Jednym z największych problemów Rosji z pewnością jest nieefektywność i archaiczność aparatu biurokratycznego. Powszechnym zjawiskiem jest także szerząca się na wszystkich szczeblach urzędów korupcja.

Jak podaje Transparency International w 2000 r. Rosja znajdowała się w gronie najbardziej skorumpowanych państw, zajmując z Ekwadorem ex-quo niechlubną 82 pozycję pod względem przejrzystości urzędów. Najgorzej sytuacja sytuacja przedstawia się w następujących dziedzinach życia: milicji, sądownictwie, administracji i szkolnictwie. W najmniejszym stopniu korupcją w Rosji skażone są instytucje religijne. Najlepiej skalę zjawiska korupcji w Rosji obrazują wyniki przeprowadzonych badań, w których stwierdzono, że rocznie wręcza się około 37 mld dolarów łapówek co jest kwotą porównywalną do wysokości rocznych dochodów budżetu federalnego. W przypadku nie podjęcia odpowiednich kroków w celu usprawnienia i uleczenia systemu służby państwowej Rosji groziłby paraliż całej administracji, utrata zaufania do instytucji publicznych zarówno ze strony obywateli jak i partnerów zagranicznych, co w nieodległej perspektywie mogło by się negatywnie odbić na całej gospodarce rosyjskiej. Dlatego też po przyjściu do władzy Władimira Putina problem reformy służby państwowej stał się jednym z priorytetów dla rządzącej ekipy. Zmiany w systemie biurokratycznym były i nadal są prowadzone nieodłącznie z pracami nad opisywaną już wcześniej reformą administracyjną. W sierpniu 2001 r. na mocy rozporządzenia prezydent Putin powołał specjalną komisję ds. reformy systemu służby państwowej. W jej skład weszli m.in. ówczesny premier M. Kasjanow, uznawany za głównego reformatora pierwszy zastępca szefa Administracji Prezydenta D. Miedwiediew, a także minister gospodarki i rozwoju handlu H. Graf. Do najważniejszych celów komisji należało opracowanie głównych kierunków planowanych zmian w funkcjonowaniu systemu urzędniczego. Oprócz komisji funkcjonowała także międzyresortowa grupa robocza pod kierownictwem D. Miedwiediewa, która miała zajmować się przede wszystkim przygotowaniem konkretnych aktów prawnych niezbędnych do przeprowadzenia reformy. Prace komisji i wspomnianej grupy koncentrowały się na przygotowywaniu zmian w celu skutecznego przeciwdziałania korupcji, zmniejszenia udziału państwa w gospodarce oraz usprawnienia funkcjonowania aparatu państwowego. Reforma ta ma również za zadanie podniesienie atrakcyjności służby państwowej.

Na efekty prac komisji i grupy roboczej nie trzeba było długo czekać. W listopadzie 2002 r. prezydent Putin podpisał dekret formułujący podstawowe założenia reformy na lata 2003-2005. Dzięki wprowadzeniu pilotażowych programów określony powinien zostać optymalny poziom pensji urzędniczych, co z jednej strony ma być środkiem antykorupcyjnym, z drugiej zaś, ma poprawić jakość pracy w urzędach. Szacowany koszt reformy wynosi ponad 500 mld rubli, jednak zdaniem reformatorów dopiero czas pokaże ile kosztować będzie państwo proces ulepszania systemu służby państwowej. Oprócz powyższego dekretu w tym samym czasie do parlamentu został skierowany projekt ustawy O sistiemie gossłużby RF , który wszedł w życie w maju 2003 r. Zmian dokonano w podziale służby urzędniczej nie tylko na szczeble (federalna i regionalna), ale także na jej rodzaje. Obecnie obowiązują 3 typy służby: cywilny,wojskowy oraz ochrony prawa. Po reformie urzędnik zmuszony jest do zawarcia kontraktu z państwem lub podmiotem Federacji, na mocy którego zostaną uregulowane wszystkie aspekty jego służby. Rozszerzono także krąg oficjalnej służby państwowej. Do grupy urzędników należą obecnie również wszyscy pracownicy instytucji i organizacji państwowych, które są finansowane z budżetu federalnego bądź regionalnego. Innowacją jest także wprowadzenie oficjalnej rezerwy kadr. W przypadku zwolnienia się jakiegokolwiek stanowiska każdy urząd posiadać będzie listę kandydatów gotowych natychmiast do podjęcia pracy na określonym wakacie. Szczegółowe regulacje mają zostać wprowadzone na poziomie ustaw federalnych i regionalnych aktów prawnych. Projekt tej ustawy zyskał poparcie większości deputowanych. Jedynie frakcja KPRF sprzeciwiła się reformie.

