. Kandydatem Ukraińsko-Białoruskiego ...

W wiek XIX Rosja wkraczała z ukształtowaną, chociaż jeszcze nieliczną, elitą intelektualną, świadomą związków z europejską kulturą, nauką, sztuka, a nawet modą.

Święte Przymierze, pomimo swej mistycznej formy stworzonej dla potrzeb Aleksandra I - inicjatora zachowania pokoju tym właśnie sposobem krucjat, było instytucją nader stabilną i o sporym znaczeniu, choć przez współczesnych sobie uważane było za ...

W wiek XX Rosja wchodziła jako jedyne mocarstwo, w którym władza była niczym nieograniczona, wolności jednostek zredukowane były do zera, nawet ziemiaństwo nie mogło liczyć na całkowitą swobodę. Panowało bowiem samodzierżawie, czyli car był jedynym ...

Kolonizacja rosyjska, to kolonizacja państwa, które kierowało się przede wszystkim względami politycznymi, a potem dopiero ekonomicznymi. Już pod koniec XVIIIw. do Rosji należała cała Syberia aż po Ocean Spokojny wraz z Kamczatką i Alaską (Sprzedana ...

Rewolucja Październikowa została przeprowadzona w celu zaprowadzenia nowego, oczywiście doskonalszego porządku w Rosji. Pod sztandarami walki o władzę dla ludu i mas uciskanych obalono, i tak osłabioną po rewolucjach tak 1905-go roku, jak i lutowej, ...

W lutym 1917 roku nikt nie przypuszczał, że właśnie rozpoczynająca się rewolucja rozpocznie proces, który przekształci Rosję carską w państwo totalitarne. Spodziewano się raczej demokracji i wolności, lecz w zamian rodziła się brutalna ...

W okresie istnienia Związku Radzieckiego jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczy tego, kto w rzeczywistości rządził państwem. Oficjalna propaganda odpowiadała utartymi sloganami: "Cała władza w rękach Rad", czy też: "Partia - nasze ...

ZSRR prowadził dwupiętrową politykę zagraniczną już od 1919 roku. 1. Polityka prowadzona w oparciu o tradycyjne sposoby ( na szczeblu oficjalnym ) 2. Równocześnie polityce bolszewiccy wprowadzili III międzynarodówkę - Komintern (1919 - 1943)

Wrogość do Polski była głównym powodem, dla którego część prawicy niemieckiej wypowiadała się za porozumieniem ze Związkiem Radzieckim. Mimo braku formalnego uznania rządu radzieckiego przez mocarstwa zachodnie zaproszono go, podobnie jak Niemcy, do ...

Rok 1993 przyniósł poważne problemy młodemu, rosyjskiemu systemowi demokratycznemu. Właśnie w tym roku na scenie politycznej w Rosji zachodziły procesy, których efekty widoczne są po dziś dzień.

Udane odsunięcie od władzy parlamentu oznaczało nie tylko zwycięstwo prezydenta i likwidację nieregulowanej dwuwładzy, ale także zmuszało rządzących do szybkiego stworzenia nowego systemu politycznego. Dlatego też w październiku i listopadzie ...

Konstytucja Federacji Rosyjskiej  przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 rokuMy, składający się z wielu narodów lud Federacji Rosyjskiej, złączeni wspólnym losem na swej ziemi, utwierdzając prawa i wolności ...

Na tej stronie zaprezentowana zostanie ustawa zasadnicza, której wprowadzenie można uznać za jedną z najważniejszych reform post-komunistycznej Rosji. Przyjęcie w grudniu 1993 roku konstytucji oznaczało przede wszystkim zerwanie z dotychczasowym ...

Najważniejszymi wydarzeniami politycznymi w połowie lat 90-tych w Rosji były zaplanowane na ten czas wybory. Najpierw, bo jeszcze w grudniu 1995 roku, odbyć się miały wybory do Dumy Państwowej, natomiast pół roku później obywatele mieli zdecydować, ...

Za jeden z podstawowych celów swojej prezydentury Władimir Putin wyznaczył sobie reorganizację władzy państwowej. Reforma ta dla obozu władzy posiadała wysoki priorytet zwłaszcza ze względu na coraz częściej powtarzające się pytanie ...

Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% ...

Sektor mieszkalnictwa jest w Rosji jednym z najważniejszych segmentów gospodarki. Przed reformą wydatki budżetu federalnego na utrzymanie mieszkań wynosiły 8% sumy rozchodów. Jest to kwota porównywalna z tą, jaka ponoszona jest na obronę ...

Problem reformowania systemu wymiaru sprawiedliwości jest poruszany od początku lat 90-tych. Najwięcej zmian wprowadziła konstytucja FR z 1993 r., która dała podstawy formowania władzy sądowniczej według nowoczesnych wzorców. Kolejnym ...

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak ...

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić ...

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym ...

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona ...

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, ...

Rosja - Kuryle

Aby rozeznać się w nieustającym sporze toczonym pomiędzy Japonią i Rosją o kilka niewielkich wysp Kurylskich należy najpierw zapoznać się z ich skomplikowaną historią. Stąd też osiągnięcie porozumienia satysfakcjonującego obie strony wydaje się być niemożliwe. Niniejsza strona ma na celu przybliżyć Państwu przede wszystkim genezę konfliktu.

