Gospodarka Rosji

Na tej stronie prezentujemy Państwu dane statystyczne rosyjskiej gospodarki. Poniżej znajdują się informacje na temat podstawowych współczynników ekonomicznych Rosji wraz z przedstawieniem dynamiki ich zmian w latach 2000-2004. Aby uwiarygodnić poniższe dane, statystyki pochodzą z różnych źródeł.

Produkt Krajowy Brutto

Rok 2000 2001 2002 2003 2004
Wartość w bilionach

Gospodarka Federacji Rosyjskiej w ciągu kilkunastu ostatnich lat uległa znacznym przeobrażeniom. Jeszcze w 1995 r. w Federacji Rosyjskiej odnotowano 3% spadek PKB, krótko potem w 1998r. miał miejsce kryzys gospodarczy, który doprowadził do skokowej dewaluacji rubla. Niewielu ekonomistów w owym czasie przewidywało, że w ciągu dość krótkiego czasu (do 2004r.)

Jak już wspomniano w innym miejscu reforma rosyjskiej gospodarki opierała się trzech głównych filarach: liberalizacji cen, otwarciu gospodarki oraz na prywatyzacji. I właśnie tej ostatniej reformie, reformie denacjonalizacji, poświęcona zostanie niniejsza strona. Jako, że proces prywatyzacji jest rozciągnięty w czasie i przeprowadzany jest stopniowo, w tej części pracy, opisany zostanie jedynie

Ta strona poświęcona zostanie na omówienie losów reformy prywatyzacyjnej w latach 1994-1999. Początek tego okresu przypada na zmianę strategii przeprowadzania denacjonalizacji. Prywatyzacja czekowa została zastąpiona, w teorii, bardziej efektywnym sposobem sprzedaży majątku państwowego - pieniężnym. Przedstawione poniżej zostaną różne formy jakie przybrała prywatyzacja w tym okresie. Nie zabraknie również najbardziej jaskrawych przykładów przekazywania w

Proces tworzenia prawa regulującego działalność inwestycyjną w Rosji, w tym napływ inwestycji zagranicznych, rozpoczął się przed rozpadem ZSRR. W lutym 1999 roku Prezydent Federacji Rosyjskiej podpisał Ustawę „O działalności inwestycyjnej w Federacji Rosyjskiej realizowanej w formie nakładów inwestycyjnych”. Ustawa ta określała prawne i ekonomiczne podstawy działalności inwestycyjnej na terenie Rosji,

Na niniejszej stronie zaprezentowane zostaną wydarzenia oraz metody jakimi kierowali się rosyjscy reformatorzy w pierwszym okresie transformacji gospodarki, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego. Samo przedstawienie faktów byłoby niewystarczającym świadectwem tamtych czasów, dlatego omówione będą także mechanizmy wprowadzania reform, alternatywne programy uzdrowienia sytuacji ekonomicznej kraju, a także szeroko rozumiana krytyka poczynać

Na tej stronie poruszony zostanie problem unormowania rosyjskiej ekonomiki. Kwestia stabilizacji gospodarki w drugim etapie transformacji była jednym z priorytetów polityki wewnętrznej. O ile w roku 1993 udało się uspokoić system polityczno-prawny Federacji Rosyjskiej, o tyle na polu ekonomicznym nie udało się doprowadzić do względnej równowagi. Przedłużająca się w czasie

Spore osiągnięcia na polu stabilizacji w roku 1995 zachęciły rząd oraz MFW do stworzenia nowego programu polityki makroekonomicznej na najbliższe lata. Plan ten nosił nazwę "Rozszerzone rezerwowe kredytowanie w latach 1996- 1998" . Podstawowym celem była stabilizacja cenowa oraz stworzenie warunków do stałego rozwoju gospodarczego, mającego już w 1998 roku osiągnąć aż

Jedną z pierwszych putinowskich reform gospodarczych była zmiana w systemie podatkowym. Podstawy dla tej reformy zostały stworzone jeszcze 1998 r., gdy na mocy ustawy federalnej przyjęto część pierwszą kodeksu podatkowego.  Zmieniała ona poprzedni kodeks, uchwalony jeszcze za czasów istnienia Związku Radzieckiego. Przyczyną reformy podatkowej za czasów prezydentury Putina była chęć ustabilizowania

Na tej stronie poruszony zostanie problem prywatyzacji rolnictwa w Rosji. Prywatyzacja ziemi jest jedną z najdłużej trwających reform w Rosji i wciąż nie przynoszącą oczekiwanych rezultatów. W tym miejscu przedstawiona zostanie również historia programu reformowania ziemi wraz ze skutkami, mierzonymi na przełomie lat 1999-2000.

Na terenie dzisiejszej Federacji Rosyjskiej ziemia nie

Przemysłowa gałąź energii elektrycznej wywołuje w Rosji sporo kontrowersji. Z jednej strony Rosja jest jednym z największych producentów energii, posiadając przy tym ogromne zasoby surowców, dzięki którym możliwe jest tanie wytwarzanie elektryczności. Z drugiej strony, cały sektor energetyczny jest silnie zmonopolizowany, infrastruktura jest w złym stanie, zaś istniejące przedsiębiorstwa energetyczne nie funkcjonują

W czasie kryzysu finansowego w 1998 r. największe straty poniósł sektor bankowy. W efekcie załamania zbankrutowało kilkaset banków, a te, którym udało się przetrwać poniosły znaczne straty. I chociaż cała gospodarka rosyjska w 1999 r. zanotowała wyraźne ożywienie, sektor bankowy wciąż znajdował się w głębokiej recesji i w pewnym momencie stał się

Kryzys finansowy w Rosji 1998
Autor tekstu: LSz

Po osiągnięciu pewnych sukcesów w stabilizacji gospodarki w latach 1995-1997 zarówno rząd rosyjski jak i międzynarodowe organizacje finansowe spodziewały się, że w Rosji kontynuowany będzie pozytywny trend wzrostu gospodarczego. Jednak rzeczywistość okazała się nader brutalna. Nie tylko nie nastąpił rozwój gospodarczy ale przede wszystkim rosyjska gospodarka zmuszona była stawić czoło głębokiemu kryzysowi

 
 

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!