Kolejnym etapem prac nad reformą była tzw. inwentaryzacja funkcji aparatu państwowego. Polegać ona miała na przeanalizowaniu wszystkich stanowisk urzędniczych i określeniu, które z nich są zbędne, a które można połączyć z innymi. Ponadto ograniczeniu ma ulec liczba resortów. Zdaniem analityków zadanie to jest szczególnie złożone, gdyż to aparat państwowy ma ograniczyć sam siebie. Powyższy proces rozpoczął się jeszcze w 2003 r., jednak w następnym roku został wyraźnie zahamowany. Miało to związek m.in. z powołaniem nowego gabinetu ministrów premiera Fradkowa. Według oficjalnych danych, do 1 kwietnia 2004 r. poddano analizie około 4 tys. stanowisk państwowych, z czego 1,6 tys. uznano za niepotrzebne. Według prognoz, likwidacja tak dużej ilości funkcji państwowych pociągnie za sobą zmniejszenie liczby urzędników o prawie 600 tys. osób. Taka redukcja musi być poprzedzona krokami państwa mającymi na celu stymulowanie wzrostu miejsc pracy. Inwentaryzacja nie została zakończona w 2004 r. głównie ze względu na wybory prezydenckie.

Pod koniec 2003 r. prezydent Putin powołał to życia radę ds. zwalczania korupcji. W jej skład wchodzą: premier rządu, przewodniczący Dumy Państwowej, Rady Federacji, Sądu Najwyższego, Sądu Konstytucyjnego oraz Sądu Arbitrażowego. Co prawda sama rada nie posiada zbyt dużych prerogatyw to jednak podległa jej komisja ds. rozwiązywania konfliktów interesu powinna odgrywać istotną rolę. Jej zadaniem ma być regulowanie sytuacji, gdy dany urzędnik mający podejmować decyzje w sprawie podmiotu prawa gospodarczego jest, bądź był, związany z tym podmiotem. Dodatkową funkcją komisji ma być przedstawianie corocznych raportów o dochodach i majątku urzędników. Równolegle powołana została także komisja do walki z korupcją. Jednak jej funkcjonowanie sprowadza się do analizy prawodawstwa i powiązań urzędników najwyższego szczebla ze światowym biznesem.

Oprócz powyższych organów również inne instytucje obecnie zajmują się przygotowaniem reformy. Od 2002 r. trwają prace w ramach Rosyjskiego Związku Producentów i Przedsiębiorców. W lutym 2003 związek ten przedstawił swój projekt zmian. U jego podstaw leży założenie, że państwo musi jak najszybciej odejść od ingerencji w sferę gospodarczą. Wraz z tym znacznie ograniczona powinna zostać liczba resortów. Aby poprawić jakość pracy urzędów nieuniknione wydaje się być zwiększenie pensji dla pracowników. Następnym krokiem mogłaby być przeprowadzona na szeroką skalę rewizja kwalifikacji urzędników. W odróżnieniu od projektów około-rządowych związek postuluje radykalną zmianę całego systemu administracji. W chwili obecnej, zdaniem niezależnych ekspertów nie jest realizowana żadna długofalowa koncepcja omawianej reformy. Natomiast na podsumowanie dotychczasowych efektów przemian w sferze systemu służby państwowej jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Tendencje zmian można jedynie szacować na podstawie wyników ośrodków badania opinii publicznej. Problem w tym, że o ile społeczeństwo rosyjskie ocenia pozytywnie osiągnięcia w walce z korupcją, to już zdania na temat przemian w biurokracji są negatywne. Nie ulega wątpliwości, że reforma systemu służby państwowej będzie trwała jeszcze wiele lat, zaś proces dostosowania rosyjskiej biurokracji do norm europejskich potrwa całe dziesięciolecia.

 


UWAGA! Kopiowanie tego tekstu w całości lub w fragmentach bez zgody autora jest kategorycznie zabronione. Powyższe działanie narusza ustawę o prawie autorskim i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto przepisywanie tekstu do swoich prac jest nie tylko nieuczciwe, ale także łatwo wykrywalne (systemy typu plagiat). Nie akceptujemy oszustów. W uzasadnionych przypadkach może zostać wyrażona zgoda na przedruk niniejszego tekstu. W tym celu proszę zwracać się do autora.

Aby ograniczyć nieuczciwe wykorzystywanie tego tekstu wszelkie przypisy zostały celowo usunięte.

Jeśli chcesz się powołać w swojej pracy na poniższy tekst - pamiętaj by umieścić odpowiednie przypisy.

 

 
 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? - Zapraszamy na FORUM!!! 
Tam zadasz pytanie, na które na pewno ktoś odpowie!

Pomóż nam ulepszyć stronę!

  • Widzisz nieaktualne dane na stronie?
  • Możesz uzupełnić treść artykułów?
  • Chcesz opublikować własny artykuł?

 

Skontaktuj się z nami!

mapa rosja, ukraina

 
Copyright © 2001 - 2016 RosjaPL.info
 
Wszystkie prawa zastrzeżone!