Wyspy Kurylskie zostały odkryte i skolonizowane przez Rosjan w XVI-XVII wieku. Ale dopiero caryca Katarzyna II w 1786 roku ogłosiła, że archipelag jest częścią Imperium Rosyjskiego. Spore zmiany w przynależności państwowej wysp przyniosła pierwsza rosyjsko-japońska umowa o handlu i granicach z 7 lutego 1855 (notabene dzień ten jest świętem w Japonii). Na mocy tej umowy ustalono, że granica pomiędzy państwami będzie biegła pomiędzy wyspami Iturup i Urup. Dwadzieścia lat później, w 1875 r. w Petersburgu podpisano kolejną umowę, w której Rosja przekazała wszystkie wyspy kurylskie Japonii, w zamian za zrzeczenie się praw do Sachalina.

Po porażce Rosji w wojnie z Japonią w 1905 roku podpisano traktat pokojowy w Portsmouth, na mocy którego Rosja przekazała Japonii południową część Sachalina, zrzekła się wpływów w Korei oraz dopuściła Japonię do Mandżurii (co było przyczyną zmiany trasy Kolei Transsyberyjskiej). Traktat z Portsmouth został nie uznany przez bolszewików, którzy oficjalnie ogłosili to w 1925 roku.

Poważne zmiany przyniosła II wojna światowa. Podczas konferencji w Kairze, w 1943 r. USA, Wielka Brytania oraz Chiny wspólnie ustalili, że Japonia walcząca u boku hitlerowskich Niemiec powinna zostać pozbawiona wszystkich wysp na Oceanie Spokojnym, które zajęła od początku I wojny światowej. Dodano także, iż Japonia utraci również te tereny, które zagarnęła przy użyciu siły. Podczas konferencji w Jałcie, w lutym 1945 roku ustalono, że ZSRR wypowie wojnę Japonii pod warunkiem zwrócenia mu Sachalina i Kuryle. Na konferencji w Poczdamie, w lipcu 1945 r. ustalono, że ustalenia z Kairu będą wiążące i tym samym terytorium Japonii ograniczone zostanie wyłącznie do 4 głównych wysp oraz mniejszych wysepek, które wskażą alianci. Co ważne nie wspomniano tutaj o Kurylach.

9 sierpnia 1945 roku Związek Radziecki wypowiedział wojnę Japonii, po czym zajął cały Sachalin i Kuryle. Po wojnie, ZSRR włączył zagarnięte ziemie do swoich granic.

Kluczowym wydarzeniem dla dzisiejszego sporu miał traktat pokojowy z San-Francisco podpisany 8 września 1951 roku. Wówczas to Japonia ostatecznie podpisała pokojowe porozumienie z aliantami. Japonia zrzekła się wówczas praw do Sachalina i całych Kuryli. Sytuacja wyglądałaby więc jasno gdyby nie dwa fakty: po pierwsze traktatu tego nie podpisał ZSRR, a po drugie Japonia utrzymuje, że wyspy Iturup, Kunasziri, Szikotan, Habomai NIE należą do archipelagu kurylskiego.

W 1956 roku zostały nawiązane oficjalne stosunki dyplomatyczne pomiędzy ZSRR i Japonią, zakończono wówczas stan wojny panujący pomiędzy tymi państwami, a także ustalono, że wyspy Szykotan i Habomai zostaną przekazane Japonii po zawarciu traktatu pokojowego. Jednak traktat ten nie został podpisany do dnia dzisiejszego.

10 stycznia 1960 roku Japonia zawarła deklarację bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi, na mocy której udostępniła swoje terytorium dla rozmieszczenia wojskowych baz armii amerykańskiej. Kilka dni później Związek Radziecki uznał, że powyższa deklaracja jest skierowana przeciwko niemu i nie zamierza w takiej sytuacji przekazywać wysp kurylskich Japończykom, gdyż rozszerzałoby to obszar działania wojsk amerykańskich.

P wydarzeniach z początku lat 60-tych nastąpiło "zamrożenie" sporu. Sporne wyspy zostawały w granicach ZSRR, a wzajemne stosunki pomiędzy sowietami i japończykami ograniczono do minimum. Po rozpadzie ZSRR, w 1993 roku podpisano deklarację tokijską, w której jest mowa o tym, że Rosja jest spadkobiercą i kontynuatorem ZSRR. tym samym wszelkie umowy pomiędzy ZSRR i Japonią będą przestrzegane.

W listopadzie 2004 roku, najpierw minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, a następnie prezydent Putin ogłosili, że są gotowi do przekazania dwóch spornych wysp Japonii. W odpowiedzi na to oświadczenie rząd Japonii stwierdził, że dopóki nie zostaną jej zwrócone cztery wyspy, do rozstrzygnięcia sporu nie dojdzie. Co ważne, Donald Rumsfeld, amerykański sekretarz obrony powiedział, że Japonia powinna zgodzić się na kompromisowe zakończenie konfliktu.

Udział Stanów Zjednoczonych w tym konflikcie jest niebagatelny. To właśnie za namową USA w czasie Zimnej Wojny Japonia ogłosiła i twardo podtrzymywała swoje żądania dotyczące wysp. Z kolei, teraz, gdy doszło do częściowego zbliżenia na linii Waszyngton-Moskwa, USA prowadzi bardziej wyważoną polityką w sprawie Kuryli.

Źródła: encyklopedie, kuriles.ru

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!