Wysokie znaczenie służb mundurowych w Rosji nie podlega dyskusji. Świadczy o tym chociażby ilość środków przeznaczanych corocznie na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej. W 2003 r. na powyższe cele przeznaczono aż 25% sumy wydatków budżetu federalnego. Na samą obronę narodową każdego roku przeznacza się w Rosji ponad 2,5% PKB, co jest wskaźnikiem znacznie przewyższającym standardy NATO. Pomimo ponoszonych ogromnych kosztów na utrzymanie służb mundurowych, sytuacja w rosyjskiej armii i resortach siłowych wygląda źle.

Z roku na rok zwiększa się stopień demoralizacji wojska, co uwidacznia się poprzez notoryczne dezercje i przestępstwa dokonywane w jednostkach. Kolejnym negatywnym zjawiskiem jest powszechna niechęć młodych ludzi do odbywania zasadniczej służby wojskowej. Ma to bardzo poważne skutki ze względu na zbliżający się okres niżu demograficznego, który może doprowadzić do całkowitego paraliżu systemu poboru wojskowego. Trudno oprzeć się wrażeniu, iż wpływ na sytuację w wojsku ma przede wszystkim niekończąca się wojna w Czeczenii, w czasie której życie tracą również poborowi. W związku z nagromadzeniem się poważnych problemów w armii kolejne ekipy rządowe wspominały o konieczności gruntownej reformy wojska. W latach 90-tych nastała swoista moda na proponowanie zmian w wojsku mających doprowadzić do powołania armii zawodowej. Co ciekawe już w 1996 r. prezydent Jelcyn podpisał dekret dotyczący programu częściowej profesjonalizacji armii do roku 2000. Należy jednak zaznaczyć, iż nie poczyniono żadnych kroków mających przybliżyć realizację tego aktu prawnego. Tym samym reforma przebudowy wojska została odłożona w czasie. Kolejnym dekretem prezydenckim dotyczącym wojska był ten z lipca 1997 r. Przewidywał on przede wszystkim ograniczenie liczebności wojsk o 500 tys. i częściową reorganizację struktur wojskowych. Również ten krok ze strony Kremla nie przyczynił się od poprawy sytuacji w armii. Jednostki wojskowe i tak świeciły pustkami, szkoły oficerskie traciły wielu słuchaczy, którzy decydowali się na powrót do cywila, a w wojsku wciąż brakowało funduszy na bieżące wydatki.

Nadzieje na przeprowadzenie reformy rosyjskiego wojska zostały rozbudzone wraz z przyjściem do władzy prezydenta Putina. W dodatku kolejna eskalacja wydarzeń w Czeczenii przypomniała wszystkim o konieczności rychłych zmian w armii. Jednak pierwsze decyzje Putina w sprawach wojskowości dotyczyły nowych doktryn wojennych i dostosowania ich do zachodzących procesów globalnych. W styczniu 2001 roku prezydent zatwierdził opracowany przez Radę Bezpieczeństwa program budowy i rozwoju Sił Zbrojnych FR na lata 2001-2005. Plan ten był nieodłącznie powiązany i realizowany równolegle z programem dozbrojenia Sił Zbrojnych na lata 2001-2010. Reforma zakładała przede wszystkim utrzymanie potencjału jądrowego na poziomie wystarczającym do odparcia każdego ataku z zewnątrz, zachowanie odpowiedniej ilości i jakości stanu posiadania wojsk jądrowych, zwiększenie liczebności wojsk w strategicznych regionach południowo-zachodnim i centralno-azjatyckim, racjonalizację struktury kosztów ponoszonych na obronę narodową i zwiększenie udziału wydatków na modernizację infrastruktury. Zdaniem ministra obrony Siergieja Iwanowa podstawowe cele programu zostały zrealizowane do połowy 2004 r. i obecnie problemem w wojsku jest, nie jak dotychczas problem przetrwania, a kwestia jakościowej reformy systemu.

W ostatnich latach nasiliły się prace nad programami zmierzającymi do wprowadzenia w Rosji podstaw armii zawodowej. W listopadzie 2002 r. odbyło się posiedzenie rządu, na którym przyjęto program częściowej profesjonalizacji służby wojskowej w latach 2004-2007. W tym okresie zawodowe kontrakty z wojskiem powinno zawrzeć według pomysłodawców ponad 120 tys. żołnierzy. Chodziło tu jednak głównie o tych, którzy pełnią służbę w jednostkach stałej gotowości, zarówno lądowych, powietrznodesantowych, jak i piechoty morskiej. Programem tym objęci zostali także żołnierze biorący udział w akcjach antyterrorystycznych. Wraz z wprowadzeniem pierwszych jednostek zawodowej armii skróceniu mają ulec okresy zasadniczej służby wojskowej.

Decydującym momentem w procesie realizacji reformy wojska był sierpień 2003 r., kiedy na posiedzeniu rządu zaaprobowano federalny program na lata 2004-2007 dotyczący przejścia do etapu tworzenia armii kontraktowej. Podstawą tego planu było stworzenie podstaw dla wprowadzania systemu armii zawodowej oraz utworzenie profesjonalnych jednostek o gotowości bojowej. Na realizację programu wydzielono nawet środki finansowe w budżecie federalnym na rok 2004. W chwili obecnej program ten stanowi główny kierunek reformowania wojska rosyjskiego. Wraz z jego wprowadzaniem w życie w październiku 2003 r. korekcie uległa wojskowa doktryna wojskowa. Minister Iwanow w swoim wystąpieniu, którego treść nazywana jest potocznie "Białą księgą", ogłosił, że Rosja zachowuje sobie prawo do zbrojnego uderzenia w dowolnym miejscu na świecie, jeśli wymaga tego obrona kraju. Ta wypowiedź obiła się szerokim echem tak w Rosji jak i na całym świeci.

Zdania ekspertów na temat przyszłości reformy wojskowej są podzielone. Niektórzy uważają, że zmiany są niemożliwe gdyż cały system armii jest oparty na przestarzałych strukturach z czasów radzieckich. Dlatego też wyjściem z sytuacji miałoby być utworzenie od podstaw, nowych Sił Zbrojnych. Krytyka opiera się także na wskazywaniu nieefektywności przeprowadzanych zmian. Ponadto, reforma jest często odbierana jako niepotrzebne rotacje personalne.

 


UWAGA! Kopiowanie tego tekstu w całości lub w fragmentach bez zgody autora jest kategorycznie zabronione. Powyższe działanie narusza ustawę o prawie autorskim i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto przepisywanie tekstu do swoich prac jest nie tylko nieuczciwe, ale także łatwo wykrywalne (systemy typu plagiat). Nie akceptujemy oszustów. W uzasadnionych przypadkach może zostać wyrażona zgoda na przedruk niniejszego tekstu. W tym celu proszę zwracać się do autora.

Aby ograniczyć nieuczciwe wykorzystywanie tego tekstu wszelkie przypisy zostały celowo usunięte.

Jeśli chcesz się powołać w swojej pracy na poniższy tekst - pamiętaj by umieścić odpowiednie przypisy.

 
 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? - Zapraszamy na FORUM!!! 
Tam zadasz pytanie, na które na pewno ktoś odpowie!

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!